Розвиток хореографічної мови української балетної вистави у першій половині XX століття

УДК 792.82(477)

Larysa Markevych

Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

ORCID 0000-0001-7224-7756

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.144-151

Ключові слова: балет, балетна вистава, хореографія, хореографічне мистецтво, образ, танець, культура, школа, творчість, вистава, акторська майстерність.

Анотація. У публікації здійснений аналіз особливостей хореографічної мови української балетної вистави в першій половині ХХ століття. Розглянуті базові засади мистецтва хореографії у досліджуваний історичний період. З’ясовано, що в основі художньої мови хореографічного мистецтва знаходився унікальний феномен чуттєвого й зображального висловлення змістовної реальності. Встановлено, що в першій половині минулого століття концепції балету розвивалися за двома базовими напрямами — класичним і модерним. Доведено, що впродовж першої половини ХХ століття у хореографічній мові української балетної вистави можна спостерігати дві основні соціокультурні орієнтації: а) тілесно-культурну (тілесну); б) духовно-культурну (духовну).

Біографія автора.

Маркевич Лариса Анатоліївна, викладач кафедри хореографії, Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

1604102018@ukr.net

Література:

Акторська майстерність / Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової ; [авт.-упоряд.] Л. М. Довгань. Одеса : Аудиторія, 2006. 39 с.

Бернадська Д. П. Синтез мистецтв у хореографії як формотворчий художній процес. Вісник  Київського Національного університету культури і мистецтв: Збірник наукових праць. Серія: Мистецтвознавство. Вип. 9. К., 2003. С. 22–29.

Бернадська Д. П. Феномен синтезу мистецтв в сучасній українській сценічній хореографії : автореф. дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.01; Київський національний ун-т культури і мистецтв. К., 2005. 20 с.

Богатирьов В. О.  Ідеї Леся Курбаса та традиції виховання актора в українській театральній школі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. Тернопіль; К., 2010. Вип. 1. С. 148–153.

Васірук С. О. Класичний танець. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. 259 с.

Загайкевич М. П. Драматургія балету. К. : Наукова думка, 1978. 258 с.

Ігнашкіна Т. Г. Таємниці акторського життя. Київ : КОВ АДЕМ України, 2014. 167 с.

Історія українського мистецтва [наук. ред. Т. Кара-Васильєва]. К. : НАН України, 2007. Т. 5: Мистецтво ХХ століття. 1047 с.

Карпенко В. Н., Карпенко И. А. Генезис танцевальной терминологии в современном танце. Наука. Искусство. Культура. 2017. Вып. 1(13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-tantsevalnoy-terminologii-v-sovremennom-tantse (дата звернення: 18.02.2019).

Коваленко Є. І. Становлення українського балету перших десятиліть ХХ ст. у контексті розвитку виконавського мистецтва. Мистецтвознавство України: зб. наук. праць. Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України; редкол.: А. Чебикін (голова), О. Федорук, М.Яковлєв та ін. К. : Фенікс, 2012. Вип. 12. С. 123–132.

Лю Сіньтін. Вектори естетичної культури хореографів : монографія. К. : «Центр учбової літератури», 2018. 208 с.

Модернізм після постмодерну : [зб. ст.] Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; за ред. чл.-кор. НАНУ Т. І. Гундорової. К. : Фоліант, 2008. 318 с.

Садыкова Д. А. Танец как феномен медиакультуры. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014. Сер. 6. Вып. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tanets-kak-fenomen-mediakultury (дата звернення: 23.03.2019).

Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури : монографія. К. : НАКККіМ, 2012. 320 с.

Фриз П. Мова танцю як засіб виявлення смислових цінностей хореографічної культури. Рідне слово в етнокультурному вимірі. 2013. С. 537–543.

Чепалов О. І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст. Х. : ХДАК, 2007. 344 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.