Залежність від екрана в життєтворчості сучасної людини

УДК 316.772.5:[159.922-042.72:07](045)

Maryna Mishchenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0002-2066-8097

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.169-176

Ключові слова: простір екрана, залежність, інтернет-залежність, комп’ютерна залежність, залежність від телевізора, залежність від екрана.

Анотація. У статті досліджено таке поширене явище, як залежність від екрана та його вплив на життєтворчість сучасної людини.

З’ясовано, що залежність від екрана фактично охоплює собою низку інших загальновідомих деструктивних звикань людини, зокрема, залежність від комп’ютера, телебачення, засобів мобільного зв’язку, мережі Інтернет.

Визначено й аргументовано, що екранні пристрої як потужне джерело інформації та істотний ресурс суспільно-культурного розвитку спроможні збагатити митця новітніми творчими ідеями. Разом із цим, надмірне захоплення екранною продукцією може не лише чинити негативний вплив на фізичне та психічне здоров’я людини, але й призводити до вельми негативних для культури наслідків, зокрема, численних запозичень чужих мистецьких ідей, знецінення традиційної культури та її складових, утрати автором власної творчої індивідуальності.

Біографія автора.

Міщенко Марина Олексіївна, кандидат юридичних наук, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

mishchenko_m@ukr.net

Література:

Абисова М. Комунікативний потенціал культурних відмінностей у інформаційному суспільстві. Вісник Національного авіаційного університету. Серія «Філософія. Культурологія», 2018. № 1 (27). С. 39–43.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Пер. с франц. и вступительная статья С. Н. Зенкин. М., 2000. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3484 (дата звернення: 6.03.2019).

Залежність. Звідки та для чого? URL: https://nodus.ua/blog/patologiya-psikhichnikh-protsesiv/zalezhnist-zvidki-ta-dlya-chogo/ (дата звернення: 1.03.2019).

Інтернет-залежність як новий феномен сучасного світу: сутність і проблематика. К., НІСД, 2011. 47 с.

Лучанин вимагає від гурту «Антитіла» мільйон гривень. URL: https://news.t1.ua/tabloyid/21436-luchanyn-vymahaye-vid-hurtu-antytila-milyon-hryven.html (дата звернення: 15.03.2019).

Міщенко М. О. Плагіат як невід’ємна складова залучення людини до екранного простору. Культурологічна думка: щорічник наукових праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2018. № 13. С. 132–138.

Ороховська Л. А. Інтернет та віртуальна реальність. Вісник Національного авіаційного університету. Серія «Філософія. Культурологія». 2014. № 1 (19). С. 40–44.

Пода Т. А. Соціокультурні аспекти феномена інтернет-залежності. Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. 2018. №2 (28). С. 107–112.

Словник української мови: в 11 томах. Том 3, 1972. С. 182.

Юрьева Л. Н., Больбот Т. Ю.. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика: монография. Днепропетровск: Пороги, 2006. 196 с.

Jang K. S. Diagnoz – Internet-zavisimost’. URL: http://septemberfox.ucoz.ru/biblio/kimberly.html (дата звернення: 4.03.2019).

Goldberg I. Internet addiction disorder. CyberPsychol. Behavior. V.3. 4. P. 403–412.

Gregory C. What is Internet Addiction? URL: http://www.psycom.net/iadcriteria.html (дата звернення: 5.03.2019).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.