Art-Dominanta International Folk Instruments Performers Competition as a factor in maintaining the spiritual security of the Ukrainian society and promoting the traditions of folk instrumental art of Ukraine in the world

UDC 780.6.031.4.071.2.092(477)

Yana Danyliuk

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, м. Харків.

ORCID 0000-0001-6173-1040

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.174-187

Keywords: Art-Dominanta International Competition, performance on folk musical instruments, folk instrumental art, creative youth, spiritual security, Ukrainian society.

Abstract. The issue of preserving national culture in such traditional forms of musical art development as contests of folk instruments performers is an important research area considering the existing exacerbation of socio-economic and spiritual crisis of Ukrainian society against the background of the world processes of globalization and digitalization of cultural and educational space.

Therefore, the study aims to comprehensively explore the experience of conducting the Art-Dominanta International Folk Instruments Performers Competition as an important promotion factor of folk instrumental art among young people, to highlight its importance for maintaining the spiritual security of society at the regional and country levels, to consider the contest as a significant stimulus for promoting the Ukrainian culture in the world.

The author has proved that the musical performing contests are a significant factor in the development of folk instrumental art as a part of the national musical culture. It has been established that conducting the contest is an important cultural resource for strengthening the image of Kharkiv as a center for the development of folk and instrumental art, a source of cultural and creative growth for the city and its citizens. Many years of experience in conducting the contest creates fertile ground for the integration of its best achievements into the educational process of numerous regional educational institutions raising the cultural level of the city.

Author Biography.

Yana Danyliuk, Assistant Professor of the Department of Folk Instruments of Ukraine, I. P. Kotliarevsky Kharkiv National University of Arts, Kharkiv.

yanadan@ukr.net

References:

Baranivskiy, V. F. (2013). Vyshcha osvita u vyrishenni problem dukhovnoi bezpeky ukrainskoho suspilstva [Higher education is in the decision of problems of spiritual safety of Ukrainian society]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Filosofiia [Bulletin of Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda: Philosophy]. 41 (1). P. 206–221. (in Ukrainian)

Barvy Poltavy: yak mistian dyvuvaly tvorchi kolektyvy z usiiei Ukrainy [Colors of Poltava: how creative teams from all over Ukraine amazed local people]. (2019). Retrieved from http://www.rada-poltava.gov.ua/news/94088210/ (in Ukrainian)

Bashmakova, N. (2017). Forum vykonavtsiv na narodnykh instrumentakh [Folk Instrument Performers Forum]. Retrieved from https://dk.dp.ua/event/forum-vykonatsiv-na-narodnykh-inmtrume/ (in Ukrainian)

Berehova, O. M. (2018). Mizhnarodnyi festyval «Kyiv Muzyk Fest» yak suchasnyi format prezentatsii natsionalnykh muzychnykh kultur: polski imprezy [International Festival “Kyiv Music Fest” as a contemporary format for presentation of national musical cultures: Polish premieres]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald]. № 3. P. 201–208. (in Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.32461/2226- 3209.3.2018.147397

Bielovetska, L. E. (2017). Problema zberezhennia natsionalnoi identychnosti yak skladovoi dukhovnoi bezpeky ukrainskoho suspilstva [The problem of national identity preservation as a component of spiritual safety of Ukrainian society]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka [Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice]. № 2 (77). P. 6–14. (in Ukrainian)

Blikhar, M. P. (2019). Dukhovni tsinnosti studentskoi molodi v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi [Spiritual values of the young students in modern Ukrainian society]. (Thesis for the Candidate’s degree of Sociological Sciences in specialty). Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. 271 p. (in Ukrainian)

Daniliuk, Ya. V. (2019). Rozvytok domrovoho vykonavstva v Ukraini u konteksti vidrodzhennia narodnoi muzychno-instrumentalnoi kultury  na porubizhzhi XX – XXI stolit [The development of the art of the domra playing in Ukraine in the context of the revival of folk musical-instrumental culture at the turn of the XX–XXI centuries]. Aspekty istorychnoho muzykoznavstva [Aspects of the historical musicology]. ХVІII. Kharkiv. P. 120–140. (in Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.34064/khnum2-18.07

Danyliuk, M. M. (2012). Vnesok H. Khotkevycha ta V. Komarenka u rozvytok muzychnoi kultury ta muzychnoi osvity Kharkova u 20-30-ti rr. ХХ st. [The contribution of G. Khotkevic and V. Komarenko in the development of musical culture and musical education of Kharkiv during 20-30s of the XXth century]. Scientific journal of Drahomanov NPU. Series 16. Creative personality of the teacher: problems of theory and practice]. 16 (26). Kyiv. P. 52–54. (in Ukrainian)

