Українські фортепіанні конкурси в просторі глобального міжкультурного діалогу

УДК 78.092:780.616.432(477)]:316.722(100)

Olena Berehova

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, м. Київ.

ORCID ID 0000-0003-4384-9365

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.78-89

Ключові слова: музична культура, глобалізація, український міжнародний фортепіанний конкурс, фортепіанне виконавство, фестивально-конкурсний рух, діалог культур.

Анотація. З’ясовано вплив глобалізації на музичну культуру України, зокрема на міжнародні фортепіанні конкурси. Акцентовано увагу на ролі глобальних музичних організацій, які відіграють важливу інтеграційну роль у процесах міжнародного артистичного обміну й водночас є комунікаційним полем демонстрації кращих національних мистецьких творчих практик. У сфері міжнародних музичних змагань найвпливовішими організаціями, зокрема, є Світова федерація міжнародних музичних конкурсів (World Federation of International Music Competitions), Європейська спілка молодіжних музичних конкурсів (European Union of Music Competitions for Youth), Алінк/Аргеріх Фундація (Alink/Argerich Foundation) тощо. На основі дослідження інформаційних матеріалів українських міжнародних фортепіанних конкурсів, які є членами цих престижних міжнародних організацій, виявлено глобальні тенденції в розвитку конкурсно-фестивального руху. На конкретних прикладах міжнародних музичних фестивалів та інших мистецьких проєктів, які були започатковані з ініціативи оргкомітетів українських фортепіанних конкурсів, доведено, що вони сприяють розвитку й промоції культурної ідентичності України на глобальному рівні, допомагають поширювати кращі вітчизняні традиції музичного виконавства у світі та є однією з найдосконаліших форм культурної дипломатії.

Біографія автора.

Берегова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, м. Київ.

beregova@ukr.net

Література:

Афанасьева, И. (2011). Художественный конкурс как средство актуализации процесса становления субъекта культуры: автореф. дис….канд. культурологии. Кемерово: Кузбасский государственный технический университет. 19 с.

Бажанов, Н. (2016). Фортепианные конкурсы и современное исполнительское искусство. Вестник музыкальной науки. № 3 (13). С. 13–25.

Волков, С. (2018). Музичні фестивалі-конкурси як перспектива культурної взаємодії в глобалізованому світі. Україна – Польща: діалог культур (Ukraina – Polska: dialog kultur): зб. матеріалів Міжнародного наукового симпозіуму. Київ, 19–21 квітня 2018 р. Київ: ІК НАМ України. С. 63–65.

Давидовський, К. (2011). Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця – активна складова впливу міжнародного конкурсного руху на формування мистецького середовища України ХХІ ст. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 96: Музичне виконавство і педагогіка: історія, теорія, інтерпретаційні аспекти композиторської творчості. Київ. С. 244–253.

Давидовський, К. (2012). Творча діяльність Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра у формуванні культурно-мистецького середовища Києва (1991–2010 рр.): дис. …канд. мистецтвознавства: 26.00.01 «Теорія та історія культури». Київ: НАКККіМ. 188 с.

Давидовський, К. (2010). Конкурсний рух як чинник формування культурного середовища. Матеріали науково-практичної конференції «Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри». Київ: НАКККіМ. С. 209–211.

Зінська, Т. (2011). Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі України кінця ХХ – початку ХХІ століть: автореф. дис…. кандидата мистецтвознавства: спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури». Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. 18 с.

Зінська, Т. (2012). Музичний конкурс як форма актуалізації творчого потенціалу виконавця. Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. Вип. 27. С. 68–75.

Зінська, Т. (2016). Музичні конкурси та фестивалі в контексті соціокультурного проектування в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття. (2016). Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. 14–15 квіт. 2016 р. С. 384–395.

Коган, Г. (1972). Оправдывают ли себя исполнительские конкурсы? Избр. статьи. Вып. 2. Москва. С. 55–62.

Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця. (No date). Офіційний веб-сайт конкурсу. Відновлено з www.horowitzv.org (дата звернення: 31.03.2021).

