Виникнення символу меандру як відображення релігійно-світоглядних уявлень палеолітичної людини

УДК 7.031

Yaroslava Bondarchuk

Національний університет “Острозька академія”, м. Острог Рівненської обл., Україна.

ORCID 0000-0002-6638-4399

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.83-89

Ключові слова: палеолітичне мистецтво, релігійно-світоглядні уявлення, меандр, зодіакальні знаки Водолія та Стрільця

Анотація. У статті розглянуто різні версії щодо семантики ме-андру в добу палеоліту. Простежено еволюцію меандру від хаотич-них хвилястих ліній, проведених пальцями на стінах печер до чіткого знака у вигляді смуги ритмічних зиґзаґів і складного орнаменту зі свастик. Доведено, що виникнення символа меандру пов’язане з усві-домленням нескінченного руху земного й небесного світу, продовжен-ня буття, у якому безупинно змінюються протилежні процеси (на-прямки). Показано відображення провідних релігійно-світоглядних ідей 23–18 тисячоліття до н.е., утілених у символі меандру, у харак-теристиках домінантних на той час зодіакальних знаків Водолія та Стрільця.

Біографія автора.

Бондарчук Ярослава Віталіївна, кандидат мистецтвознавства, Національний університет “Острозька академія”, м. Острог Рівненської обл., Україна.

Yaroslava.Bondarchuk@oa.edu.ua

Література:

Бойченко І. В. Філософія історії: Підручник. К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.  723 с.

Гурштейн А. А. Археоастрономическое досье: когда родился Зодиак? Земля и вселенная. Научно-популярный журнал Российской академии наук.  2011. № 65.  С. 48 –61.

Кабо Владимир. Круг и крест. Размышления этнолога о первобытной духовности. Канберра: Америнга, 2002. URL: members.limentro.com.au/elgovor/aboriginals/or.htm (дата звернення: 10.01.2019).

Клягин Н. В. Современная научная картина мира. М.: Логос, 2007. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/klyagin/04.php (дата звернення: 18.02.2019).

Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. М.: Искусство, 1985. 298 с. з посиланням на праці: Luquet G.H. l’art et la religion des Hommes fossiles. Paris. 1926 . P. 145; Breuil H. Quatre cents siècles d’art pariétal. Montignas. 1952. P. 21–22.

Фролов  Б. А. Первобытная графика Европы. М.: Наука, 1992. 200 с. С. 22. З посиланням на працю: Lartet E., Christy H. Reliquia aquitanica : In 3 Vol.London.1865–1875. P. 263–264.

Чмыхов Н.А. К семантике орнаментальных схем катакомбной керамики. Некоторые вопросы археологии Украины. Киев: Вища школа,1977.  C. 14–31.

Чмихов М.О., Кравченко Н. М., Черняков І. Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. К.: Либідь, 1992. 376 с.

Чмихов М.О. Астрономія в житті первісного суспільства (до питання про час утвердження астрономічних знань). Українське небо : студії  над історією астрономії в Україні :  збірник наукових праць.  Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. C. 20–30.

 Шилов Ю. А. Космические тайны курганов. М.: Молодая гвардия, 1990. 66 с.

Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. С. 163. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/comporative_bogoslov/eliade/04.php (дата звернення: 13.02.2019).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.