Транскультурні проекції стратегій глобальної інтеграції сучасних полікультурних суспільств

УДК 323.1 Valentyna Sudakova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-2836-9961 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.12-28 Ключові слова: культура, полікультурне суспільство, інтеграція, мультикультуралізм, акультурація, культурна дифузія, асиміляція, міжкультурні взаємодії, транскультуралізм, співіснування, культурна модель виживання, напруженість, солідарність, інтеграційний простір. Анотація. У статті досліджуються актуальні теоретичні питання, які пов’язані з визначенням перспектив подальшого розвитку інтеграційних (мультикультурних) практик та…Continue reading Транскультурні проекції стратегій глобальної інтеграції сучасних полікультурних суспільств

Міфологія і евристика в теорії інтерпретації

УДК 316:303.446.2:130.2 Ihor Yudkin Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0002-4616-302X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.29-40 Ключові слова: теоретична фікція, абсурд, кодекс, експеримент, синкретизм, герменевтичне коло, метонімія, казуїстика, робоча гіпотеза. Анотація. Запропоновано обмежене визначення міфу як необхідного щаблю розвитку абстрактного мислення на основі інтерпретації синкретичної мовної багатозначності через метонімічне її розшарування на явні й приховані значення…Continue reading Міфологія і евристика в теорії інтерпретації

Семантика множин знаків на палеолітичному артефакті з Плугателя (Франція, Бретань)

УДК 130.2 Yevhen Prychepii Інститут культурології Національної академії мистецтв України,Київ. ORCID 0000-0002-5363-1004 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.41-50 Ключові слова: артефакти із Плугателя (Бретань, Франція), множини знаків на артефактах палеоліту, сакральні множини. Анотація. У дослідженні аналізуються множини знаків на двох палеолітичних пластинах із Плугателя (Бретань, Франція). Автор уважає, що ці множини передають фізіологічний цикл і цикл вагітності жінки-богині та…Continue reading Семантика множин знаків на палеолітичному артефакті з Плугателя (Франція, Бретань)

Диверсифікація поглядів старої інтелігенції в часи Української революції 1917–1921 років

УДК 130.2 Vasyl Sheiko Харківська державна академія культури, Харків. ORCID 0000-0002-3532-7439 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.51-65 Ключові слова: українська культура, стара інтелігенція, емі-грантська українська інтелігенція, влада, радянський режим, Укра-їнська революція 1917–1921 рр Анотація. Проаналізовано диверсифікацію політичних, мораль-них, матеріальних та інших настроїв старої інтелігенції в часи Української революції 1917–1921 рр. На матеріалах архівів, літе-ратури, преси показано взаємовідносини старої інтелігенції…Continue reading Диверсифікація поглядів старої інтелігенції в часи Української революції 1917–1921 років

Моделі культурного простору та проблема ідентичності його елементів

УДК 130.02 (477) Oleksandr Grytsenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0001-6936-7765 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.66-82 Ключові слова: культурний простір, публічна сфера, семіосфера, національна культура, національна ідентичність, дискурсивна іден-тичність, полісферична модель культурного простору Анотація. У статті запропоновано нові концептуальні підхо-ди до моделювання культурного простору, сформованого модерною національною культурою в умовах глобалізованого світу та широ-кого використання…Continue reading Моделі культурного простору та проблема ідентичності його елементів

Виникнення символу меандру як відображення релігійно-світоглядних уявлень палеолітичної людини

УДК 7.031 Yaroslava Bondarchuk Національний університет “Острозька академія”, м. Острог Рівненської обл., Україна. ORCID 0000-0002-6638-4399 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.83-89 Ключові слова: палеолітичне мистецтво, релігійно-світоглядні уявлення, меандр, зодіакальні знаки Водолія та Стрільця Анотація. У статті розглянуто різні версії щодо семантики ме-андру в добу палеоліту. Простежено еволюцію меандру від хаотич-них хвилястих ліній, проведених пальцями на стінах печер до чіткого…Continue reading Виникнення символу меандру як відображення релігійно-світоглядних уявлень палеолітичної людини

“Схід”—“Захід”: взаємодія театральних культур

УДК 792.03.07:82-2 Violeta Demeshchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORСID 0000-0001-8296-4628 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.90-96 Ключові слова: культура, театральна культура, режисура, драматур-гія, вистава, історія театру, естетика театру. Анотація. Дослідження розглядає проблематику взаємодії та взаємовпливів театральних культур “Заходу” та “Сходу”. У цьому сенсі на межі ХІХ та ХХ століть подібні впливи виявили себе найяскравіше в театральній…Continue reading “Схід”—“Захід”: взаємодія театральних культур

Сучасні свята — механізми та умови укорінення “нових-старих” свят: комерціалізація свята

Анотація. Останнім часом більшість дослідників сучасної святкогвої культури засвідчують втрату справжньої природи свята в сучасному глобальному світі. У повсякденному житті залишилися святкові інтонації, які складають основу рекламного дискурсу й безперервно відтворюються в торгово-розважальних центрах.
Поступовий розпад єдиної святкової культури, що виявляється у природному співіснуванні релігійних і державних свят, старих і нових, своїх і чужих, характерний перш за все для XXІ ст. і, безумовно, пов’язаний з процесами глобалізації та домінуванням тенденцій мультикультурності.
Святкова культура сучасної України розвивається на тлі жорсткої конкуренції між українськими та планетарними святами.

Формування творчо-професійного діалогу авангардистів світу: інтерпретаційна модель Бенгта Янгфельдта

УДК 7.037.3 Svitlana Kholodynska Державний вищий навчальний заклад “Приазовський державний технічний університет”, Маріуполь. ORCID 0000-0002-6746-135X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.105-112 Ключові слова: Б. Янгфельдт, “естетика будетлян”, футуризм, егофутуризм, “заумь”, “гра звуків”, інтерпретаційна модель. Анотація. Здійснено аналіз ґрунтовного дослідження “Ставка — жит-тя”, проведеного відомим шведським письменником, вченим-славістом, перекладачем російської поезії — переважно — першої половини ХХ століття Бенгтом Янгфельдтом.…Continue reading Формування творчо-професійного діалогу авангардистів світу: інтерпретаційна модель Бенгта Янгфельдта