Визначення статусу нерухомих об’єктів культурної спадщини: особливості та наявна проблематика

УДК 351.853:[004.932:004.352](045)

Maryna Mishchenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0002-2066-8097

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.135-143

Ключові слова: Державний реєстр нерухомих пам’яток України, нерухома культурна спадщина, об’єкт культурної спадщини, пам’ятка національного значення, пам’ятка місцевого значення, охорона пам’яток.

Анотація.

У статті досліджено проблематику, пов’язану з особливостями визначення статусу нерухомих об’єктів культурної спадщини, а також практичними аспектами, які її супроводжують.

Наголошено на тому, що включення об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного або місцевого значення є свідченням його особливого статусу й повинно слугувати запорукою того, що держава в особі уповноважених органів буде вживати всіх необхідних заходів для його захисту та збереження.

Визначено й аргументовано, що той формат, у якому нині існує Державний реєстр нерухомих пам’яток України є застарілим – його сформовано без урахування наявного практичного досвіду, досягнень технологічного прогресу та життєвих реалій, обумовлених новими викликами сучасності.

Варто змінити окремі положення чинного Закону України «Про охорону культурної спадщини», зокрема, у частині формування базового понятійного апарату пам’яткоохоронної сфери, а також порядку оприлюднення інформації про державну реєстрацію об’єктів культурної спадщини.

З метою збереження відомостей Державного реєстру нерухомих пам’яток України варто скористатися сучасним програмним забезпеченням, адаптованим для означених потреб, а не послуговуватися винятково опцією архівування наявних текстових документів.

Біографія автора.

Міщенко Марина Олексіївна, кандидат юридичних наук, завідувач відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
mishchenko_m@ukr.net

Література:

Бадяк, В. (2013). До питання реєстрації об’єктів культурної спадщини України з позицій фаховості та національної гідності. Вісник Львівської національної академії мистецтв. № 24. С. 348–367. Львів: ЛНАМ.

Зараховський, О. Є. (2019). Сучасний стан державної реєстрації українських нерухомих об’єктів культурної спадщини. Культура і мистецтво у сучасному світі. Випуск 20. С. 88–98. Київ: Видавничий центр КНУКіМ. DOI: 10.31866/2410-1915.20.2019.172400

Мищак, І. М. (2014). Нормативно-правове забезпечення формування Державного реєстру національного культурного надбання та шляхи його вдосконалення в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. № 4. С. 19–24.

Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток: із Постанови Кабінету Міністрів України. (2019, 22 травня). Офіційний вісник України. № 46. Ст. 1589.

Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної спадщини: із Наказу Міністерства культури України. (2013, 11 березня). Офіційний вісник України. № 29. Ст. 54.

Про охорону культурної спадщини: із Закону України. (2000, 21 липня). Офіційний вісник України. № 27. С. 32.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 19 листопада 2020.

Том 19 № 1 (2021).

Розділ: МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО.