Functional role of the cello in Handel’s solo cantatas

UDC: 780.614.334:784.5.087.685.071.2(430)

Tetyana Grechanivska
Sumy State A. S. Makarenko Pedagogical University, Sumy.
ORCID ID 0000-0002-4211-4394

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.63-71

Keywords: baroque music, Handel, ensemble instrumental, cello, solo cantata, functional role, basso continuo, obbligato.

Abstract. The article considers the functional role of the cello in the vocal-instrumental musical works of the Baroque period and attempts to shift the problem from the practical-performing background into the field of professional musicological discourse. Two Italian solo cantatas by G. F. Handel were chosen for analysis, in which the composer clearly structured and used instrumental accompaniment according to the stylistic norms of the instrumental and vocal ensemble of the 17th–18th centuries – as a dialogue of two voices accompanied by others. Emphasis is placed on the differences between the basso continuo and obliggato parts, which reveal the main directions of the functional purpose of the instrument and prove the importance of the cello in the ensemble performance of the Baroque period.

It is revealed that the problem of manifestation of performing individuality and interpretation of Baroque works in the concert practice of today is the subject of a separate musicological study and requires more detailed research. In this discourse, Baroque musical literature is a vast field for research, rightly playing a dominant role in contemporary performing arts.

Author Biography.

Tetyana Grechanivska, Postgraduate student, Sumy State A. S. Makarenko Pedagogical University, Sumy.

tanya.cello18@gmail.com

References:

Bocharov, Yu. (2018). Ob epohe barokko v muzyke i ee periodizatsii [About the Baroque era in music and its periodization]. Starinnaya muzyka, 81 (3), 1–14. (In Russian).

Chechenia, K. (2008). Іnstrumentalna muzyka v Ukrainі druhoi polovyny XVI – seredyny XVIII stolіttia і problema avtentichnostі u vykonavskіi kulturі [Instrumental music in Ukraine in the second half of the XVI – middle of the XVIII century and the problem of authenticity in performing culture]. PhD dissertation (Arts). Kyivskyi natsionalnyi universytet kultury і mystetstv, Kyiv. (In Ukrainian)

Chinaev, V. (2011.) Iskusstvo ogranicheniya‑iskusstvo bezgranichnogo: smenakul’turnikh paradigm v zerkale sovetskoi otechestvennoi mysli [The art of restriction is the art of the infinite: a change of cultural paradigms in the mirror of Soviet domestic thought] (part one). Ot barokko k romantizmu. Muzykalnye epokhi i stili: estetika, poetika, ispolnitelskaya interpretatsiya, 1. Nauch. izd. tsentr MGK im. P. I. Chaikovskogo. (In Russian).

Curkovic, I. (2017). The vocal duets of  G. F. Handel and his Italian contemporaries (c. 1706–1724). PhD dissertation at the Musicology Department of Heidelberg University. Heidelberg. Retrieved from http:// books.ub.uni-heidelberg.de/ heibooks (open access).

Dolmetsch, A. (1946). The interpretation of the music of the XVII and XVIII centuries. 2nd ed. London: Novello And Company. Retrieved from https://imlsp.org/wiki/The_interpretation_of_the_Music_of_the_17th_and_18th_Centuries

Gudimov, D. (2015). Stanovlenie i razvitie russkoi violonchel’noi shkoly v kontekste evropeiskoi traditsii [Formation and development of the Russian cello school in the context of European tradition]. Ph.D. dissertation (Arts). RAM іm. Gnesinykh, Moscow. (In Russian).

Harnoncourt, N. (2019). Muzyka barokko: put’ k novomu ponimaniyu [Musik als klangrede.Wiege zueinem Musikverstandnis]. Translation from German by O. Koval. Moscow: Pal’mira (In Russian).

Harnoncourt, N. (2021). Moi sovremenniki Bakh, Motsart, Monteverdy [Der musikalische dialog Gedanken zu Monteverdi, Bach und Mozart]. Translation from German by S. V. Grokhotov. Moscow: Klassika – XXI.  (In Russian).

