Концепція структуралізму в контексті історичного розвитку мистецтва та дизайну

УДК 7.012: 7.01]-001.2

Natalia Vergunova

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків.

ORCID 0000-0002-8470-7956

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.46-54

Ключові слова: мистецтво, дизайн, структуралізм, структуральна людина, функція, естетика.

Анотація. У статті розглянуто теоретичне підґрунтя для зародження та становлення структуралізму в західноєвропейському мистецтвознавстві 1930–1940-х років, а саме теорії представників віденської школи. Висвітлено основні поняття та терміни концепції структуралізму, що формувалися теоретиками того часу в контексті розвитку мистецтвознавства. Зроблена спроба променювання ідей структуралізму у сферу дизайну з залученням досліджень французьких теоретиків Клода Леві-Стросса й Ролана Барта. Насамкінець були співвіднесені основні теоретичні положення щодо структуралізму як моделюючої діяльності та структуральної людини як творця смислів із проектним полем в дизайні та професійними обов’язками дизайнера. У розгляді певних структуралістських ідей в роботах французьких дослідників в контексті сучасного процесу створення промислового виробу було доповнено змістовність концепції структуралізму та виявлено її певну прогностичність щодо розвитку дизайну в цілому.

Біографія автора.

Вергунова Наталія Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків.

n.vergnova@gmail.com

Література:

Базен, Ж. (1994). История истории искусства: От Вазари до наших дней. Перевод с фр. К. А. Чекалова. Москва: Прогресс.

Барт, Р. (1989). Избранные работы. Семиотика, Поэтика. В. Д. Мазо (ред.). Москва: Прогресс.

Бычков, В. В. (2004). Эстетика. Москва: Гардарики.

Ванеян, С. С. (1999). Между гештальтом и теофанией. Искусство и истина, 1, 506–552.

Вельфлин, Г. (2009). Основные понятия истории искусств. Москва: Академия.

Вергунов, С. В. (2010). Тривимірне моделювання у промисловому дизайні України кінця XX – початку XXI ст. (дис. канд. мистецтвознавства). Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв.

Власов, В. Г. (2017). Теория формообразования в изобразительном искусстве. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственнго университета.

Долгова, Е. А. (2009). Структурный подход в дизайн-проектировании. Відновлено з http://taby27.ru/studentam_aspirantam/aspirant/filosofiya-nauki.-arxitekture-dizajnu-dpi/strukturnyj-podxod-v-dizajn-proektirovanii.html

Зедльмайр, Г. (2000). Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. Ю. Н. Попов (пер. с нем.). Москва: Axioma.

Леви-Стросс, К. (1994). Структурализм и экология. Москва: Республика.

Ульрих, К., & Эппингер, С. (2007). Промышленный дизайн: создание и производство продукта. М. А. Матвеев (ред.). Пер. с англ. М. Лебедев. Москва: Вершина.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 19 листопада 2020.

Том 19 № 1 (2021).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.