Створення комфортного середовища як основи ефективності музейної комунікації

УДК 130.2+329.17:130.2(477)

Andrii (Andrey) Soshnikov

Харківська державна академія культури, м. Харків.

ORCID 0000-0002-3019-5131

Olha (Olga) Ivashchenko

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, м. Харків.

ORCID 0000-0002-3213-7525

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.125-134

Ключові слова: музей, музеєзнавство, музейна діяльність, музейна комунікація, комфорт у музеї.

Анотація. Визначені  пріоритети для створення комфортного середовища в музеях як базової основи  музейної комунікації. Pозроблені основні принципи створення зони комфорту як основи для музейного спілкування. Застосовано методи аналізу, синтезу та творчих узагальнень емпіричного матеріалу. В українському музеєзнавстві започатковано аналіз комфорту в музеї як базової основи музейної комунікації. Зазначається, що сучасний відвідувач давно перестав бути пасивним спостерігачем, він займає чітку позицію стосовно до традиційних функцій музею і до сфери музейних послуг. Відносини музею та відвідувача продовжують розвиватися в бік зростання ролі останнього. Відкритість музею відвідувачеві повинна реалізовуватися на всіх рівнях музейної діяльності: від розвитку інфраструктури до перегляду концепцій постійної експозиції музею. Створення оновленого, привабливого, комфортного середовища в музеях вимагає серйозних змін, нововведень, експериментів. У зв’язку з цим виникне необхідність поглиблювати взаємодію з відвідувачем не тільки на формальному рівні, але розвивати взаємну комунікацію і участь відвідувачів в спеціальних програмах, дискусіях та інших музейних заходах, що спричинить за собою збільшення часу, проведеного в музеї.

Біографії авторів.

Сошніков Андрій Олександрович, доктор філософських наук, доцент, Харківська державна академія культури, м. Харків.

soshnikov7272@mail.ru

Іващенко Ольга Василівна, кандидат філософських наук, доцент, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, м. Харків.

ivashenkoolga1974@gmail.com

Література:

Гуриева, С. Д., & Харитонова, Т. Ю. (2017). Особенности музейной коммуникации: оправданность ожиданий и удовлетворение эстетической потребности (на примере посетителей музея). Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). Том 8. № 8–1. C. 41–58. Красноярск: ОOO «Научно-инновационный центр». 

Дженкс, Ч. (2000). Зрелищный музей – между храмом и торговым центром. Осмысление противоречий. Пинакотека, 12, С. 5–15. Москва: Пинакотека.

Долак, Я. (2013). Посетитель на экспозиции как объект музеологического исследования. Глав. ред. А. Майоров. Вопросы музеологии, № 1 (7), С. 85–92. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет.

Иванов, В. Н. (глав. Ред.). (2003). Социологическая энциклопедия: в 2 т. Т. 1. Москва: Мысль.

Камерон, Д. Ф. (1970). Музеи – современному человеку. Курьер ЮНЕСКО, 10, С. 22–32. Москва: Прогресс.

Кодекс музейной этики ИКОМ. Відновлено за http://mkrf.ru/culture-workers/proff-jetika/detail.php?ID=286800

Курило, Л. В. (2014). Новые концепции музеев: интеграция в современное общество. Ред. Трофимов Е. Н. и др. Вестник РМАТ, 2, С. 139–144. Московская обл., г. о. Химки: Российская международная академия туризма.

Маклюэн, М. (2007). Понимание медиа: внешние расширения человека. Г. Э. Кучков (ред.). В. Николаев (пер. с англ.). Москва – Жуковский: Гиперборея; Кучково поле.

Маркова, А. С., Балаева, Д. П., & Тимофеева, Л. С. (2019). Проблема привлечения посетителя в музей. Казанский вестник молодых учёных, 3/2, С. 43–47.

Сгибова, А. Ю. (2014). «Посетитель музея» и проблемы формирования музейной деятельности. Ценности и смыслы, 3(31), С. 120-131. Москва: ООО «МастерПринт».

Сошнікова, А. О. (2012). Соціокультурній контекст музейної комунікації: автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.04. Харків: Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.

Федоров, Н. Ф. (1995). Музей, его смысл и назначение. Л. Б. Шалимов (ред.). Собрание сочинений: в 4-х тт. Том II. С. 370-422. Москва: Издательская группа «Прогресс».

Хадсон, К. (2001). Влиятельные музеи. Л. Мотылев. (пер. с англ.). Новосибирск: Сибирский хронограф.

Худякова, Л. А. (2010). Музей в эпоху постмодерна: потери или возможности? (глав. ред.) А. Майоров. Вопросы музеологии, 2, С. 12–21. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет.

Шмит, Ф. И. (1929). Музейное дело. Вопросы экспозиции. Ленинград: «Асаdемia».

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 19 листопада 2020.

Том 19 № 1 (2021).

Розділ: МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО.