Моделі культурного простору та проблема ідентичності його елементів

УДК 130.02 (477)

Oleksandr Grytsenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0001-6936-7765

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.66-82

Ключові слова: культурний простір, публічна сфера, семіосфера, національна культура, національна ідентичність, дискурсивна іден-тичність, полісферична модель культурного простору

Анотація. У статті запропоновано нові концептуальні підхо-ди до моделювання культурного простору, сформованого модерною національною культурою в умовах глобалізованого світу та широ-кого використання сучасних електронних медіа. Обґрунтовано дві концептуальні моделі культурного простору — топологічну й полі-сферичну; остання ґрунтується на розширеному автором понятті публічної сфери, раніше запропонованому Дж. Кіном, на понятті семіосфери Ю. Лотмана, а також на аксіомі про наявність у всіх елементів публічної сфери дискурсивних ідентичностей. На базі по-лісферичної моделі обґрунтовано концепцію національного культур-ного простору як сукупності публічних сфер, які поділяють відповід-ну національну ідентичність або мають дискурсивні ідентичності, сумісні з нею.

Біографія автора.

Гриценко Олександр Андрійович, кандидат технічних наук, заслужений діяч мистецтв України, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

grytsenko2908@gmail.com

Література:

Бетлій О., Диса К. Усе про ідентичність. Міжкультурний діалог. Том: Ідентичність. К.: Дух і літера, 2009. С. 11–55.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. Львів: Літопис, 2000. 320 с.

Гриценко О. Цілісність/єдність національного культурного простору: питома риса чи бажана мета? Культурологічна думка, 2016. № 10. С. 13–24.

Гриценко О. Теоретичне осмислення культурного простору: попередні підсумки та прагматичні висновки щодо національного культурного простору України. Культурологічна думка, 2017. № 12. С. 30–55.

Дзюба І. М. Чи усвідомлюємо національну культуру як цілісність? Наука і культура України: Щорічник, 1988. Випуск 22. С. 309–325.

Кін Джон. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення.  К.: К.І.С.,  2000. 192 с.

Когут Зенон. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. К.: Критика, 2004. 352 с.

Кравченко О. Концептуальні моделі ідентифікації національного культурного простору України в сучасному публічному інтелектуальному дискурсі. Культура України, 2014. Вип. 47. С. 13–25.

Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки. К.: Критика, 2010. 656 с. DOI: https://doi.org/10.5612/slavicreview.71.1.0170

Лотман Ю. Семиосфера: Культура и взрыв. СПб: Искусство-СПБ, 2000. 704 с.

Лютий Т. Модифікації ідентичності в українській масовій культурі (випадок впливу мас-медій). Філософсько-антропологічні студії 2013. Визначальні виміри сучасного філософсько-антрополог. знання. К.: Стилос, 2013. С.171–187.

Попович М.В. Нарис історії культури України. К.: АртЕк, 1999. 728 с.

Протидія російській пропаганді та медіаграмотність: результати всеукраїнського опитування громадської думки. Аналітичний звіт ГО «Детектор медіа». Київ, 2018. 74 с.   

Романенко Г., Шейко В. Еволюція художніх і літературних об’єднань України: історико-культурологічний вимір. К.: Інститут культурології АМ України, 2008. 208 с.

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Ithaca NY: Cornell University Press, 2006.

Appia, Kwame A. The Lies That Bind: Rethinking Identity. Porfile Books, 2018. 272 p.

Armstrong, M. A.  Basic Topology. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 1983.

Brubaker R. and F.Cooper. “Beyond Identity” – Theory and Society. 2000. Vol 29, p. 1–42. 

Erikson E. Identity, youth and crisis. New York: W. W. Norton Company, 1968. 

Fiske J. Introduction to Communication Studies. London: SAGE, 1982.

Foucault M. The Order of Things. An Archeology of Human Science. New York: Vintage Books, 1994.

Foucault M. Power /Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Ed. by Colin Gordon. Harvester, London, 1980.

Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2. Frankfurt am Main, 1982.

Hall, Stuart. Encoding / Decoding. – in: S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, and P. Willis (eds). Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972–79. London: Hutchinson, 1980. pp. 128–138.

Hall, Stuart. Introduction: Who Needs ‘Identity’? Questions of Cultural Identity. Ed. by S.Hall  & P.du Gay. London: SAGE, 1996. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781446221907.n1

Kellner D. Media Culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern. London: Routledge, 1995.

Kymlicka W. Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe. – in: W. Kymlicka and M. Opalski (eds.), Can Liberal Pluralism Be Exported? Oxford University Press, 2002. pp.13–33. DOI: https://doi.org/10.1093/019924815x.003.0002

Okabe A., Boots B., Sugihara K., Sung Nok Chiu. Spatial Tessellations: Concepts and Applications of Voronoi Diagrams (2nd ed.). John Wiley, 2000. 696 p.

Rycroft C. A Critical Dictionary of Psychoanalysis. Windsor: Nelson, 1968. 

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.