Авторське право в сучасному цирковому мистецтві

УДК 791.83.061:347.78 (4 + 477) (045)

Oleh Pospielov

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Київ.

ORCID 0000-0002-4171-3678

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.184-191

Ключові слова: цирк, циркове мистецтво, артист цирку, авторське право, плагіат.

Анотація. Проблема набуття, закріплення та захисту авторського права на оригінальний витвір циркового мистецтва є суттєвою та відчутною для багатьох митців цирку. У статті досліджується стан авторського права в цирковій галузі, проблеми плагіату та професійності у виконавському мистецтві артистів цирку. Розглянуті законодавство й нормативно-правова база з цих питань в Україні та європейських країнах. Досліджені причини складності застосування базових норм законів щодо циркового мистецтва. Підкреслено, що артист цирку є творцем свого номера, і, як винахідник, потребує юридичного захисту індивідуального мистецького витвору, незважаючи на те що в цирковому мистецтві дуже важко довести і юридично обґрунтувати індивідуальні особливості трюку.

Біографія автора.

Поспєлов Олег Олександрович, аспірант, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Київ.

duopospelov@gmail.com

Література:

Баринов В. А. Феномен цирка в современной культуре. Общественные науки и современность. Москва, 2012. No 3. С. 168–176.

Закон України “Про авторське право і суміжні права”. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 10.09.2018).

Конституція України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 10.09.2018).

Побіженко В. В., Побіженко І. А. Плагіат, як чинник зниження якості освіти. Системи обробки інформації. Харків, 2011. випуск 8 (98). С. 310–313.

Проблема плагіату в Україні. Персонал Плюс, No3 (622) 16—22 лютого 2016 року. URL: http://www.personal-plus.net/622/10164.html (дата звернення: 10.09.2018).

Прохоров А. В., Баринов В. А. Цирк — объект философского анализа. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. No 4 (20). С. 57–68.

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NoNo 40–44, ст.356. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 10.09.2018).

The situation of the circus in the EU Member States (Working Paper) European Parliament Education and Culture Series, 2003. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/ 2003/326724/DG-4-CULT_ET(2003)326724_EN.pdf (дата звернення: 10.09.2018).

1980 Recommendation concerning the Status of the Artist. URL: https://en.unesco.org/creativity/governance/status-artist (дата звернення: 10.09.2018).

Council Directive 92/199/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the filed of intellectual property (OJ L 346, 27.11.1992).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.