Методологічний підхід до аналізу баянно-акордеонного мистецтва Сербії

УДК 130.2

Katarina Nisic

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна.

ORCID 0000-0001-6688-9840

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.85-92

Ключові слова: суспільство знань, музичні інновації, виконавська майстерність, мистецтвознавчі компоненти.

Анотація. Сучасне суспільство все більшою мірою набуває рис «суспільства знань», адже воно розвивається на основі процесів виробництва, розподілу та використання наукових знань, що дозволяють конструювати нову соціальну реальність, її економічні та ментальні структури, новий спосіб життя людини. У цьому контексті актуалізуються питання щодо зміни соціокультурного статусу, функцій та нових завдань інституту вищої освіти, який виступає одним із головних виробників і поширювачів наукових знань. Значна увага на сучасному етапі розвитку вищої освіти приділяється проблемі переведення її на музичну інноваційну основу, тобто врахування в процесі підготовки фахівців таких музичних інноваційних елементів, які б дозволили забезпечити відповідний рівень конкурентоспроможності вітчизняної освіти у світовому глобалізаційному просторі мистецтвознавства. Наукова новизна статті полягає в розробці методологічного підходу до аналізу баянно-акордеонного мистецтва в контексті впровадження музичних інновацій, що є також її метою. У статті розроблено та обґрунтовано методологічний підхід до аналізу баянно-акордеонного мистецтва, основними сутнісними ознаками якого будуть оцінка кожного окремого мистецтвознавчого компонента експериментально-дослідного навчання, узагальнення отриманих результатів та впровадження заходів щодо удосконалення якості формування професійно-комунікативної компетентності. Уточнено показники, які засновуються на обґрунтованих мистецтвознавчих компонентах. З метою визначення інтервалів оцінки якості формування виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання баянно-акордеонного мистецтва запропоновано
відповідну шкалу.

Біографія автора.

Катарина Нішіч, аспірантка кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, Сумський державнийпедагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна.
nisic5472-2@murdoch.in

Література:

Деміденко, В. В. (2017). Експериментальна перевірка організаційно-музичних умов розвитку професійно-музичної компетентності викладачів коледжу. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 49, с. 37–38.

Дубасенюк, О. А. (Ред.) (2015). Професійна музична освіта: системні дослідження. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка.

Підласий, І. П. (2004). Практична педагогіка або три технології: інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. Київ: Видавничий Дім «Слово».

Погрібна, Н. С. (2007). Музичні засади музичних інноваційної управлінської діяльності. Київ: Центральний інститут післядипломної музичної освіти АПН України.

Ракич, З. (2016). Конкурсы и фестивали баянистов и аккордеонистов в Сербии. Наука. Искусство. Культура, 1(9), с. 43–49.

Устименко-Косоріч, О. А. (2012). Сербська баянно-акордеонна школа як предмет наукового аналізу. Розвиток гуманітарних наук. Проблеми та перспективи, 2, с. 39–41.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 10 серпня 2020 року.

Том 18 № 2 (2020).

Розділ: СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ.