Vocal instrumentality as the ethno-cultural feature of V. Martyniuk’s composer style (the case of compositions for wind instruments)

UDC 78.071.1

Valerii Hromchenko

Dnipropetrovsk M. Glinka Academy of Music, Dnipro.

ORCID ID 0000-0002-2446-2192

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.99-106

Keywords: vocal, instrumentality, solo singing, composition, wind instruments, solo, V. Martyniuk.

Abstract. The article discloses the instrumental language nature of Dnipro composer Valentina Martyniuk from the perspective of the ethno-cultural features for master’s author style. The investigation is being carried out on the basis of compositions for wind instruments, namely “Interview on a given topic” for clarinet solo, Vocalize for flute and piano, as well as Melody for horn (or flute) and piano. The investigation has established the defining foundation of the vocal of the composer’s instrumental language to be the phenomenon of folk singing style of artistic instrumental creations. This phenomenon is born on the productive basis of national genre, namely Ukrainian solo singing. V. Martyniuk realizes artistic creative potential in the singing expressive melody, improvisation, priority of solo representation of musical compositions, the composer removes the assignment of a certain instrument for a specific musical composition, creates the priority for secondo-third interval connections. The author of the article affirms the contemporary conception of Ukrainian instrumental solo singing in the academic instrumental music.

Author Biography.

Valerii Hromchenko, Doctor of Arts, professor, Vice Rector for Research, Dnipropetrovsk M. Glinka Academy of Music, Dnipro.

gromchencko.valeriy@gmail.com

References:

Apatskij, V. N. (2006). Osnovy teorii i metodiki duhovogo muzykalno-ispolnitelskogo iskusstva: ucheb. posobie [The basics of theory and methods of wind music performing arts: handbook]. Kyiv: NMAU im. P. I. Chajkovskogo. 432 p. (in Russian)

Berezutska, M. S. (2017). Khorovyi tsykl «Pory roku» V. Martyniuk v repertuari ansambliu bandurystiv «Charivnytsi» [The Four Seasons choral cycle by V. Martyniuk in the repertoire of the bandura ensemble “Charivnitsy”]. Studiji mystectvoznavchi: IMFE im. M. Ryljsjkogho NAN Ukrajiny. Teatr. Muzyka. Kino. Issue 3 (59). Kyiv. P. 88–95. (in Ukrainian) 

Hromchenko, V. V. (2016). Osoblyvosti zhanrovoi palitry ta zasobiv vyraznosti u suchasnykh tvorakh dlia dukhovykh instrumentiv (na prykladi tvorchosti dnipropetrovskykh kompozytoriv) [Some features of the genre palette and means of expression in the contemporary compositions for wind instruments (through the example of Dnepropetrovsk composers’ works)]. Visnyk nacionaljnoji akademiji kerivnykh kadriv kuljtury i mystectv. No 3. P. 50–53. (in Ukrainian)

Hromchenko, V. V. (2020). Dukhove solo v yevropeiskii akademichnii kompozytorskii ta vykonavskii tvorchosti XX – pochatku XXI st. (tendentsii rozvytku, spetsyfika, systematyka): monohrafiia [Wind solo in the European academic composer and performing creativeness of the 20th – the beginning of the 21st centuries (tendency of development, specifics, systematics): A monograph]. Kyiv–Dnipro: LIRA. 304 p. (in Ukrainian)

Hrushetska, O. V., Chernysh, Ya. O., & Hromchenko, N. V. (2018). Suchasna ukrainska khorova muzyka: navch. posibnyk [Contemporary Ukrainian choral music: a handbook]. Dnipro: LIRA. 76 p. (in Ukrainian) 

Hruzin, I. O., Semerjagha, V. O., Yushyn, H. O., & Potapov, Ya. O. (Eds.). (2018). Tvory dlia dukhovykh instrumentiv kompozytoriv Dnipropetrovshchyny [Compositions for wind instruments by composers of Dnipropetrovsk region]. Dnipro: LIRA. 80 p. (in Ukrainian)

Ovcharova, S. V. (2009). Formuvannia navychok emotsiinoho myslennia bandurysta-vykonavtsia (na prykladi vykonavsko-dramaturhichnoho analizu kamernykh vokalno-instrumentalnykh tvoriv dlia bandury V. Martyniuk) [The formation of emotional thinking skills of a bandura player (the case of performance-dramatic analysis of chamber vocal-instrumental compositions for bandura by V. Martyniuk)]. Muzykoznavcha dumka Dnipropetrovshhyny. Issue 4. P. 234–244. (in Ukrainian)

Tarasova, N. Yu. (2018). Zhinka-kompozytor. Apolohiia profesii po-ukrainsky. Do 60-richchia V. M. Brondzi (Martyniuk) [The female composer. The apology of the profession in Ukrainian way. To the 60th anniversary of V. M. Brondziy (Martyniuk)]. Muzychnyj visnyk. No 2 (42). P. 4. (in Ukrainian)

Urniezius, R. (2020). Arrangement competences of music teachers: readiness to meet unexpected. Musicologica Brunensia. № 55 (2). P. 139–147. DOI: https://doi.org/10.5817/mb2020-2-8

Yarko, M. (2009). Estetyko-stylovi transformatsii ukrainskoho solospivu u tvorchosti Nestora Nyzhankivskoho [The aesthetic and stylistic transformations of Ukrainian solo singing in the compositions of Nestor Nyzhankivsky]. Ukrajinsjke mystectvoznavstvo: materialy, doslidzhennja, recenziji. Issue 9. P. 169–173. (in Ukrainian)     

PDF (Ukrainian)

Published: May 14, 2021.

Vol 20 No 2 (2021).

Section: UKRAINIAN CULTURE.