Davydov, M. A. (2010). Istoriia vykonavstva na narodnykh instrumentakh (Ukrainska akademichna shkola) [History of Performing Arts in Folk Instruments (Ukrainian Academic School)]. Kyiv: P. I. Chaikovsky National Music Academy of Ukraine. 592 p. (in Ukrainian)

Davydovskyi, K. Yu. (2010). Konkursnyi rukh yak  chynnyk formuvannia kulturnoho seredovyshcha [Contests as a factor in developing the cultural environment]. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Kultura i suspilstvo XXI stolittia: dukhovni, kulturolohichni, sotsialni vymiry» [Culture and society of the XXIst century: Spiritual, Culturological, Social Dimensions].Kyiv: NAKKKiM. P. 209–211. (in Ukrainian)

Dushniy, A. I. (2018). Konkurs baianystov-akkordeonystov «Perpetuum mobile» v sotsyokulturnom prostranstve Ukraynы XXI veka [“Perpetuum Mobile” – Competition of bayanists-aсcordеonists in тhe socio-cultural space of the 21st century Ukraine]. Tradicija ir dabartis: scientific works Department of Music Academy of Arts Klaipeda University (Lithuania). Vol. 13. P. 321–338. (in Russian) DOI: http://dx.doi.org/10.15181/td.v13i0.1709

Dutchak, V. H. (2014). Bandurne mystetstvo ukrainskoho zarubizhzhia v natsionalnomu muzychno-kulturnomu protsesi XX – pochatku XXI stolittia [Bandura art of Ukrainian diaspora in the national musical and cultural process of the XXth – the early XXIst centuries].  (Thesis for the Doctor of Art Criticism degree). M.T. Rylsky Institute of Art History, Folklore and Ethnology of the NAA of Ukraine. 580 p. (in Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-143-8/17-37

Hrynenko, S. M. (2019). Hitarni konkursy ta festyvali v ukrainskomu muzychnomu prostori kintsia ХХ st. – pochatku ХХI st. [Guitar competitions and festivals in Ukrainian music space of end of 20th – on the beginning of 21st century]. Academic Bulletin of Kyiv National Karpenko-Kary University of Theatre, Cinema and Television. P. 33–36. (in Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188200

Krotiuk, V. A., & Maliarchuk, S. H. (2012). Dukhovna bezpeka suspilstva ta osvita [Spiritual safety of the society and education]. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia. Kharkiv, №4 (14). P. 57–66. (in Ukrainian)

Loshkov, Yu. I. (2009). Akademichne narodno-instrumentalne vykonavstvo: problema samoidentyfikatsii [Academic folk-instrumental performance: The problem of self-identification]. Naukovyi visnyk NMAU im. P. I. Chaikovskoho: Vykonavske muzykoznavstvo [Scientific Bulletin of P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine: Performing Musicology]. Kyiv. 82. P. 14–22. (in Ukrainian)

LR Prezidento Sveikinimai Tarptautinių konkursų laureatams. (2019). Retrieved from https://lmta.lt/lt/lr-prezidento-sveikinimai-tarptautiniu-konkursu-laureatams/ (in Lithuanian)

Miloš Stoimenov, bujanovački umetnik na harmonici. (2018). Retrieved from https://bujanovacke.co.rs/2018/05/03/milos-stoimenov-bujanovacki-umetnik-na-harmonici/ (in Serbian)

Nazarenko O. I., & Kononova, O. V. (1992). Volodymyr Pidhornyi (Tvorchi portrety ukrainskykh kompozytoriv) [Volodymyr Pidgorny (Creative portraits of Ukrainian composers]. Kyiv: Muzychna Ukraina [Musical Ukraine]. 48 p. (in Ukrainian)

Onatskyi, M. Yu. (2016). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku festyvalnoho turyzmu u misti Kharkovi [Present-day state and development prospectives of festival tourism in Kharkiv]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm [The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University Series: International Relations. Economics. Country Studies]. 5. P. 145–150. (in Ukrainian)

Onlain-interviu v ramkakh provedennia VIII Mizhnarodnoho konkursu vykonavtsiv na narodnykh instrumentakh Art-Dominanta” [Online interview within the framework of the VIII Art-Dominanta International Folk Instruments Performers Competition. (2020). Retrieved from https://youtu.be/PpZCYxqAEmk (in Russian)

Panchenko, L. M. (2012). Osvita yak osnova dukhovnoi bezpeky suspilstva [Education as the basis of spiritual security of society]. Yednist navchannia i naukovykh doslidzhen – holovnyi pryntsyp universytetu [Unity of education and research – the main principle of the university]. 2. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University. P. 98–99. (in Ukrainian)

