Традиційна українська дитяча субкультура Кодимщини в просторі етнофестивалю

УДК 316.736: 728 + 161.2

Yaroslava Levchuk

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0002-6455-7559

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.126-135

Ключові слова: традиція, етнофестиваль, українська дитяча субкультура, гра.

Анотація. На прикладі етноекофестивалю “Кодима-фест” проаналізоване явище фестивалю як культурно-мистецька сукупність різних форм взаємодії в просторі традиційної культури. Важливою особливістю цієї культурно-мистецької події є ініційоване організаторами дослідження місцевими вчителями та дітьми регіональної специфіки традиційної культури, зокрема дитячої субкультури, та впровадження цих польових досліджень у фестивальний простір та педагогічну шкільну та дошкільну практику. Таким чином відбувається водночас дослідження й актуалізація традиційної культури західного Поділля в сучасному культурному просторі, створюються нові культурно-мистецькі проєкти з використанням синергії колективного та індивідуального знання та забезпеченням таким чином “буття людини в культурі”.

Біографія автора.

Левчук Ярослава Миколаївна, кандидат філологічних наук, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

levchuchok@gmail.com

Література:

Аксьонова В. І.  Формування комунікативної особистості в умовах глобалізації суспільства. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49, С. 63–77.

Виткалов С. В. Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора. Культура України. Серія: Культурологія, 2016. Вип. 52.  С. 182—190.

Волков С. Cучасні модуси дитячої субкультури в культуротворчих процесах України. Київ. Культурологічна думка. № 12. С. 7–20.

Дорофеєв О. Чому в Україні гальмує фестивальний рух? URL:: http:// hl.mailru.su/mcached (дата звернення: 02. 04. 2019).

Дьячкова О. Фестивальні палімпсести.  Критик, 2001. № 10 (48). URL: www.kritiki.net/…/festivalnipalimpsesti-chastina (дата звернення: 02. 04. 2019).

Зуєв С. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.01: теорія та історія культури.  Харків, 2007.  18 с.

Качур К. На «Кодима-фесті» презентували віднайдені регіональні традиції URL: https://honchar.org.ua/p/na-kodyma-festi-prezentuvaly-vidnajdeni-rehionalni-tradytsij/ (дата звернення: 16. 04. 2019).

Рекомендація ООН про збереження традиційної культури та фольклору URL: http://etnoua.info/novyny/rekomendacija-oon-pro-zberezhennjafolkloru/ (дата звернення: 08. 04. 2019).

Офіційний сайт фестивалю «Кодима-фест» URL:  http://kodyma-fest.com/ (дата звернення: 02. 04. 2019).

Осорина М. Коммуникативные традиции детской субкультуры URL:  http://psy.1september.ru/article.php?ID=200800213 (дата звернення: 11. 11. 2018).

Самошина А. Фестивальний рух: куди прямуємо? «День» поспілкувався з музикантами-учасниками «Країни мрій».  День. 2010. 9 липня.

Сивурова Л. П. Фестиваль народного творчества как феномен современного художественного процесса. Фундаментальні і прикладні дослідження рекреаційно-дозвіллєвої сфери в контексті євроінтеграційних процесів: Зб. мат. Міжнародної наук.- практ. конф. Ч. 2. Київ : КНУКіМ, 2008. С. 350—357.

Станкевич М. Мистецтвознавчі аспекти теорії традиції. Наукові записки, 1997.  №2. С. 91—99.

Хрома Г. Фольклорні фестивалі України і проблеми сценічного втілення фольклору. Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. Вип. 6. Київ, 2002. С. 107—113.

Требуня В. Фестивальний бум: відродження культури чи легкі гроші URL: http://gk-press.if.ua/x1599/ (дата звернення: 20. 04. 2019).

Фурдичко А. Етнофестивальний розквіт кінця XX — початку XXI ст. як неодмінна складова фольклорного руху України. Народознавчі зошити. № 4 (142), 2018. С. 1000-1008.

Чернецька С. Фольклорні фестивалі в системі сучасних засобів поширення етнографічної інформації та популяризації культурно-мистецької спадщини. URL: http://ku-khsac.in. ua/kultura35/18.pdf (дата звернення: 20. 11. 2018).

Jaan Valsiner Culture in Minds and Societies:Foundations of Cultural Psychology. Clark University, USA. Worcester – New Delhi. May, 2006. 385 р.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.