Флорентійські принципи для підготовки доктора мистецтва

УДК 378.22:7}(477+73)“20”

Oleksii Bezghin

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Київ.

ORCID 0000-0002-0314-2157

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.147-155

Ключові слова: вища мистецька освіта, доктор мистецтва, Флорентійські принципи, докторантура мистецтв.

Анотація. У статті проаналізовано нове положення про ступінь «доктор мистецтва» в законодавстві про третій рівень вищої мистецької освіти в Україні. Підкреслено важливість уведення цього ступеню для майбутньої підготовки професорсько-викладацького складу мистецьких закладів вищої освіти й удосконалення підготовки кадрів вищої кваліфікації в галузі виконавських мистецтв. Висвітлено історію створення програм з докторантури мистецтва, а також роль міжнародних професійних організацій у регламентуванні вимог та принципів побудови таких програм. Наведені принципи, що набули назви «Флорентійських», рекомендовані міжнародною освітньою спільнотою як стандарт підготовки докторів мистецтва у вищих мистецьких закладах. Висвітлено спільні та відмінні риси ступенів «доктор мистецтва» та «доктор філософії» в контексті завдань, які стоять перед здобувачами третього освітнього рівня. Підкреслено, що «доктор мистецтва» відрізняється від науково-дослідницького ступеня «доктор філософії» своєю орієнтацією на створення оригінального мистецького продукту. Програми на здобуття ступеня «доктор мистецтва» є прийнятною альтернативою для мистецьких університетів, які намагаються вдосконалити навчальний процес і увідповіднити вимоги до підготовки кадрів вищої кваліфікації в галузі виконавських мистецтв з міжнародними стандартами.

Біографія автора.

Безгін Олексій Ігорович, академік Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Київ.

karpenko-kary@ukr.net

Література:

Довгострокова стратегія розвитку української культури – стратегія реформ. (2016). Розпорядження КМУ від 1.02.2016 р. № 119-Р. Відновлено з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80

Закон про освіту. Відомості Верховної Ради (ВВР) (2017). № 38–39.

Міжнародна стандартна класифікація освіти. (2011). Генеральна конференція, 36-та сесія. Париж. Відновлено з  http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619r.pdf

Національна рамка кваліфікацій. (2011). Кабінет міністрів України.  Постанова від 23.11.2011 №1341. Відновлено з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

Порядок здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні. (2018). Постанова КМУ від 24. 10. 2018 р. № 865. Відновлено з https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-zdobuttya-osvitno-tvorchogo-stupenya-doktora-mistectva-ta-navchannya-v-asistenturi-stazhuvanni

American Association of State Colleges and Universities (AASCU). (No date). Відновлено з https://ru.qwe.wiki/wiki/American_Association_of_State_Colleges_and_Universities

Salzburg Principles on Doctoral Education. (2005). EUA publication. Відновлено з http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Salzburg_Report_final.1129817011146.pdf

SHARE Handbook for Artistic Research Education, eds. Mick Wilson, Schelte van Ruiten (2013). Відновлено з https://www.elia-artschools.org/userfiles/Image/customimages/products/120/share-handbook-for-artistic-research-education-high-definition.pdf

Structure of the U.S. Education System: Research Doctorate Degrees. U.S. Department of Education, (2012).  Відновлено з http://www.ed.gov/international/usnei/edlite-index.html

University of Hertfordshire. (No date). Відновлено з https://www.herts.ac.uk/courses/research?collection=herts-courses&query=!nullsearch&start_rank=1&sort=relevance&f.Course%20Type|T=Research

YALE School of Drama. (No date). Відновлено з https://www.drama.yale.edu/training/

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 10 серпня 2020 року.

Том 18 № 2 (2020).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.