Piatyi mizhnarodnyi konkurs vykonavtsiv na ukrainskykh narodnykh instrumentakh imeni Hnata Khotkevycha [The Fifth Hnat Khotkevych International Contest of Performers on Ukrainian Folk Instruments]. (2010). Retrieved from http://kobzari.org.ua/?page=news&subpage=19 (in Ukrainian)

Povzun, L. I. (2009). Narodno-instrumentalne vykonavstvo v konteksti muzychnoi kultury Ukrainy [Folk instrumental performance in the context of Ukrainian musical culture]. Intelihentsiia i vlada [Intelligentsia and authority]. Series: History. P. 272–279. (in Ukrainian)

«Provesin» is celebrated in Kropyvnytskyi: a record number of musicians have registered for the prestigious festival-contest. Retrieved from http://www.kr-rada.gov.ua/news/provesin-zustrichayut-u-kropivnitskomu-na-prestizhniy-festival-konkurs-zarestruvalasya-rekordna-kilkist-muzikantiv.html (in Ukrainian)

Rezultaty «Art-Dominanta» [The Art-Dominanta Results] (2020). Retrieved from http://artdominanta.com/результати-арт-домінанта-2020/ (in Ukrainian)

Rutetskyi, V. V. (2017). Konkursy ta festyvali baiannoho mystetstva yak chynnyk formuvannia hotovnosti maibutnoho fakhivtsia do vykonavskoi diialnosti [Contests and festivals of accordion art as a factor in the development of the readiness of future specialists to perform]. Mystetska osvita: problemy i perspektyvy rozvytku v konteksti yevropeiskoi intehratsii [Art education: problems and prospects of development in the context of the European integration]. Zbirnyk naukovykh prats. Zhytomyr: FOP «N. M. Levkovets». P. 161–167. (in Ukrainian)

Serhiienko, O. (2012). Do pytannia istorychnykh peredumov festyvalno-konkursnoho rukhu narodnykiv Lvivshchyny (kinets XX – pochatok XXI stolittia) [On the issue of historical preconditions of the festival-contest movement of populists of the Lviv region (the end of the XXth – the beginning of the XXIst century)]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Current issues of the humanities]. Mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. (2). P. 63–67. (in Ukrainian)

Shabarshyna, L. V., & Shabanova, T. O. (2018). VI Mizhnarodnyi konkurs «Art-Dominanta» [VI Art-Dominanta International Competition]. Retrieved from https://onmcpk.kh.ua/2018/04/23/vi-mizhnarodnij-konkurs-art-dominanta/ (in Ukrainian)

Sidletska, T. I. (2019). Narodno-instrumentalne mystetstvo Ukrainy yak yavyshche muzychnoi kultury [Ukrainian Ethnic Folk-Instrumental Music as the Cultural and Art Phenomenon]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald]. Nauk. zhurnal. Kyiv. № 3. P. 338–342. (in Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191808

Sliusarenko, T. O. (2016). Bandurne vykonavstvo yak yavyshche natsionalnoi ukrainskoi kultury [Bandura playing as the phenomenon of Ukrainian national culture]. (Thesis for the Candidate’s degree of Art Criticism). Kharkiv: Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky University of Arts. 209 p. (in Ukrainian)

The V International Competition “Art-Dominanta” was held. (2017). Retrieved from http://artdominanta.com/відбувся-v-міжнародний-конкурс-арт-дом/ 

Videoarkhiv konkursnykh vystupiv ta kontsertnykh zakhodiv Mizhnarodnoho konkursu vykonavtsiv na narodnykh instrumentakh ArtDominanta [Video archive of competition performances and concert events of the ArtDominanta Interrnational Folk Instruments Performers Competition] (2020). Retrieved from http://artdominanta.com/video/ (in Ukrainian)

Zinska, T. V. (2016). Muzychni konkursy ta festyvali v konteksti sotsiokulturnoho proektuvannia v Ukraini kintsia XX – pochatku XXI stolittia [Music contests and festivals in the context of socio-cultural design in Ukraine at the end of the XXth  – beginning of the XXIst century]. Profesiina mystetska osvita i khudozhnia kultura: vyklyky XXI stolittia [Professional art education and art culture: challenges of the XXIst century]. Kyiv, April 14–15. P. 384–395. (in Ukrainian)

Zolota struna. Istoriia [The golden string. History]. (2020). Retrieved from http://zolotastruna.esy.es/history/ (in Ukrainian)

VI International Folk Instruments Competition Art-Dominanta. (2018). Cimbalom World Association (Hungary). Retrieved from https://www.cimbalom.org/2018/02/vi-international-folk-instruments-performers-competition-art-dominanta-2018/

PDF (Ukrainian)

Published: November 19, 2020.

Vol 19 No 1 (2021).

Section: APPLIED CULTURAL STUDIES AND CULTURAL PRACTICES.