Traditional Ukrainian Children Subculture of Kodyma Land in the Space of the Ethno Festival

UDC 316.736: 728 + 161.2

Yaroslava Levchuk

Institute for Сultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine, Kyiv.

ORCID 0000-0002-6455-7559

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.126-135

Keywords: tradition, folk festival, Ukrainian child subculture, game.

Abstract. The article describes the phenomenon of traditional children subculture as a space of identity inculturation, the ways and forms of using the components of the traditional Ukrainian children subculture in the modern museum space, in particular, in the concept of the ethnoecological festival «Kodyma-fest». The challenges of modern Ukrainian society determine the research relevance. Many cultural institutions are changing the methods of working with the child audience, focusing on both the needs and requests of a child aiming to attract the child as an active cultural space figure to form their national identity. The subject of the study is the communicative properties of the components of the traditional Ukrainian children subculture, their application in the modern festival space. The article aims at studying the peculiarities of regional ethnoecological folk festivals. The author describes the structural and conceptual achievements of the «Kodyma-fest» festival, analyses the use of social networks as a form of research on the ethnocultural heritage of the Southern Podillia and the inclusion of these materials into the festival space. The topic relevance determines the need for research and the ethnoecological popularization of this experience. The results of the study can be used in the concepts and practices of the Ukrainian cultural and educational centres, public organizations and state institutions in organizing cultural and educational measures for the wider use of the components of the traditional Ukrainian children subculture.

Author Biography.

Yaroslava Levchuk, Ph.D., Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine, Kyiv.

levchuchok@gmail.com

References:

Aksonova, V. I.  (2012). Formuvannia komunikatyvnoi osobystosti v umovakh hlobalizatsii suspilstva. Humanitarnyi visnyk ZDIA. (49), 63–77. (in Ukrainian)

Vytkalov, S. V. (2016). Festyvalnyi rukh yak kulturnyi fenomen suchasnosti: analiz rehionalnoho vektora. Kultura Ukrainy. Seriia: Kulturolohiia, (52), 182—190. (in Ukrainian)

Volkov, S. (2017). Suchasni modusy dytiachoi subkultury v kulturotvorchykh protsesakh Ukrainy [Ukrainian Modes of Children’s Subculture as a Mediare Factor of the Management of Cultural Processes]. The Culturology Ideas, 12 (2), 7–19. (in Ukrainian)

Dorofeiev, O. (No date). Chomu v Ukraini halmuie festyvalnyi rukh? Retrieved from http:// hl.mailru.su/mcached (in Ukrainian)

Diachkova, O. (2001). Festyvalni palimpsesty.  Krytyk, 10 (48). Retrieved from www.kritiki.net/…/festivalnipalimpsesti-chastina (in Ukrainian)

Zuiev, S. (2007). Suchasnyi kulturnyi prostir ta semiotyka muzychnoho festyvaliu (na materialakh Kharkova). (Master’s thesis).  Kharkiv. (in Ukrainian)

Kachur, K. (No date). Na «Kodyma-festi» prezentuvaly vidnaideni rehionalni tradytsii Retrieved from https://honchar.org.ua/p/na-kodyma-festi-prezentuvaly-vidnajdeni-rehionalni-tradytsij/ (in Ukrainian)

Rekomendatsiia OON pro zberezhennia tradytsiinoi kultury ta folkloru (No date). Retrieved from http://etnoua.info/novyny/rekomendacija-oon-pro-zberezhennjafolkloru/ (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait festyvaliu «Kodyma-fest» (No date). Retrieved from  http://kodyma-fest.com/ (in Ukrainian)

Osoryna, M. (No date). Kommunykatyvnye tradytsyy detskoi subkultury. Retrieved from  http://psy.1september.ru/article.php?ID=200800213 (in Ukrainian)

Samoshyna, A. (2010, July 9). Festyvalnyi rukh: kudy priamuiemo? «Den» pospilkuvavsia z muzykantamy-uchasnykamy «Krainy mrii».  Den. (in Ukrainian)

Sivurova, L. P. (2008). Festival’ narodnogo tvorchestva kak fenomen sovremennogo hudozhestvennogo processa. Fundamentalni i prykladni doslidzhennia rekreatsiino-dozvillievoi sfery v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv: Zb. mat. Mizhnarodnoi nauk.- prakt. konf. (Part 2, pp. 350—357). Kyiv: KNUKiM. (in Russian)

Stankevych, M. (1997). Mystetstvoznavchi aspekty teorii tradytsii. Naukovi zapysky, (2), 91—99. (in Ukrainian)

Khroma, H. (2002). Folklorni festyvali Ukrainy i problemy stsenichnoho vtilennia folkloru. Visnyk KNUKiM: Zb. nauk. Prats, ((6), p. 107—113). Kyiv. (in Ukrainian)

Trebunia, V. (No date). Festyvalnyi bum: vidrodzhennia kultury chy lehki hroshi Retrieved from http://gk-press.if.ua/x1599/ (in Ukrainian)

Furdychko, A. (2018). Etnofestyvalnyi rozkvit kintsia XX — pochatku XXI st. yak neodminna skladova folklornoho rukhu Ukrainy. Narodoznavchi zoshyty, 4 (142), 1000-1008. (in Ukrainian)

Chernetska, S. (No date). Folklorni festyvali v systemi suchasnykh zasobiv poshyrennia etnohrafichnoi informatsii ta populiaryzatsii kulturno-mystetskoi spadshchyny. Retrieved from http://ku-khsac.in. ua/kultura35/18.pdf (in Ukrainian)

Valsiner, Jaan. (2006, May). Culture in Minds and Societies: Foundations of Cultural Psychology. Clark University, USA. Worcester – New Delhi.

PDF (Ukrainian)

Published: June 20, 2019.

Vol 15 No 1 (2019).

Section: UKRAINIAN CULTURE.