Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах “Арт-Домінанта” як чинник підтримання духовної безпеки українського суспільства та пропаганди традицій народно-інструментального мистецтва України у світі

УДК 780.6.031.4.071.2.092(477)

Yana Danyliuk

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, м. Харків.

ORCID 0000-0001-6173-1040

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.174-187

Ключові слова: Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта», виконавство на народних музичних інструментах, народно-інструментальне мистецтво, творча молодь, духовна безпека, українське суспільство.

Анотація. Проблема збереження національної культури в таких традиційних формах розвитку музичного мистецтва, як конкурси виконавців на народних інструментах, є актуальним дослідницьким напрямом у сучасних умовах поглиблення соціально-економічної, духовної кризи українського суспільства на тлі розгортання світових процесів глобалізації та діджиталізації культурно-освітнього простору.

Зважаючи на це, метою дослідження визначено всебічне вивчення досвіду проведення Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» як важливого чинника пропаганди народно-інструментального мистецтва серед молоді; висвітлення його значення для підтримання духовної безпеки суспільства на рівні регіону та всієї країни; розгляд конкурсного руху як вагомого стимулу просування української культури в світі. Автором доведено: музично-виконавський конкурсний рух є суттєвим фактором розвитку народно-інструментального мистецтва як частини національної музичної культури, чинником інкультурації молодого покоління. Встановлено, що проведення конкурсу виступає важливим культурним ресурсом для посилення іміджу Харкова як центру розвитку народно-інструментального мистецтва, джерелом культурно-творчого зростання харків’ян. Багаторічний досвід проведення конкурсу формує родючий ґрунт для інтеграції його найкращих здобутків у навчальний процес численних регіональних закладів освіти, створення умов для культурно-духовного розвитку молодого покоління українців.

Біографія автора.

Данилюк Яна Владиславівна, старший викладач кафедри народних інструментів України, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, м. Харків.

yanadan@ukr.net

Література:

Баранівський, В. Ф. (2013). Вища освіта у вирішенні проблем духовної безпеки українського суспільства. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. Вип. 41 (1). С. 206221.

Барви Полтави: як містян дивували творчі колективи з усієї України. (2019). Відновлено з http://www.rada-poltava.gov.ua/news/94088210/

Башмакова, Н. (2017). Форум виконавців на народних інструментах. Відновлено з  https://dk.dp.ua/event/форум-виконаців-на-народних-інмтруме/

Берегова, О. М. (2018). Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест» як сучасний формат презентації національних музичних культур: польські імпрези. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 3. С. 201–208 DOI: https://doi.org/10.32461/2226- 3209.3.2018.147397

Бєловецька, Л. Е. (2017). Проблема збереження національної ідентичності як складової духовної безпеки українського суспільства. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. № 2 (77).С. 614.

Бліхар, М. П. (2019). Духовні цінності студентської молоді в сучасному українському суспільстві. (Дис. … канд. соціол. наук). Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка. 271 с.

Відбувся V Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта». (2017). Відновлено з http://artdominanta.com/відбувся-v-міжнародний-конкурс-арт-дом/ 

Відеоархів конкурсних виступів та концертних заходів  Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта». (2020). Відновлено з http://artdominanta.com/video/

Гриненко, С. М. (2019). Гітарні конкурси та фестивалі в українському музичному просторі кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Вип. 25. С. 33–36 DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188200

Давидов, М. А. (2010). Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа): підручник [для вищих та сер. муз. навч. закладів]. К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського. 592 с.

Давидовський, К. Ю. (2010). Конкурсний рух як  чинник формування культурного середовища. Матеріали науково-практичної конференції «Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри». К. : НАКККіМ. С. 209–211.

Данилюк, М. М. (2012). Внесок Г. Хоткевича та В. Комаренка у розвиток музичної культури та музичної освіти Харкова у 20–30-ті рр. ХХ ст. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. Вип. 16 (26). К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. Спец. вип. Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. С. 52–54.