Horbachevska, Ya. (2011). Іdei autentyzmu v teoretychnіi dumtsі ta vykonavskіi praktytsі XX stolіttia (na materіalі tvorіv dlia strunnykh solo) [Ideas of authenticism in theoretical thought and performing practice of the XX century (based on works for string solos)]. Naukovі zapysky. Mystetstvoznavstvo, 2, 65–72.Retrieved from http: nbuv/gov/ua (In Ukrainian)

Katrіch, O. (2000). Styl muzykanta-vykonavtsia (teoretychnі ta estetychnі aspekty) [Musician-performer style (theoretical and aesthetic aspects)]. Vіdrodzhennia. (In Ukrainian)

Kosciukiewicz, J. (2018). Wiolonczela w epoce barocu. Cz. 1.Notesu Muzycznego, 9 (1), 9–42. Retrieved from http://www.amuz.lodz.pl (In Polska)

Kulіkova, V. (2017). Іnterpretatorska tekhnіka u kontekstі rozviyku khudozhnoho myslennia vykonavtsia-іnstrumentalіsta [Interpretive technique in the context of the development of artistic thinking of the instrumentalist]. Repozytarіi NPU іm. M. P. Drahomanova. Kyiv. Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19659 (In Ukrainian)

Nіkolaievska, Yu. (2017). Autentychna vykonavska stratehia ta yii suchasnі transformatsіi [Authentic executive strategy and its modern transformations]. Aspekty іstorychnohomu zykoznavstva, 10, 180–198. Retrieved from http:nbuv.gov.ua (In Ukrainian)

Pіrіiev, O. (2021). Stylova evolyutsіia kamerno-іnstrumentalnoi tvorchostі Maksa Rehera [Stylistic evolution of Max Reger’s chamber and instrumental work]. Extended abstract of PhD (Arts) dissertation. NMAU іm. P. І. Chaikovskoho, Kyiv. (In Ukrainian)

Quantz, J. (1752). Opyt nastavlenii v igre na fleite traverso [Versuch einer Anweisung die fluye traversiere zu spielen]. Translated from German by E. Petelyn. St. Petersburg: Fond Vozrozhdeniya Starinnoi Muzyki. ( In Russian)

Shadrіna-Lychak, O. (2011). Beztaktova preliudіia yak reprezentant frantsuzkoho klavesynnoho styliiu XVIIpochatku XVIII stolіttia: aspekty vykonavskoho prochytannia [Tactless prelude as a representative of the French harpsichord style of the XVII – early XVIII centuries: aspects of performance reading]. Extended abstract of PhD (Arts) dissertation. NMAU іm. P. І. Chaikovskoho, Kyiv. (In Ukrainian)

Sumarokova, V. (1999). Іstorychnі typy vіolonchelnogo vykonavstva v Ukrainі [Historical types of cello performance in Ukraine]. Naukovі zapyisky. Mystetstvoznavstvo, 3(2), 84–89. (In Ukrainian)

Svobodov, V. (2010). Smychkovyi instrumentarii v evolyutsii evropeiskogo ispolnitel’skogo iskusstva [Bow instrumentation in the evolution of European performing arts]. Extended abstract of Doctor (Arts) dissertation.     St. Petersburg. (In Russian)

Svyrydenko, N.  (2017). Styіstyka vykonannia starovynnoi muzyky na prykladі tvorіv I. S. Bakha [Stylistics of performance of ancient music on the example of works by J. S. Bach]: navch.-metod.posіb. dlya studentіv vyshchikh navch. zakl. Kyiv:Interservis. (In Ukrainian)

Vanscheeuwijck, M. (1996). The Baroque Cello and Its Performance. Performance Practice Review, 9(1), Article 7, P. 78–96. Retrieved from http://scholarship.claremont.edu/ppr/vol9/iss1/7 DOI: https://doi.org/10.5642/perfpr.199609.01.07

Yermak, І. (2020.)Fleitove vykonavske mystetstvo Zakhіdnoi Yevropy XVIII stolіttia: rozvytok іnstrumenta, tekhnіka, repertuar [Flute performing art of Western Europe of the XVIII century: development of instrument, technique, repertoire]. Extended abstract of Ph.D. (Arts) dissertation. NMAU іm. P. І. Chaikovskoho. Kyiv. (In Ukrainian)

Zavialova, O. (2000). Vіolonchelnі sonaty L. Van Betkhovena (ansamblevі zakonomіrnostі zhanru) [Cello sonatas by L. Van Beethoven (ensemble laws of the genre)]. Extended abstract of Ph.D. (Arts) dissertation. NMAU іm. P. І. Chaikovskoho, Kyiv. (In Ukrainian)

Zharkova, V. (2016). Frantsuzkii muzichnyi teatr XVIII stolіttia: spetsyfіka vzaiemodіi frantsuzkoi ta іtalіiskoit radytsіi [French musical theater of the XVIII century: the specifics of the interaction of French and Italian tradition]. Aspekty іstorychnoho muzykoznavstva: barokovі shyfry svіtovogo mystetstva, 7, 6–21. ( In Ukrainian)

PDF (Ukrainian).

Published: July 15, 2022.

Vol 22 No 2 (2022).

Section: WORLD CULTURE AND ІNTERNATIONAL RELATIONS.