Генеалогія stories: конструювання суб’єкта зображеннями, що зникають

УДК 316.77+004.738.5]:159.97

Mariia Ternovska

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ.

ORCID 0000-0002-1066-2396

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.177-184

Ключові слова: Stories, Snapchat, депресія, пандемія, стадія дзеркала, сенсорні технології, соцмережі.

Анотація. Стаття пропонує нарис генеалогії феномену stories від самозникних зображень приватного листування в Snapchat до «класичних» публічних stories у Facebook та Instagram. Соціальні мережі звично асоціюють з простором, керованим логікою економіки
лайків, середовищем, що виховує свого користувача як нарцисичного суб’єкта. Запропоноване дослідження доводить, що stories є альтернативною формою буття суб’єкта онлайн і заразом формою знецінення лайків та інших атрибутів публічного визнання в мережі (коментарів і поширень). Крім того, дослідження вказує на зв’язок поширення сенсорних технологій і відповідного їм структурування інформації як потоку та появи stories.
Окремий фрагмент статті відведено під аналіз механізмів конструювання суб’єкта stories. Послуговуючись лаканівським розрізненням Символічного, Уявного та Реального, авторка демонструє, як stories змушують користувача ідентифікуватись із втраченим об’єктом і, як наслідок, як механізми stories автоматично відтворюють структуру депресивного розладу

Біографія автора.

Терновська Марія Едуардівна, аспірантка кафедри культурології, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ.
ternovska.mariia@gmail.com

Література:

Бодрийяр, Ж. (2000). Соблазн. Пер. с франц. Алексея Гараджи. Москва: Ad Marginem.

Зимовец, С. (2016). Один оттенок фейсбука. Логос, 26(6), 21–56.

Кристева, Ю. (2010). Чёрное солнце: депрессия и меланхолия. Пер. с франц. Д. Кралечкина. М: Когито-Центр.

Лакан, Ж. (1999). Семинары. Книга 2: «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55). Пер. с франц. А. Черноглазова. М: Гнозис, Логос.

Лакан, Ж. (2002). Семинары. Книга 5: Образования бессознательного (1957/58). Пер. с франц. А. Черноглазова. М: Гнозис, Логос.

Узланер, Д. (2016). Под взглядом Другого: селфи сквозь призму лакановского психоанализа. Логос, 26(6), 189–218.

Фрейд, З. (2016, 5 мая). Скорбь и меланхолия. Відновлено з https://freudproject.ru/?p=796

Черноглазов, А. (2006). Иконография Реального. В В. Мазин (Ред.), Лакан и космос (с. 136–162). Алетейя.

Юран, А. (2013). Автопортрет в ореоле «IP». Лаканалия, 12, 18–22.

Carter, B. (2011). The Like Economy: How Businesses Make Money With Facebook. Indianapolis: Que Publishing.

Depression. (2020, 20 January). Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

Leader, D. (2009). The New Black: Mourning, Melancholia and Depression. Minneapolis: Graywolf Press.

Lovink, G. (2019). Sad by Design: On Platform Nihilism. London: Pluto.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 10 серпня 2020 року.

Том 18 № 2 (2020).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.