Потенціал міжнародної культурної співпраці в умовах глобалізації: українсько-польські кореляції

УДК 304.4

Yurii Bohutskyi
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ

Ключові слова: українсько-польські культурні зв’язки, національна культура, ідентичність, міжкультурна взаємодія, культурний простір, глобалізація, державна культурна політика.

Анотація. У статті на прикладі взаємодії української і польської національних культур в умовах інтегрованої Європи та глобалізованого світу проаналізовано, з одного боку, нові тенденції та перспективи, що виникають для гуманітарного розвитку, для посилення світової присутності національних культур, а з іншого — нові проблеми, породжені суперечливим процесом глобалізації. Особлива увага приділяється ролі державної культурної політики та її інституцій (зокрема, міністерств культури), їх впливу на міжкультурну взаємодію і на вирішення проблем, обумовлених глобалізацією інформаційно-культурного простору й розмиванням міжкультурних кордонів та національних ідентичностей.

Біографія автора.

Богуцький Юрій Петрович, академік Національної академії мистецтв України, віце-президент Національної академії мистецтв України, доктор філософії (Ph.D.), директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Література:

Бердиховська Боґуміла, Гнатюк Оля. Бунт покоління. Розмови з українськими інтелектуалами. Пер. з пол. Рокса-ни Харчук. Київ: Дух і Літера, 2004. 332 с.

Бердиховська Боґуміла. Україна: люди і книжки. Пер. з пол. Тетяни Довжок. Київ: К.І.С., 2009. 232 с.

Бердиховська Боґуміла. Україна в житті Єжи Ґедройця та на шпальтах паризької “Культури”. Простір свободи. Україна на шпальтах паризької “Культури”. Київ: Критика, 2005. 527 с.

Берегова О. М. Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні в ХХІ столітті. Київ: Інститут культурології АМУ, 2009. 184 с.

Богуцький Ю. П. Українська культура в європейському контексті. Київ: Знання, 2007. 679 с.

Братчук О. Переклади з української мови польською мовою з 1991 до 2012: Дослідження в рамках проекту Book Platform. URL: http://www.bookplatform.org/uk/home.html (дата звернення: 25.05.2018).

Вжосек Войцех. Історія — Культура — Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення. Пер. з пол. Василя Сагана, Сергія Серякова, Володимира Склокіна. Київ: Ніка-Центр, 2012. 296 с.

В’ячеслав Липинський та його доба: в 2 кн. Упор.: Т. Осташко, Ю. Терещенко; за ред. Ю. Терещенка. Київ: Темпора, 2010. Кн. 1. 560 с., Кн. 2. 624 с.

Гірц Кліфорд. Інтерпретація культур. Вибрані есе. Пер. з англ. Наталі Комарової. Київ: Дух і Літера, 2001. 542 с.

Гнатюк Оля. Польсько-український діалог: часопис Kultura та його спадщина (до сторіччя Єжи Ґедройця). Київ: Смолоскип, 2007. 64 с.

Гнатюк Оля. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. Пер. з пол. Київ: Критика, 2005. 528 с.

Гончаренко Н. К. Польська гуманітаристика в українських перекладах як чинник діалогу культур. У кн.: Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність. Зб. матеріалів міжн. наук. конференції. Київ, 2012. С. 32–39.

Грабович Григорій. Польсько-українські літературні взаємини: питання культурної перспективи. У кн.: До історії української літератури. Київ: Критика, 2003. С. 129–156.

Гриценко О., Солодовник В. Пророки, пірати, політики і публіка. Культурні індустрії й державна політика в сучасній Україні. Київ: УЦКД, 2003. 168 с.

Доманська Ева. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Пер. з пол. В.Склокіна. Київ: Ніка-Центр, 2012. 264 с.

Зубавіна І. Польські “гастролі” українського кіно. Мистецькі обрії. 2000: альманах наук.-теорет. праць та публіц. Ін-т пробл. сучасного мистецтва АМУ. Київ, 2002. Вип. 3. С. 410–412.

Єжи Ґедройць та українська еміґрація. Листування 1950–1982 років. Упор., переднє слово і коментарі Боґуміли Бердиховської. Пер. з пол. та англ. Київ: Критика, 2008. 752 с.

Іоанн Пінзель: довга дорога до Лувру. URL: http: // mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/311300;jsessionid (дата звернення: 25.05.2018).

Кальницький М. Польські адреси Києва. Київ: Дух і Літера, 2007.

Камінський Анджей Сулима. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів. 1505 — 1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура. Пер. з пол. Ярослави Стріхи. Київ: Наш час, 2011. 264 с.

Коженьовський М. За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках. Київ: Дух і Літера, 2015. 670 с.

