Культурна спадщина радянського періоду в публічному просторі сучасної України: дискусії щодо історичної та мистецької цінності

УДК 325.455:159.953 (477)

Nadiia Honcharenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0003-2588-0991

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.161-168

Ключові слова: пам’ятки, культурна спадщина, ідеологія, символічний простір, мистецька вартість, пропаганда, декомунізація.

Анотація. У статті проаналізовано перебіг та основні аргументи в дискусіях українських науковців і митців щодо історико-культурної та мистецької вартості, масштабів присутності культурної спадщини радянського періоду в культурному просторі сучасної України. Історико-політичним аргументом на користь вилучення з публічного простору України пропагандистських елементів радянської спадщини, зокрема — монументальної, стала специфіка їх створення, а саме: наявність офіційно нав’язаного “правильного творчого методу” та позиціонування радянських монументів у символічному просторі, їхнього ідеологічного й ритуального призначення. Необхідність переосмислити роль і місце радянської культурної спадщини стала очевидною і актуальною зі здобуттям Україною незалежності й залишається такою дотепер. Переосмислення потребує й питання мистецької вартості пам’яток радянської культури, їхнього впливу на формування суспільних уявлень про минуле. Наголошується на необхідності урахування історико-політичного контексту створення радянських пам’ятників, панно, інших монументальних об’єктів у межах такого переосмислення, зокрема — з огляду на складний період культурної трансформації, що його переживає сучасна Україна.

Біографія автора.

Гончаренко Надія Кузьмівна, молодший науковий співробітник, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

kuzmivna@gmail.com

Література:

Балашова О. Як з Українського дому знімали шкіру. Невиліковна хвороба декомунізації. К.: 2016. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2016/08/19/216764/ (дата звернення: 14.03.2019).

Гаврилюк С., Гаврилюк О. Історичний нарис пам’яткоохоронної справи. Основи пам’яткознавства. К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. С. 248 – 284.

Гайдай О. Кам’яний гість. Ленін у Центральній Україні. К.: КІС, 2018. 280 с.

Даниленко В. Україна в 1985-1991 рр.: остання глава радянської історії. К.: Інститут історії України НАН України, 2018. 278 с.

Денисенко Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам’яті.   К.: Інститут історії України НАН України, 2018. 319 с.

Зашкільняк Л. Радянські історичні міфи в сучасній українській історіографії: «старе вино в нових міхах». Світло й тіні українського радянського історіописання: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 22–23 травня 2013 р.). К.: Інститут історії України НАН України, 2015. С. 3 – 15.

Кобченко К. Тоталітаризм і Україна: досвід минулого та виклики сучасності. Українознавчий Альманах. Випуск 18. К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Філософський факультет. Центр українознавства, 2015. 258 с. С. 165–171.  

Ковалевська О. Звільнення простору. Декомунізація як деколонізація візуального простору українських міст. К.: 2015. URL: http: //tyzhden.ua / News/73754 (дата звернення: 12.02.2019).

Кондель-Пермінова Н. Українська архітектура 1955-1985‑х років. Нариси з історії образотворчого мистецтва. К.: Інститут проблем сучасного мистецтва, 2006. Книга 2. С. 95-149.

Личковах В. Неокласицизм та утопізм соцреалізму: міфи про міф. Соціалістичний реалізм і ук.раїнська культура. Матеріали наукової конференції: Національний художній музей України (3 березня 1999 р.). К.: 1999. С. 36 – 40.

Маньковська Р. Знищення музейних збірок в УРСР у післявоєнний період  (друга половина 1940-х – 1950-х рр.). Історія України: маловідомі імена, події, факти. К.: Інститут історії України НАН України, 2011. Випуск 37. С. 198–214.

Маньковська Р. Музейні установи та музейники у період «Великого терору» (1937-1938). Політичні репресії в Українській РСР 1937-1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору в СРСР». К.: Інститут історії України НАН України, 2013. С.300–320.

Нагорна Л. П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал. К.: ІПіЕНД НАН України, 2014. 382 с.

Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Закон України від 9.04.2015 № 317-VIII. Відомості Верховної Ради України, 2015. № 26. С.  219.

Роготченко О. Образотворче мистецтво України 1940-1960-х років: шляхи розвитку й художньо-стильові особливості. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства. К.: Інститут проблем сучасного мистецтва, 2016. 488 с.                

Смирна Л. Український мистецький нонконформізм: історичний і світоглядний вимір. Нариси з історії образотворчого мистецтва. К.: Інститут проблем сучасного мистецтва, 2006. Книга 2. С. 5–76. 

Видавництво «Основи». URL:  https://osnovypublishing.com/ decommunized-ukrainian-soviet-mosaics/ (дата звернення: 26.02.2019).

Радянські мозаїки в Україні. URL:  https://sovietmosaicsinukraine.org/ (дата звернення: 25.02.2019).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМʼЯТКОЗНАВСТВО.