Транскультурні проекції стратегій глобальної інтеграції сучасних полікультурних суспільств

УДК 323.1

Valentyna Sudakova

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0003-2836-9961

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.12-28

Ключові слова: культура, полікультурне суспільство, інтеграція, мультикультуралізм, акультурація, культурна дифузія, асиміляція, міжкультурні взаємодії, транскультуралізм, співіснування, культурна модель виживання, напруженість, солідарність, інтеграційний простір.

Анотація. У статті досліджуються актуальні теоретичні питання, які пов’язані з визначенням перспектив подальшого розвитку інтеграційних (мультикультурних) практик та проблем гармонізації міжкультурних комунікацій у полікультурних суспільствах сучасного світу. Автором представлена характеристика концептуальної еволюції ідеї мультикультурного співіснування та здійснено аналіз класичних та сучасних наукових концепцій у культурологічній та соціологічній науках. Виявлена важливість поєднання пізнавальних можливостей постмодерністського, соціально-психологічного та неоінституціоналістського підходів до дослідження різноманітних засобів запобігання міжкультурних конфліктів у сучасних полікультурних суспільствах та деструктивних соціальних наслідків таких конфліктів.

У статті аргументована доцільність більш широкого використання в науковому обігу концепту транскультуралізму, який має виразні перспективи стати дієвим методологічним інструментом пізнання реальності новітніх інтеграційних практик у контексті визначення потреб та умов використання ненасильницьких технологій співіснування взаємодіючих між собою різних етнокультурних спільнот у кордонах різних державних та регіональних об’єднань. На думку автора, наукова розробка цієї проблематики сприятиме створенню нової концептуальної моделі транскультурної інтеграції як основи глобальної культурної єдності.

Біографія автора.

Судакова Валентина Миколаївна, доктор філософських наук, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

sudakova-icnam@ukr.net

Література:

Бабич И. Л., Родионова О. В. Теория и практика мультикультурализма. Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М., ИЭА РАН. Вып. 2,  2015. 49 с.

Бауман З. Текучая современность. Пер. с англ.; под ред. Ю. В. Осачакова. СПб: Питер, 2008. 240 с.

Бек У. Влада і контрвлада в добу глобалізації. Нова політична економія. К.: Ніка-Центр, 2011. 408 с.

Богуцький Ю. П., Корабльова Н. С., Чміль Г. П. Нова культурна реальність як соціодинамічний процесс культуротворення через ролі: монографія. Київ: Інститут культурології НАМУ, 2013. 271 с.

Бондаренко Л. М. Мультикультурна особистість у контексті розвитку сучасного художнього мистецтва. Мистецькі реалізації універсалій культури: Зміна смислів. Зб. наук. матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. К.: Інститут культурології НАМ України. 2015. С. 17–18.

Волков С. М. Українська культурологічна думка як чинник національної культурної ідентичності. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2014. С. 65–69.

Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома. Философия эпохи постмодерна. Минск: Красико-принт, 1996. 198 с.

Жижек С. Интерпассивность. Желание. Влечение. Мультикультурализм. СПб.: 2005. 110 с.

Малиновский Б. Динамика культурных изменений. Избранное: динамика культуры.  Пер. с англ. М.: «Российская политическая энциклоредия» (РОССПЭН), 2004. С.18–185.

Мацумото Д. Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования и открытия. СПб: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2008. 668 с.

Межуев В. М. Гуманизм и современная цивилизация. Человек. 2013. № 3. С. 5–16.

Мид М. Преемственность в эволюции культуры. М.: Просвещение, 1964. 134 с.

Норт Дуглас, Волліс Джон, Вайнгест Баррі. Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які впливають на хід історії. Пер. з англ. Тарас Цимбал. К.: Наш формат, 2017. 352 с.

Общество без доверия. Под редакцией Е. Головахи, Н. Костенко, С. Макеева. Киев: Институт социологии НАН Украины, 2014. 338 с.

Отрешко Н. Б. Мультикультурализм: ескалация или разрешение конфликтов. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. К.: Логос, 2015. С. 89–91.

Радзієвський В. О. Від регіональних субкультур до глобальної культури. Культура і сучасність. 2014. №1. С.42–47.

Свендсен Л. Фр. Філософія свободи. Пер. з новезьк. Львів: Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 2016. 336 с.

Cудаков В. І. Сучасна соціологічна теорія: проблема пояснення інтегративних засад суспільного життя. Соціологія і соціальні трансформації: IV Міжнар. конф. К.: Логос, 2012. С. 7–15.

Судакова В. М. Соціальні конвенції як смислові детермінанти процесу культурної самоорганізації. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2016. № 10. С. 207–215.

Судакова В. М. Функціональна специфіка соціальних медіа в процесах культуротворення. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України. 2016. № 9. С. 165–164.

Тейлор Ч.  Мультикультуралізм і «політика визнання». К.: Альт прес, 2004. 172 с.

Терборн Й. Мультикультурные сообщества. Социологическая теория: история, современность, перспектива. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: «Владимир Даль», 2008. С. 161–186.

Чміль Г. П., Богуцький Ю. П., Корабльова Н. С. Мультикультуралізм та мультикультуральність: дві доктрини й різні ідеології. Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі. К.: Інститут культурології НАМ України, 2013. 272 с.

Шейко Василь. Культура та цивілізація: аналіз джерел та літератури. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України. 2016. № 10. С. 45–52.

Элиас Н. Общество индивидов. Пер. с нем. М.: Праксис, 2001. 336 с.

Lewis J. From Culturalism to Transculturalism. Iowa Journal of Cultural Studies. 2002. N1 (spring). P. 14–32. DOI: https://doi.org/10.17077/2168-569X.1003

Lewis J. Language wars: Role of media and culture in global terror and political violence. London Pluto books, 2005. 296 p.

Sudakova Valentyna, Sudakov Volodymyr. Conceptual prospects of the comparative analysis of multicultural practices. Культурологічна думка: щорічник наук. праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2016. №10. С. 82–87.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.