Новітні підходи до трактування фортепіано в камерно-ансамблевій творчості В. Сильвестрова (на прикладі циклу «Драма» для скрипки, віолончелі та фортепіано)

УДК 78.071.1:785.7.01:[780.614.331:780.614.334:780.616.432](092)

Ievgeniia Golovan

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми.

ORCID ID 0000-0002-8112-8131

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.107-114

Ключові слова: авангардні тенденції другої половини ХХ століття, камерний ансамбль, підготовлене фортепіано, творчість В. Сильвестрова, виконавські прийоми, інструментальний театр.

Анотація. Розглянуто комплекс проблем, пов’язаних із новітнім трактуванням фортепіано в другій половині ХХ століття, застосуванням неспецифічних прийомів гри на інструменті та особливостей його використання в камерному ансамблі. Охарактеризовано основний напрям опрацювання композиторських прийомів і технік, їхнього втілення в ансамблевій творчості українських митців. Проаналізовано «Драму» для скрипки, віолончелі та фортепіано В. Сильвестрова як унікальний зразок синтезу традиційних та авангардних тенденцій у музиці ХХ століття, що поєднує музикування з елементами інструментального театру. Окреслено основні параметри, відзначено стильове й тембральне розмаїття твору. Розглянуто композиторські прийоми й техніки, застосовані в тріо, водночас сонористику, алеаторику, пуантилізм, хепенінг. Встановлено роль звукового колориту підготовленого фортепіано, інших звукових, шумових і сценічних ефектів у створенні звукообразу композиції. Виявлено значущість закладених у творі новітніх принципів звукоутворення та актуальність і вплив авторських новацій на камерну музику сучасності. Запропонований аналіз має сприяти повнішому розумінню авангардних тенденцій та їхнього прояву в камерній музиці другої половини ХХ століття і ширшому введенню творів В. Сильвестрова до камерно-ансамблевого репертуару сучасних виконавців.

Біографія автора.

Головань Євгенія Андріївна, аспірантка, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми.

golovanevgeniya@outlook.com

Література:

Асталош, Г. (2018). Скрипкова соната «Post scriptum» Валентина Сильвестрова в аспекті проблеми фортепіанної виразовості. Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство, 1(38), 146–151.

Берегова, О. (1999). Постмодернізм в українській камерній музиці 80–90-х років ХХ сторіччя. Київ: НПБУ.

Вайсбанд, А., & Сигов, К. (сост.) (2012). Встречи с Валентином Сильвестровым. Киев: ДУХ І ЛІТЕРА.

Ильина, А. (2005). К проблеме художественной целостности в творчестве В. Сильвестрова. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, (48), 175–185.

Калініна, А. (2019). Авторський стиль Валентина Сильвестрова у «Двох романсах» на вірші Олександра Блока. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, (126), 29–39. DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4190.2019.126.197970

Когоутек, Ц. (1976). Техника композиции в музыке ХХ века. Москва: Музыка.

Мунипов, А. (2017). Валентин Сильвестров: «Сейчас я не могу сказать, что – я композитор». Відновлено з https://www.classicalmusicnews.ru/interview/valentin-silvestrov-2017-1/

Павлишин, С. (1989). Валентин Сильвестров. Київ: Музична Україна.

Рябуха, Н. (2012). Звукообраз фортепіано у камерно-інструментальній творчості В. Сильвестрова. Вісник ХДАДМ, (3), 129–133.

Сильвестров, В. (2004). Музыка – это пение мира о самом себе… Сокровенны разговоры и взгляды со стороны: беседы, статьи, письма. М. Нестьева (сост.). Киев.

Сильвестров, В. (2010). Дождаться музыки. Лекции – беседы. Пилютиков С. (ред.). Киев: ДУХ І ЛІТЕРА.

Холопов, Ю. (2004). Вклад Кейджа в музыкальное мышление ХХ века.  Джон Кейдж. К 90-летию со дня рождения. Матер. науч. конф. Москва, 79–90.

Чемерис, Ю. (2017). Виконавська стратегія струнного квартету №1 Валентина Сильвестрова у версії квартету імені М. В. Лисенка. Українське музикознавство, (43), 121–129. DOI: https://doi.org/10.31318/0130-5298.2017.43.0.131925

Silvestrov, V. (2007). Drama for violin, violoncello and piano. Mainz: M. P. Belaieff.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 14 травня 2021.

Том 20 № 2 (2021).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.