Диверсифікація поглядів старої інтелігенції в часи Української революції 1917–1921 років

УДК 130.2

Vasyl Sheiko

Харківська державна академія культури, Харків.

ORCID 0000-0002-3532-7439

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.51-65

Ключові слова: українська культура, стара інтелігенція, емі-грантська українська інтелігенція, влада, радянський режим, Укра-їнська революція 1917–1921 рр

Анотація. Проаналізовано диверсифікацію політичних, мораль-них, матеріальних та інших настроїв старої інтелігенції в часи Української революції 1917–1921 рр. На матеріалах архівів, літе-ратури, преси показано взаємовідносини старої інтелігенції з різ-ними, зокрема й радянською, владами під час революції. Висвітлено чинники й обставини, які впливали на думки, настрої представників інтелігенції до різних влад, емігрантської частини інтелігенції щодо їх ставлення до влад і подій під час Української революції 1917–1921 рр. Основну увагу приділено еволюції взаємин старої інтеліген-ції та радянської влади, оскільки саме вона, зрештою, у результаті військових дій, окупувала Україну

Біографія автора.

Шейко Василь Миколайович, доктор історичних наук, професор, ректор, заслужений діяч мистецтв України, дійсний член Національної академії мистецтв України, Харківська державна академія культури, Харків.

rector-2@ic.ac.kharkov.ua

Література:

Анненков Ю. Владимир Ленин. Дневник моих встреч: цикл трагедий. Москва, 1991. Т. 2. С. 253–283.

Відозва до украінської радянської інтелігенції та всього радянського суспільства: зачитана — разом з привітанням — на VIII Всеукраінській Партконференції КП(б)У. Вісті ВУЦВК. 1924. 18 трав. С. 2.

Дукельський М. Відкритий лист «спеціаліста» тов. Леніну. Повне зібр. тв. : у 55 т. : пер. з 5 рос. вид. / В. І. Ленін. Київ, 1973. Т. 38. С. 212–213.

Звернення Всеукрревкому до вчителів з закликом взяти участь у будівництві нової, радянської школи від 29 грудня 1919 р. Культурне будівництво в Українській РСР, 1917–1927 : зб. док. і матеріалів / Голов. архів. упр. при Раді Міністрів УРСР [та ін.]. Київ, 1979. С. 130–131.

Золотоверхий І. Д. Становлення української радянської культури (1917–1920 рр.); ред. М. В. Коваль. Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. 424 с.

Известия Харьковского Совета и губисполкома. 1919. 13 апр.

Із протоколу засідання Ради Народних Комісарів УСРР про виділення коштів на вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка від 24 лютого 1919 р. Культурне будівництво в Українській РСР, 1917–1927 : зб. док. і матеріалів. Голов. архів. упр. при Раді Міністрів УРСР [та ін.]. Київ, 1979. С. 82.

Із протоколу засідання Робітничо-селянського уряду України про рівноправність мов від 4 квітня 1919 р. Культурне будівництво в Українській РСР, 1917–1927 : зб. док. і матеріалів. Голов. архів. упр. при Раді Міністрів УРСР [та ін.]. Київ, 1979. С. 94.

Коммунист. 1919. 28 апр. С. 4–5.

Коммунист. 1919. 7 мая. С. 2.

Коммунист. 1920. 28 февр.

Коммунист. 1921. 7 нояб.

Коммунист. 1923. 15 авг. С. 2.

Коммунист. 1923. 19 июня.

Курас И. Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине. Киев: Наук. думка, 1978. 316 с.

Ленін В. І. Відповідь на відкритий лист спеціаліста [М. Дукельського]. Повне зібр. тв. : у 55 т. : пер. з 5 рос. вид. Київ, 1973. Т. 38. С. 212–216.

Ленін В. І. Дитяча хвороба «лівизни» в комунізмі. Повне зібр. тв. : у 55 т. : пер. з 5 рос. вид. Київ, 1974. Т. 41. С. 1–97.

Ленін В. І. Доповідь ВЦВК і Раднаркому 5 грудня : VII Всеросійський з’їзд Рад, 5–9 груд. 1919 р. Повне зібр. тв. : у 55 т. : пер. з 5 рос. вид. Київ, 1973. Т. 39. С. 363–388.

Ленін В. І. Промова на ІІ Всеросійському з’їзді рад народного господарства 25 грудня 1918 р. Повне зібр. тв. : у 55 т. : пер. з 5 рос. вид. Київ, 1973. Т. 37. С. 377–384.

Ленін В. І. Чергові завдання радянської влади. Повне зібр. тв. : у 55 т. : пер. з 5 рос. вид. Київ, 1973. Т. 36. С. 155–195.

Любченко М. Третя доба української еміграції. Вісті ВУЦВК. 1922. 22 груд. С. 1–2.