Культурна політика в Україні. Аналітичний огляд. За ред. О. Гриценка. Київ: УЦКД, 2007. 160 с.

Малаков Д. В. Городецький. Виклик будівничого. Київ: Грані-Т, 2008. 176 с.

Міхнік Адам. У пошуках свободи. Есеї про історію та політику. Пер. з пол. Андрія Павлишина. Київ: Дух і Літера, 2009. 624 c.

Наливайко Д. Українське Бароко: типологія і специфіка. Українське бароко. Ред. Л. Ушкалов. Харків, 2004. Т.1.

Осадчук Богдан. Україна — Польща — світ. Київ: Смолоскип, 2001. 356 с.

Простір свободи. Україна на шпальтах паризької “Культури”. Київ: Критика, 2005. 527 с.

Реалізація державної політики у галузі культури. Аналітичний звіт Міністерства культури України за 2011 р. Київ: Мінкультури України, 2012.

Реалізація державної політики у галузі культури. Ана-літичний звіт Міністерства культури України за 2012 р. Київ: Мінкультури України, 2013.

Розстріляне Відродження. Антологія 1917–1933. Поезія — Проза — Драма — Есей. Упор. Лавріненко Ю. Instytut Literacki. Biblioteka “Kultury”. Tom XXXVII. Paris, 1959. 980 s.

Сеніна Т. З історії створення літературно-меморіального музею Юліуша Словацького у м. Кременці. Веб-сторінка Обласного літературно-меморіального музею Ю. Словацького. URL: http://mjsk.te.ua/ru/dyeyatelnost/50 (дата звернення: 25.05.2018).

Топольський Єжи. Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації. Пер. з пол. Надії Гончаренко. Київ: К.І.С., 2012. 400 с.

Указ Президента України No 603 від 2.07.1997 “Про збереження історичної забудови центральної частини м. Львова”. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/603/97 (дата звернення: 25.05.2018).

Указ Президента України No 555/2006 “Про вшанування пам’яті В’ячеслава Липинського”. URL: http: // www.president.gov.ua/documents/5552006-4467 (дата звернення: 25.05.2018).

Указ Президента України No 207/2008 “Про відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві”. URL: http://www.president.gov.ua/documents/2072008-7205 (дата звернення: 25.05.2018)

Указ Президента України No 1075 від 6.12.2010 “Про відзначення 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві”. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1075/2010 (дата звернення: 25.05.2018).

Україна — Польща: історична спадщина і суспіль-на свідомість. Матеріали міжн. наук. конф. Кам’янець-Подільський, 29-31 травня 1991 р. Київ: Либідь, 1993. 264 с.

Хрестоматія з історії України Литовсько-Польської доби. Упор. Т.Гошко. Львів: Видавництво УКУ, 2011. 686 с.

Шацька Барбара. Минуле — пам’ять — міт. Пер. з пол. Олеся Герасима. Чернівці: Книги — XXI, 2011. 248 с.

Шейко В. М., Ю. П. Богуцький, Е. В. Германова де Діас. Культурологія: навч. посібник. Київ: Знання, 2012. 494 с.

Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. M. Featherstone (ed.) Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. London: Sage, 1990. pp. 298–315.

Dziennik Kijowski. Pismo spoleczne, ekonomiczne i literackie. URL: https://www.dk.com.ua/ (дата звернення: 25.05.2018).

Held D., McGrew A. Globalization/Anti-Globalization: Be-yond the Great Divide. Cambridge: Polity Press, 2007. 283 p.

Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS. URL: http://angelus.com.pl/ (дата звернення: 25.05.2018).

Literatura ukraińska. Red. M. Jakóbiec. Warszawa, 1963.

Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu. Instytut Książki. URL: http://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,za-nami-pierwsza-czesc-miedzynarodowego-festiwalu-brunona-schulza-w-drohobyczu,1072.html (дата звернення: 25.05.2018).

Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów. Kolegium Europy Wschodnej. Wrocław, 2002. 428 s.

Rybo-wino-kur. Antologia literatury ukraińskiej ostatnich 20 lat. Poezia. Proza. Esej. Wybór, opracowanie i przedmowa Ola Hnatiuk. Warszawa, Świat Literacki i Tyrsa, 1994. 234 s.

Stryjek Tomasz. Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie pu-blicznej na Ukraine 1991–2004. Warszawa: RYTM, 2008. 856 s.

Stryjek Tomasz. Ukraina przed końcem Historii. Szkice o po-lityce państwa wobec pamięci. Warszawa: Scholar, 2014. 412 s.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  10 липня 2018 року.

Том 13 № 1 (2018)

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.