Подання рукописів

Статті мають бути написані спеціально для збірника наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» (ніде раніше не друковані й не надіслані до інших видань) і відповідати вимогам до фахових наукових видань.

За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування відповідальні Автор/Автори (Авторські права).

Плата за подання статей з Автора/Авторів не стягується.

Стаття має бути підписана Автором/Авторами й супроводжуватися авторською довідкою українською, російською та англійською мовами за формою:

Авторська довідка.

Відомості в анкеті необхідно заповнювати українською, російською та англійською мовами за такою схемою:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові Автора/Авторів.
 2. ORCID ID Автора/Авторів.
 3. Вчене звання.
 4. Науковий ступінь.
 5. Місце роботи, посада (зазначити повну назву організації без скорочень), назва міста (для зарубіжних авторів країни).
 6. Контактний телефон та e-mail.

Текст статті подається до Редакційної колегії в електронному вигляді.

Структура статті.

УДК.

Автор/Автори (прізвище, ім’я, по батькові).

ORCID ID.

Інформація про Автора/Авторів (вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, електронна адреса, телефон), місто (для зарубіжних авторів країни).

Назва статті.

Анотація українською (1000–1500 знаків) та ключові слова.

Основний текст статті (20000–40000 знаків (0,4–1,0 д.а.)), що містить такі елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, актуальність;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • формулювання мети;
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок у обраному напрямі.

Оформлення тексту:

 1. Редактор Word (.doc або .docx).
 2. Назва файлу починається з прізвища Автора й містить перші слова назви статті та номер журналу. Наприклад, Іванов_Творчий шлях_КД17.
 3. Формат сторінки – А4, книжкова.
 4. Шрифт – Times New Roman, кегль 14.
 5. Міжрядковий інтервал – 1.
 6. Абзацний відступ – 10 мм.
 7. Поля: ліве – 3 см, праве – 2 см, верхнє й нижнє – 2 см.

Список використаної літератури та References.

References необхідно оформлювати за міжнародним стандартом APA. Посилання в тексті позначаються в круглих дужках, де латиницею зазначається прізвище автора, через кому рік видання, через двокрапку – сторінки. Якщо рік видання в одного автора повторюється, то використовуються латинські літери a, b, c… за зазначенням року (2020a та 2020b).

Анотація англійською (1000–1500 знаків) та ключові слова за структурою:

 • ім’я, прізвище Автора;
 • вчене звання, науковий ступінь, назва організації, посада, місто (країна для зарубіжних Авторів);
 • назва статті;
 • анотація;
 • ключові слова.

Анотація російською (1000–1500 знаків) та ключові слова за структурою:

 • прізвище, ім’я, по батькові Автора;
 • вчене звання, науковий ступінь, назва організації, посада, місто (країна для зарубіжних авторів);
 • назва статті;
 • анотація;
 • ключові слова.

Ілюстрації подаються в електронному вигляді: формат jpg з роздільною здатністю не менше 300 dpi, без стиснення.

Переклад анотацій до статей, надісланих російською, для авторів, які не можуть надати власний їх переклад українською, редакція забезпечує безкоштовно.

Переклад анотацій до статей, надісланих англійською, для авторів, які не можуть надати власний їх переклад українською та російською, редакція забезпечує безкоштовно.

Вимоги до оформлення статті. PDF

Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах: APA style. PDF.

Порядок проходження статей.

 • Статті підлягають внутрішньому рецензуванню Редакційною колегією та зовнішньому рецензуванню провідних фахівців з відповідних проблем (Порядок рецензування).
 • Після рецензування Редакційна колегія ухвалює остаточне рішення про можливість опублікування статті.
 • Редакція має право на скорочення статті та літературне редагування.
 • Надання матеріалів Редакції передбачає згоду на обробку персональних даних, на публікацію в друкованому вигляді у збірнику наукових праць «Культурологічна думка / The Culturology Ideas» та в електронній версії на офіційному сайті, а також у виданнях, з якими Редакція укладає відповідні угоди (Відкритий доступ).