Любченко П. П. Разворачиваются позорнейшие страницы украинской контрреволюции: неразрывная цепь предательств, измен и заговоров: речь общественного обвинителя на процессе «Союза Освобождения Украины». Пролетарий. 1930. 11 апр. С. 2–3.

О воспрещении уплаты жалования служащим государственных учреждений, получившим таковое от Директории: декрет. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянскаго правительства Украины за 1919 / Народний комісаріат юстиції. Киев, 1919. № 9. Ст. 119.

О наказуемости агитации, направленной к возбуждению национальной вражды: декрет. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянскаго правительства Украины за 1919 / Народний комісаріат юстиції. Киев, 1919. № 9. Ст. 114.

Оголошення Єлисаветградського відділу народної освіти про відкриття безплатної музично-драматичної і художньої студій для робітників та червоноармійців міста від 6 липня 1920 р. Культурне будівництво в Українській РСР, 1917–1927 : зб. док. і матеріалів / Голов. архів. упр. при Раді Міністрів УРСР [та ін.]. Київ, 1979. С. 149.

Отчет Наркомпроса УССР за 1920 год. Харьков, 1921.

Повідомлення бюлетеня Організаційно-інструкторського відділу Народного Комісаріату освіти УСРР про проведення в м. Києві Дня пролетарської культури від 9 квітня 1919 р. Культурне будівництво в Українській РСР, 1917–1927 : зб. док. і матеріалів / Голов. архів. упр. при Раді Міністрів УРСР [та ін.]. Київ, 1979. С. 95–96.

Порошенко П. О. Мужність творить перемогу, єдність творить непереможених: звернення Президента до Українського народу з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років. Уряд. кур’єр. 2017. 18 берез. С. 2.

Правда. 1920. 10 июля. С. 2.

Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році: із постанови Верховної Ради України. Голос України. 2017. 4 берез. С. 1

Про поліпшення становища вчених-спеціалістів і заслужених працівників літератури і мистецтва: декрет РНК УСРР від 31 серпня 1920 р. Культурне будівництво в Українській РСР, 1917–1927: зб. док. і матеріалів / Голов. архів. упр. при Раді Міністрів УРСР [та ін.]. Київ, 1979. С.157–158.

Пролетарська освіта. 1920. № 1. С. 37.

Розпорядження Наркомосу УСРР губвідділам наросвіти про вшанування памяті Т. Г. Шевченка від 27 лютого 1920 р. Культурне будівництво в Українській РСР, 1917–1927 : зб. док. і матеріалів / Голов. архів. упр. при Раді Міністрів УРСР [та ін.]. Київ, 1979. С. 134.

Рыков А. И. Пора сделать окончательный выбор: или в первых рядах гигантской социалистической стройки, вместе со всем рабочим классом, или по ту сторону баррикад. Раз и навсегда технические кадры должны определить свое лицо: докл. тов. Рыкова на общественном собрании инженерно-технических и научных работников в Москве 16 февраля. Пролетарий. 1930. 21 февр. С. 2.

Ряппо Я. П. Основні етапи розвитку української системи народної освіти. Народній учитель. 1927. 7 листоп. С. 2–3.

С-кий В. Под знаменами контр-революции: перед процессом «СВУ». Пролетарий. 1930. 27 фев. С. 3.

С-кий В. «Островок в Советском море»: перед процессом «СВУ».  Пролетарий. 1930. 8 марта. С. 6.

ЦДАВО України (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України), ф. 2, оп. 1, од. зб. 12, арк. 7, 12.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, од. зб. 16, арк. 1-зв.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, од. зб. 23, арк. 5.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, од. зб. 6, арк. 45.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, од. зб. 936, арк. 32, 46, 67.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, од. зб. 937, арк. 208, 209.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, од. зб. 937, арк. 208.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, од. зб. 937, арк. 55–56.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, од. зб. 937, арк. 8.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 11, од. зб. 353, арк. 48.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 11, од. зб. 353, арк. 49.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 11, од. зб. 359, арк. 54, 73.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, од. зб. 916, арк. 2-86.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, од. зб. 916, арк. 4, 15.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, од. зб. 916, арк. 63, 64.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, од. зб. 916, арк. 63.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, од. зб. 916, арк. 65­–66.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, од. зб. 916, арк. 66.

ЦДАГО України (Центральний державний архів громадських об’єднань України), ф. 26, оп.26-3, од. зб. 1, арк. 4, 80.

ЦДАГО України, ф. 26, оп.26-3, од. зб. 1, арк. 80.

Циркуляр Народного Комісаріату освіти УСРР про підтримку ініціативи КСРМУ в справі проведення освітньої роботи серед робітничої і селянської молоді від 7 травня 1920 р. Культурне будівництво в Українській РСР, 1917–1927 : зб. док. і матеріалів / Голов. архів. упр. при Раді Міністрів УРСР [та ін.]. Київ, 1979. С. 139.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.