Конвенціональні ресурси та постмодерні трансформації культурних практик спілкування та етикету

УДК 316.43

Valentyna Sudakova

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0003-2836-9961

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.23-36

Ключові слова: практика, культурна практика, конвенція, конвенціональні практики, спілкування, етикет, транскультуралізм, культурна глобалізація.

Анотація. Стаття присвячена дослідженню інтегративного потенціалу культурних практик погоджень в умовах глобальних соціальних змін. Здійснено аналіз змісту понять «практика», «культурна практика», «конвенція», сутності й ролі конвенцій у організації та збереженні суспільних та культурних порядків. Проведена ідентифікація генетичних витоків усталених універсальних норм узаємодій, реальних можливостей культурних практик спілкування та визначена важливість досліджень конвенціонального ресурсу етикетних комплексів. Авторка визначає та характеризує транскультурну природу, сутність і особливості етикету як конститутивного елемента комплексу конвенціональних практик, описує його основні функції, які обумовлюють суспільну важливість та значення етикету в просторі культури спілкування. Визначений історичний зв’язок етикетних конструкцій з табу, ритуалами, звичаями, загальнокультурними (традиційними) нормами поведінки, які в умовах суперечностей культурної глобалізації, масштабного впливу інформатизації та розповсюдження мережевих комунікацій трансформуються, набувають нових форм з різними культурними й соціальними наслідками.

Біографія автора.

Судакова Валентина Миколаївна, доктор філософських наук, завідувачка відділу соціології культури, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
sudakova-icnam@ukr.net

Література:

Байбурин, А. К. (1988). Об этнографическом изучении этикета. Этикет народов Передней Азии. Отв. ред. А. К. Байбурин, А. М. Решетов. Москва: Наука. 

Габермас, Ю. (2006). Залучення іншого. Студії з політичної теорії. Б. Поляруш (Ред.). Пер. з нім. А. Дахнія. Львів: Астролябія. C.186–219.

Иконникова, С. Н., & Большаков, В. П. (ред.). (2008). Теория культуры. СПб.: Изд. дом «Питер». 582 с.

Скокова, Л. (2018). Культурні практики в сучасному суспільстві: теоретичні підходи та емпіричні виміри. Київ: Інститут соціології НАН України. 334 с.

Стейнерт, А. М. (2017). Все про этикет. Москва: АСТ. 192 с.

Стошкус, К. (1988). Етикет в развитии общества. Этическая мысль: Науч.-публиц. чтения. А. А. Гусейнов (отв. ред.). Москва: Мысль. С. 240–257.

Танчер, В. (2019). Колізія культурних ідентичностей у полікультурному суспільстві. Соціологія: теорія, методи, маркетинг: Науково-теоретичний часопис. К.: Інститут соціології НАН України. № 4. С.106–118. DOI: https://doi.org/10.15407/sociology2019.04.106 

Эйзенштадт, Ш. (1999). Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. С. Ерасов (ред.).  Пер. с англ. А. В. Гордона.  Москва: Аспект-Пресс. 416 с.

Lewis, J. (2005). Language wars: Role of media and culture in global terror and political violence. London: Pluto Press. 296 p. 

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 10 серпня 2020 року.

Том 18 № 2 (2020).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.