Порядок рецензування

Усі статті проходять перевірку на плагіат у спеціалізованій програмі «AntiPlagiarism.net».

Усі рукописи, подані до опублікування, проходять процедуру попереднього рецензування, яка включає внутрішнє рецензування статей членами Редакційної колегії та зовнішнє – незалежними експертами, відповідно до процедури подвійного анонімного («сліпого») рецензування (double-blind peer-rewiew), виходячи з принципу об’єктивності та згідно з вищими міжнародними академічними стандартами якості.

Редакція зберігає за собою право редагування та відхилення матеріалів статей, які оформлені з порушенням зазначених вимог.

Перше читання рукопису проводиться Головним редактором видання. Надалі матеріал передається на рецензування члену Редакційної колегії або зовнішньому Рецензенту, який є фахівцем з предмету дослідження.

Рецензенти (як члени Редакційної ради, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами в сфері, до якої звертається Автор поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років). Кожен Рецензент має право відмовитися від рецензування через виникнення конфлікту інтересів.

Після експертизи наукової статті Рецензент може:

 • рекомендувати статтю до друку / для розміщення на сайті видання;
 • рекомендувати статтю до друку / для розміщення на сайті видання після її перегляду автором з урахуванням висловлених рецензентом зауважень та побажань;
 • рекомендувати статтю для додаткового рецензування іншим спеціалістом;
 • не рекомендувати статтю до друку / для розміщення на сайті видання.

Якщо Рецензент рекомендує статтю до друку після її доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування, у рецензії повинна бути вказана причина такого рішення.

Редакція рекомендує використовувати під час експертизи розроблену редакцією типову форму рецензії, яка розміщена на сайті журналу. Анонімна рецензія на статтю (завантажити форму у PDF).

Експертна оцінка наукових статей повинна висвітлити такі аспекти:

 • актуальність наукової проблеми, до якої звертається автор;
 • методологічний рівень статті;
 • наукове, теоретичне та прикладне (за наявності) значення виконаних досліджень;
 • коректність доданих викладок, графіків, рисунків;
 • відповідність висновків автора з наявними науковими концепціями;
 • дотримання авторами вимог наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

Доцільно вказати в рецензії на дотримання стилю, логіки та доступності наукових викладок, а також зробити висновок щодо достовірності та обґрунтованості висновків Автора (Авторів) у наданій роботі.

Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування у випадках:

 • заявлена експертом недостатня кваліфікація з питань, які розглядаються в науковій статті;
 • недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;
 • гостра дискусійність положень, висловлених у науковій статті.

Строк розгляду статті – до 90 днів.

У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів, Головним редактором призначається інший експерт.

За рішенням Головного редактора журналу, окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.

У разі виявлення зауважень, стаття направляється Автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається Рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації.

Датою прийняття статті до друку вважається дата отримання Редакцією позитивного висновку Рецензента (або рішення Редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

У разі непогодження з думкою Рецензента, Автор статті має право надати аргументовану відповідь до Редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи Редакційної колегії та направляється на додаткове рецензування іншим фахівцям. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі відмови Автора врахувати зауваження Рецензентів. На вимогу Рецензента Редакційна колегія може надати статтю іншому Рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або – за його дорученням – членом Редакційної колегії), а за необхідності – засіданням Редакційної колегії. Після прийняття рішення про допуск статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це Автору та вказує очікуваний термін публікації.

Відповідальність за порушення авторських прав, достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій покладається на Автора статті.