Міжнародний конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва. (No date). Офіційний веб-сайт конкурсу. Відновлено з http://krainev-competition.com.ua/ (дата звернення: 31.03.2021).

Положення про Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця (2010), затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 27.02.2010 р. № 2. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0224-10#Text (дата звернення: 09.04.2021).

Положення про Міжнародний конкурс піаністів пам’яті Еміля Гілельса (2012), затверджене наказом Міністерства культури України 18.09.2012 № 996. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1683-12#Text (дата звернення: 09.04.2021).

Положення про Міжнародний конкурс юних піаністів Володимира Крайнєва (2014), затверджене наказом Міністерства культури України від 10.10.2014 р. № 840 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1343-14#Text (дата звернення: 09.04.2021).

Примірний порядок організації міжнародних і всеукраїнських професійних, студентських та учнівських мистецьких конкурсів (2018), затвердженийнаказом Мінкультури від 04.05.18 № 395 «Про затвердження Примірного порядку організації міжнародних і всеукраїнських професійних, студентських та учнівських мистецьких конкурсів». Відновлено з http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245364018&cat_id=244950594 (дата звернення: 31.03.2021).

Про Міжнародний конкурс піаністів пам’яті Еміля Гілельса. (No date). Відновлено з http://odma.edu.ua/ukr/competition/comp/archive/2015/gilels6/history (дата звернення: 31.03.2021).

Пухлянко, М. (2014). Конкурс музикантів-виконавців як феномен сучасного культурного простору. Дис… канд.мист. 26.00.01 «Теорія та історія культури», Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського. 160 с.

Пухлянко, М. (2013). Об актуальных проблемах функционирования музыкальных конкурсов. Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. № 4. С. 41–44.

Романенко, А. (2016). Музичний конкурс як соціокультурний феномен у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. № 1. С. 126–129. DOI: https://doi.org/10.28925/2518-766×201611269

Руснак, Ю. (2018). Міжнародний конкурс піаністів пам’яті Еміля Гілельса як фактор розвитку одеського виконавського мистецтва. Znanstvena misel journal. № 19, Vol. 2. Любляна (Словенія). С. 11–14.

Рябов, І. (2017). Виконавський тип як феномен фортепіанної культури (на матеріалі Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті В. Горовиця). Дис…канд. мист. 26.00.01 «Теорія та історія культури». Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського. 288 с.

Щербініна, О. (2016). Музично-конкурсна практика: тенденції розвитку. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. № 3. С. 50–53.

Alink-Argerich Foundation. (No date). Офіційний веб-сайт. Відновлено з www.alink-argerich.org (дата звернення: 31.03.2021).

Berehova, O., & Volkov, S. (2019). Piano Competitions in the Socio-Cultural Reality of Globalization. Journal of History Art and Culture Research. Vol. 8, No 4, p. 329–346. DOI: https://doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2325

Checka, A. (2018). The competition as an “exchange” of values: An aesthetic and existential perspective. The Chopin Review. Issue 1. Відновлено з http://chopinreview.com/pages/issue/3/1 (дата звернення: 31.03.2021).

European Union of Music Competitions for Youth. (No date). Офіційний веб-сайт. Відновлено з www.emcy.org (дата звернення: 31.03.2021).

Kocyan, W. (2018). The evolution of performance style in the history of the International Fryderyk Chopin Piano Competition in Warsaw. The Chopin Review. Issue 1. Відновлено з http://chopinreview.com/pages/issue/4#3 (дата звернення: 31.03.2021).

Kyiv International Piano Competition (26 October – 3 November 2019). Буклет конкурсу. Київ. 51 с.

McCormick, L. (2015). Performing Civility: International Competitions in Classical Music. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1086/688467

Parncutt, R. (2018). The reliability/validity of cognitive/emotional approaches to the evaluation of musical performance: Implications for competition juries. The Chopin Review. Issue 1. Відновлено з http://chopinreview.com/pages/issue/6#3 (дата звернення: 31.03.2021).

World Federation of International Music Competitions. (No date). Офіційний веб-сайт. Відновлено з www.wfimc-fmcim.org (дата звернення: 31.03.2021).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 14 травня 2021.

Том 20 № 2 (2021).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.