Тіло як реальність у знаковій системі екранної культури та сексуальність як її ідеологія

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0001-6569-1066

Nadiia Korablova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків.
ORCID 0000-0001-7520-8701

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.19-44

Ключові слова: тілесність, екранне тіло, знакова система екранної культури, посттілесність, сексуальність.

Анотація. Тема тілесності обумовлена дослідженнями в галузях сучасної філософії (феноменологія, екзистенціалізм), у яких поняття «тіло» є смислопороджуючою категорією, оскільки займає місце в просторі, свідчить про присутність людини у світі й зумовлює інтенціональні акти її свідомості, спрямованості на світ. Другим, не менш важливим чинником, є утвердження посттілесного нашого майбутнього, пов’язаність його з фактом зникнення людського тіла й необхідністю вести боротьбу за людську тілесність з тілами штучними, аналіз тих наслідків, які матиме для людини й людства втрата людського тіла, що може призвести до повної втрати зв’язку з реальністю. Для авторів цього дослідження означені проблемні поля є цікавими з ракурсу їх представленості в екранній культурі, у якій екранне тіло як реальність є референтним і виконує ідеологічну функцію, демонструючи й стимулюючи продукування бажаних для культури образів-зразків для наслідування. Ці образи, представлені на екранах, забезпечують глядачеві (у випадку їхньої психологічної суголосності) самоідентифікацію, а значить і присутність у реальності в тому значенні, що його невизначеність обумовлювала його відсутність.

Біографії авторів.

Чміль Ганна Павлівна, директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.
gannachmil@gmail.com

Корабльова Надія Степанівна, професор кафедри теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор філософських наук, професор, Харків.
nskorabljova@ukr.net

Література:

Агамбен, Дж. (2014).  Нагота. Перевод Марии Лепиловой. М.: ООО «Издательство Грюндриссе».

Альчук, А. (Ред.). (2002). Непристойное приложение. Беседа с Славоем Жижеком. Перевод с английского Кети Чухрукидзе. Рыклин М. Деконструкция и деструкция. Беседы с философами. М.: Логос. C.164–181.

Батай, Ж. (1994). Из «Cлез Эроса». Спб.: МИФРИЛ. C. 371–404.

Батай, Ж. (1997). Внутренний опыт. Пер. с франц., послесловие и комментарии С. Л. Фокина. Спб.: Аксиома, Мифрил.

Батай, Ж. (1999). Небесная синь. Батай, Ж. Ненависть к поэзии: Романы и повести. Пер. с фр.; сост. С. Зенкин. М.: Ладомир. C. 91–172.

Беньямин, В. (1996). Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Перевод Сергея Ромашко. М.: Медиум. С.15–65.

Бодрийяр, Ж. (1992). Злой демон образов. Пер. с англ. Н. Цыркун. Искусство кино, №10. С. 64–70.

Бодрийяр, Ж. (2000). Прозрачность Зла. Перевод Л. Любарской, Е. Марковской. М.: Добросвет.

Бодрийяр, Ж. (2000). Соблазн. Перевод с французского Алексея Гараджи. М., Ad Marginem.

Бодріяр, Ж. (2010). Фатальні стратегії. Пер. з франц. Леонід Кононович. Львів: Кальварія.

Быховская, И. М. (2007). Аксиология телесности и здоровье: сопряженность в культурологическом измерении. Психология телесности между душой и телом. Ред.-сост. В. П. Зинченко, Т. С. Леви. М.: АСТ МОСКВА.

Вирильо, П. (2004). Машина зрения. Перевод с французского A. В. Шестакова, под редакцией B. Ю. Быстрова. Спб.: Наука.

Вульф, Н. (2014). Вагина: Новая история женской сексуальности. Пер. с англ. М. Рыбаковой. М.: Альпина нон-фикшн.

Газнюк, Л. М. (2008). Філософські етюди екзистенціально-соматичного буття. Монографія. К.: ПАРАПАН.

Голодникова, Ю. (2015). Докудрама: миссия выполнима? В поисках ответа на тезис Ф. Джеймисона о «новой субъективности». Философско-культурологический журнал TOPOS, №1. C. 101–116.

