Матеріальні культурні цінності в національному культурному просторі України

УДК 7.061:316.77]:347.78] (045)

Maryna Mishchenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0002-2066-8097

Ключові слова: культурні цінності, матеріальні культурні цінності, культурний простір, національний культурний простір, культурний простір України.

Анотація. У статті досліджено такий окремий вид культурних цінностей, як матеріальні культурні цінності, та здійснено спробу визначити місце, яке вони обіймають у національному культурному просторі України.Важливим є те, що поділ культурних цінностей на матеріальні та духовні закріплений на законодавчому рівні (Законом України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”). За цього з’ясовано, що матеріальні культурні цінності є унікальними (рідкісними) утвореннями зі специфічною матеріалізованою формою. Матеріальні культурні цінності цілком закономірно слід уважати тим комунікативним базисом, “інструментарієм”, за допомогою якого можуть взаємодіяти окремі суб’єкти в структурі національного культурного простору.

Біографія автора.

Міщенко Марина Олексіївна, кандидат юридичних наук, в.о. завідувача відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
mishchenko_m@ukr.net

Література:

Акуленко В. І. Термінологічні колізії в законодавстві України про охорону культурної спадщини в контексті міжнародного права / В. І. Акуленко // Правова держава: щоріч. наук. пр. Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2003. — Вип. 14. — С. 425–438.

Афонин И. Б. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Афонин Иван Борисович. — М., 2005. — 168 с.

Бантишев А. Ф. Ответственность за контрабанду: учеб.-практ. пособие / Бантишев А. Ф. — К.: Академия Службы безопасности Украины, 1997. — 119 с.

Гриценко О. А. Цілісність/єдність національного культурного простору: питома риса чи бажана мета? / О. А. Гриценко // Культурологічна думка. — 2016. — No10. — С. 13–23.

Доманська О. Концептуальне осмислення поняття “національний культурний простір” / О. Доманська // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук.праць. — 2014. — Вип. 706–707. Філософія. — С. 113–117.

Кот С. І. “Культурні цінності: поняття і термін у контексті повернення та реституції предметів культури / С. І. Кот // Праці Центру пам’яткознавства. — К., 2011. — Вип. 20. — С. 10–26.

Міщенко М. О. Кримінально-правова охорона культурних цінностей в Україні: монографія / М. О. Міщенко. — К., 2016. — 192 с.

Медведев Е. В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Медведев Евгений Валентинович. — Казань, 2003. — 200 с.

Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань: зб. док. / [упоряд. Л. В. Прибєга (кер. проекту) та ін.] — К.: Ін-т культурології Національної академії мистецтв України, 2009. — 416 с.

Процюк О. В. Контрабанда культурних цінностей: проблеми кваліфікації / О. В. Процюк // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — No 8. — С. 89–91.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 21 грудня 2017 року.

Том 12 № 2 (2017)

Розділ: МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМʼЯТКОЗНАВСТВО.