Development of Choreographic Language of the Ukrainian Ballet Performance in the First Half of the XXth Century

UDC 792.82(477)

Larysa Markevych

Rivne State University of the Humanities, Rivne, Ukraine.

ORCID 0000-0001-7224-7756

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.144-151

Keywords: ballet performance, choreography, choreographic art, image, culture, school, creativity, acting skills.

Abstract. The publication analyses the features of the choreographic language of the Ukrainian ballet performance in the first half of the XXth century. The publication aims to analyse peculiar features of the development of choreographic language of the Ukrainian ballet performance, relevant in terms of modern art, in the first half of the XXth century. Scientific novelty is in considering the choreographic language of the Ukrainian ballet in indissoluble communication with the modernist style era as dominating in world culture during the first half of the XXth century. Research methodology. While conducting the research, the need for involvement of a comparative-historical method fixing similarity between the cultural phenomena as certificates of community of their origin caused the use of the integrated approach. Application of cultural science methodology including a sociocultural approach that focuses attention on unity of culture and sociality, considering scientific achievements of choreology, cultural science, ethnography, psychology, history, etc. became necessary. Following the results of the research, we came to the following conclusions. At a present stage choreographic language needs to be considered as a mirror of culture, as its objective image, model as it accompanies its development. At the same time, when the surrounding cultural matrix changes, art language of the ballet passes through transformations too. Speaking about dance terminology at the present stage of development, a number of researchers claim to use the terms borrowed from the classical ballet.

Author Biography.

Larysa Markevych, Teacher of Choreography Department, Rivne State University of the Humanities, Rivne, Ukraine.

1604102018@ukr.net

References:

Dovhan, L. M. (Ed.). (2006). Aktorska maisternist. Odesa: Audytoriia. (in Ukrainian)

Bernadska, D.  P. (2003). Syntez mystetstv u khoreohrafii yak formotvorchyi khudozhnii protses. Visnyk  Kyivskoho Natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv: Zbirnyk naukovykh prats. Ser. Mystetstvoznavstvo, 9, 22–29. (in Ukrainian)

Bernadska, D. P. (2005). Fenomen syntezu mystetstv v suchasnii ukrainskii stsenichnii khoreohrafii. (Master’s thesis).  Kyiv. (in Ukrainian)

Bohatyrov, V. O.  (2010). Idei Lesia Kurbasa ta tradytsii vykhovannia aktora v ukrainskii teatralnii shkoli. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka. Ternopil. Ser. Mystetstvoznavstvo, (1), 148–153. (in Ukrainian)

Vasiruk, S. O. (2011). Klasychnyi tanets. Ivano-Frankivsk: Vyd-vo Prykarpat. nats. un-tu im. Vasylia Stefanyka. (in Ukrainian)

Zahaikevych, M. P. (1978). Dramaturhiia baletu. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Ihnashkina, T. H. (2014). Taiemnytsi aktorskoho zhyttia. Kyiv: KOV ADEM Ukrainy. (in Ukrainian)

Kara-Vasylieva, T. (Ed.). (2007). Istoriia ukrainskoho mystetstva. Kyiv: NAN Ukrainy, Vol. 5: Mystetstvo XX stolittia. (in Ukrainian)

Karpenko, V. N., & Karpenko, I. A. (2017). Genezis tanceval’noj terminologii v sovremennom tance. Nauka. Iskusstvo. Kul’tura, 1(13). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-tantsevalnoy-terminologii-v-sovremennom-tantse (in Russian)

Kovalenko, Ye. I. (2012). Stanovlennia ukrainskoho baletu pershykh desiatylit XX st. u konteksti rozvytku vykonavskoho mystetstva. Mystetstvoznavstvo Ukrainy: zb. nauk. prats, (12), 123–132.  In-t problem suchas. mystetstva NAM Ukrainy; A. Chebykin, O. Fedoruk, & M. Iakovliev et al. (Eds.). Kyiv: Feniks. (in Ukrainian)

Liu, Sintin. (2018). Vektory estetychnoi kultury khoreohrafiv: monohrafiia. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury». (in Ukrainian)

Hundorova, T. I. (2008). Modernizm pislia postmodernu: [zb. st.] Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t l-ry im. T. H. Shevchenka. Kyiv: Foliant. (in Ukrainian)

Sadykova, D. A. (2014). Tanec kak fenomen mediakul’tury. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta, Ser. 6, (4). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/tanets-kak-fenomen-mediakultury (in Russian)

Stanislavska, K. I. (2012). Mystetsko-vydovyshchni formy suchasnoi kultury: monohrafiia. Kyiv: NAKKKiM. (in Ukrainian)

Fryz, P. (2013). Mova tantsiu yak zasib vyiavlennia smyslovykh tsinnostei khoreohrafichnoi kultury. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri, 537–543. (in Ukrainian)

Chepalov, O. I. (2007). Khoreohrafichnyi teatr Zakhidnoi Yevropy XX st. Kharciv: KhDAK. (in Ukrainian)

PDF (Ukrainian)

Published: June 20, 2019.

Vol 15 No 1 (2019).

Section: UKRAINIAN CULTURE.