Інтеграція української гуманітаристики у світовий науково-інформаційний простір: виклики та перспективи

УДК 001.891:004.91]:050(477:4)

Olena Berehova
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0003-4384-9365

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.149-164

Ключові слова: інтеграція, українська гуманітаристика, наукометрія, наукометричні бази даних, світовий інформаційний простір, наукова періодика, індексація, наукова комунікація.

Анотація. Окреслено найважливіші глобальні інтеграційні тенденції останніх десятиліть у науковому співтоваристві. Охарактеризовано процеси державотворення в контексті євроінтеграційних прагнень та наукової інтеграції України. Констатується факт суттєвого підвищення вимог до наукових статей та їхніх складових, зростання ролі й кількості англомовних компонентів і жанрів вторинної наукової інформації, посилення візуалізації діяльності вчених і наукових колективів останніми роками. Наведено статистичні дані щодо представлення українських наукових видань гуманітарного профілю у провідних наукометричних базах даних світу Scоpus та Web of Science в 2018 та 2019 роках, а також кількісні показники публікаційної активності в цих базах членів редакційних колегій українських культурологічних видань. Виявлено внутрішні й зовнішні чинники, які стоять на заваді швидкому «просуванню» української гуманітаристики на міжнародний рівень. Низький рівень присутності України в глобальному науково-інформаційному просторі, особливо в гуманітарній сфері, спонукав автора статті до висновку, що головними завданнями української гуманітаристики на сучасному етапі є подолання відірваності від європейських і світових процесів розвитку науки та активне входження до потужних міжнародних наукових Інтернет-ресурсів, якими є Scopus і Web of Science. Реалізація цих завдань в тандемі з виваженою державною політикою в гуманітарній сфері зміцнить авторитет української гуманітаристики й відкриє їй шлях до повноцінної інтеграції у світові культурні процеси.

Біографія автора.

Берегова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

beregova@ukr.net

Література:

Берегова, О. (2017). Наукова комунікація в епоху глобалізації: перспективи українського музикознавства. Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського, 120, c. 5–22.

Білоус, В. (2017). Інтеграція науки у світовий інформаційний простір: роль та місце бібліотеки вищого навчального закладу. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. Сухомлинського, вип.6.Відновлено з  http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/120863 DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305x-2019-1-1-2-1

Добривечір, В. (2013). Нові підходи до формування редакційної політики наукового журналу. Вісник Книжкової палати, 4, с. 17–20. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_4_5

Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору (2018). Відновлено з https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/2018/05/1-dorozhnya-karta-integratsii-ukraini-do-evro.pdf

Ібатуллін, І., & Шостак, А. (2015). Наукометрія як засіб інтеграції української науки у світовий інформаційний простір. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК, 226, с. 30–45. DOI: https://doi.org/10.32841/2707-0018.2019.17.7

Луговий, В., Регейло, І, Базелюк, Н., & Базелюк, О. (2019). Глобальна цифровізація освітньо-наукового простору і виклики модернізації наукової періодики НАПН України. Інформаційні технології і засоби навчання, 73 (5), с. 264–283. DOI:https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3366

Наказ МОН України від 15.01.2018 р. № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України». (2018). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18

Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». (2019).  Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19

Наказ МОН України від 28.12.2019 р. № 1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад». (2019). Відновлено з https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-shodo-diyalnosti-specializovanih-vchenih-rad?fbclid=IwAR2q1IuQpjcd30uNuP5vTCk-aRc6T6CPSuYZ9vFE-qt0fS47vKly1IvikDA

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (2019). Відновлено з https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ» (2017, 19 липня). № 540. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу» (2017, 22 листопада). № 912. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Національний фонд досліджень України» (2018, 4 липня). № 528. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій» (2017, 5 квітня). № 226. Відновлено з https://www.kmu.gov.ua/npas/249890936 DOI: https://doi.org/10.15407/scin8.05.005

Розпорядження Кабінету Міністрів України (2018, 17 січня). № 67-р. «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації». Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 DOI: https://doi.org/10.15421/411632

Стріха, М. В. (2018). Наукометрія і гуманітаристика: проблеми та перспективи. Виступ на Пленарному засіданні ІХ Міжнародного конгресу україністів. Відновлено з https://mon.gov.ua/ua/news/naukometriya-i-gumanitaristika-problemi-ta-perspektivi

Торгало, Є., Вакал, С., & Остапченко, Л. (2014). Наукометричні бази даних та інтеграція української біологічної періодики у міжнародний інформаційний простір. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія, 3 (68), с. 5–11. Відновлено з file:///D:/Downloads/VKNU_biol_2014_3_3.pdf DOI: https://doi.org/10.17721/1728_2748.2014.68.5-11

Українське музикознавство. (No date). Офіційний сайт наукового видання: http://musicology.com.ua/

Український індекс наукового цитування. (No date). Відновлено з http://uincit.uran.ua/

Хан, Є. (2015). Інтеграція України у європейський простір вищої освіти як складова цивілізаційного вибору. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія, 3 (126), с. 54–57. DOI: https://doi.org/10.31558/1815-3070.2018.36.18

Шостак, А. В., & Рудик, Я. М. (2016). Інтеграція української науки у Європейський інформаційний простір засобами наукометрії. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, 233, с. 322–330. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_233_50

Ярошенко, Т. (2005). Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних наукових журналів. Вісник Книжкової палати України, 10 (111), c. 29–34.

Яхонтова, Т. В. (2015). Сучасна наукова комунікація: жанрові інновації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 14, c. 232–234. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_14_65 DOI: https://doi.org/10.32841/2707-0018.2019.17

Google Scholar. (No date). Retrieved from https://scholar.google.com/

Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Thelwall, M., & Delgado-López-Cózar, E. (2019). Google Scholar, Web of Science and Scopus. Which is best for me? Retrieved from https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/12/03/google-scholar-web-of-science-and-scopus-which-is-best-for-me/ DOI: https://doi.org/10.31235/osf.io/hcx27

Open Science in Ukraine. (No date). Retrieved from https://openscience.in.ua/

Scopus. (No date). Retrieved from www.scopus.com

Web of Science. (No date). Retrieved from www.webofknowledge.com

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 10 березня 2020 року.

Том 17 № 1 (2020)

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.