Данилюк, Я. В. (2019). Розвиток домрового виконавства в Україні у контексті відродження народної музично-інструментальної культури  на порубіжжі ХХ – ХХІ століть. Аспекти історичного музикознавства. Зб. наук. ст. Вип. ХVІII / Харків. нац. ун‑т мистецтв імені І. П. Котляревського. Харків. ХНУМ. С. 120–140. DOI: https://doi.org/10.34064/khnum2-18.07

Дутчак, В. Г. (2014). Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національному музично-культурному процесі ХХ – початку ХХІ століття.  (Дис. … док. мистецтвознавства). Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. 580 с. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-143-8/17-37

Душний, А. І. (2018). Конкурс баянистов-аккордеонистов «Perpetuum mobile» в социокультурном пространстве Украины XXI века. Tradicija ir dabartis: scientific works Department of Music Academy of Arts Klaipeda University (Lithuania). Vol. 13. С. 321–338. DOI: http://dx.doi.org/10.15181/td.v13i0.1709

Зінська, Т. В. (2016). Музичні конкурси та фестивалі в контексті соціокультурного проектування в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: Матер. ІІ Міжнарод. наук.-практ.конф. 14–15 квіт. С. 384395.

Золота струна. Історія. (2020). Відновлено з http://zolotastruna.esy.es/history/

Кротюк, В. А., & Малярчук, С. Г. (2012). Духовна безпека суспільства та освіта. Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Х.: Право. №4 (14). С. 5766.

Лошков, Ю. І. (2009). Академічне народно-інструментальне виконавство: проблема самоідентифікації. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: Виконавське музикознавство. К. Вип. 82. С. 14–22.

Назаренко, О. І., & Кононова, О. В. (1992). Володимир Підгорний (Творчі портрети українських композиторів). Київ: Музична Україна. 1992. 48 с.

Онацький, М. Ю. (2016). Сучасний стан та перспективи розвитку фестивального туризму у місті Харкові. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. Вип. 5. С. 145–150.

Онлайн-інтерв’ю в рамках проведення VIII Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта». (2020). Відновлено з https://youtu.be/PpZCYxqAEmk

Панченко, Л. М. (2012). Освіта як основа духовної безпеки суспільства. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Зб. наук. праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2011 рік, 9-10 лютого 2012 року. Частина 2. К.: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. С. 9899.

Повзун, Л. І. (2009). Народно-інструментальне виконавство в контексті музичної культури України. Інтелігенція і влада. Гром.-політ. наук. зб. Серія: Історія. С. 272–279.

«Провесінь» зустрічають у Кропивницькому: на престижний фестиваль-конкурс зареєструвалася рекордна кількість музикантів. (2020). Відновлено з http://www.kr-rada.gov.ua/news/provesin-zustrichayut-u-kropivnitskomu-na-prestizhniy-festival-konkurs-zarestruvalasya-rekordna-kilkist-muzikantiv.html

П’ятий міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича. (2010). Відновлено з  http://kobzari.org.ua/?page=news&subpage=19

Результати «Арт-Домінанта». (2020). Відновлено з http://artdominanta.com/результати-арт-домінанта-2020/

Рутецький, В. В. (2017). Конкурси та фестивалі баянного мистецтва як чинник формування готовності майбутнього фахівця до виконавської діяльності. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції. Збірник наукових праць. Житомир: ФОП «Н. М. Левковець». С. 161167.

Сергієнко, О. (2012). До питання історичних передумов фестивально-конкурсного руху народників Львівщини (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 2. С. 63–67.

Сідлецька, Т. І. (2019). Народно-інструментальне мистецтво України як явище музичної культури. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Наук. журнал. Київ. № 3. С. 338–342. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191808

Слюсаренко, Т. О. (2016). Бандурне виконавство як явище національної української культури. (Дис. … канд. мистецтвознавства). Харків: Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. 209 с.

Шабаршина, Л. В., & Шабанова, Т. О. (2018). VI Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта». Відновлено з https://onmcpk.kh.ua/2018/04/23/vi-mizhnarodnij-konkurs-art-dominanta/

LR Prezidento Sveikinimai Tarptautinių konkursų laureatams [Вітання президента Литовської Республіки лауреатів міжнародних конкурсів]. (2019). Retrieved from https://lmta.lt/lt/lr-prezidento-sveikinimai-tarptautiniu-konkursu-laureatams/ (in Lithuanian)

Miloš Stoimenov, bujanovački umetnik na harmonici [Мілош Стоіменов, Буяновацький виконавець-баяніст]. (2018). Retrieved from https://bujanovacke.co.rs/2018/05/03/milos-stoimenov-bujanovacki-umetnik-na-harmonici/ (in Serbian)

VI International Folk Instruments Competition Art-Dominanta. (2018). Cimbalom World Association (Hungary). Retrieved from https://www.cimbalom.org/2018/02/vi-international-folk-instruments-performers-competition-art-dominanta-2018/

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 19 листопада 2020.

Том 19 № 1 (2021).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.