 Гомілко, О. (2001). Метафізика тілесності. Дослідження, роздуми, екскурси. К.: Наукова думка.

Дельоз, Ж. (2004). Кино: Кино 1. Образ-движение; Кино 2. Образ-время. Перевод с французского Б. Скуратов. Научная редактура и вступительная статья О. Аронсон. М., Ad Marginem. DOI: https://doi.org/10.7256/2222-1956.2016.3.17481

Дичковська, Г., & Пятківський, Р. (2005). Формування мети діяльності та феномен сакралізації. Соціальна психологія, №2. C. 83–93.

Жижек, С. (1999). Возвышенный объект идеологии. Перевод с английского Владислава Софронова. Научный редактор Сергей Зимовец. Редактор Виктор Мизиано. М.: Художественный журнал.

Жижек, С. (2002, 13 марта). Обойдемся без секса, ведь мы же пост-люди. Перевод с англ. А. Смирнов. Відновлено з https://www.ruthenia.ru/logos/kofr/2002/2002_12.htm

Зонтаг, С. (1997). Порнографическое воображение. Пер. с англ. Б. Дубина. Зонтаг С. Мысль как страсть. Сост. и общ. ред. Б. Дубина. М.: Русское феноменологическое общество. C. 65–96.

Ибрагимов, М. М. (2014). Спорт в манифестации «телесного образа мира». Ибрагимов М. М. Философия спорта как новый антропологический проект: монография. НУФВСУ, изд-во «Олимп. лит.». C. 250–279.

Ильин, И. (1996). Мишель Фуко – историк безумия, сексуальности и власти. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада,. C. 51–94.

Кайуа, Р. (2003). Миф и человек. Человек и сакральное. Пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. C. 52–104.

Килборн, Б. (2007). Исчезающие люди: стыд и внешний облик. М.: Когито-Центр.

Корабльова, В. М. (2014). Лакано-марксистська концепція ідеології С. Жижека. Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології: Монографія. К.: ВАДЕКС. C. 36–44.

Малви, Л. (2000). Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф. Антология гендерной теории: сборник. Пер., сост. и комм. Е. И. Гаповой и А.Р. Усмановой. Минск: Пропилеи. С. 280–296.

Менегетти, А. (2004). Кино, театр, бессознательное. Пер. с итальянского ННБФ «Онтопсихология». М.: Онтопсихология.

Мосс, М. (1993). Техника тела. Человек, № 2.

Нанси, Ж.-Л. (1999). Corpus. Перевод Е. Петровская и Е. Гальцева. М.: Ad Marginem.

Перепелица, О. Н. (2013). Философия маркиза де Сада: перцепт и концепт на фоне нарратива. Международный журнал исследований культуры. International Journal of Cultural Research, 1(10), pp. 48–51.

Подорога, В. (1995). Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. Ред. А. Иванов. М.: Ad Marginem.

Пролеєв, С. (2000). Легітимація розуму і раціоналізація влади. Філософсько-антропологічні студії 2000. Європейський вектор та основні цінності української гуманітаристики. К.: Стилос,. C.108–114.

Романов, А. А. (2008). Вербо- и психосоматика телесного бытия человека. Романов А. А., Сорокин Ю. А. Вербо- и психосоматика: две карты человеческого тела. Монография. М.: ИЯ РАН; Тверь: АГРОСФЕРА ТГСХА. С.17–56.

Рыклин, М. К. (сост.). (1992). Маркиз де Сад и XX век. Пер. с франц. М.: РИК «Культура».

Сычов, В. Н. (No date). Как идеология дополняет действительность (читая Жижека). На пути к новой рациональности. Методология науки. Выпуск 4V.

Уилбер, К. (2005). «Интегральные идеи – в практическую жизнь!» Интервью с пионером интегрального сознания Кеном Уилбером. Вопросы философии, № 11. C. 73–89.

Уильямс, Л. (2014). Телесные фильмы: гендер, жанр и эксцесс. Перевод c англ. К. Бандуровского. Философсколитературный журнал «Логос». № 6 (102). С. 61–85. 

Фокин, С. Л. (Сост., пер., комм.). (1994). Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб.: Мифрил.

Фуко, М. (1996). Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Пер. с франц. С. Табачниковой. М.: Касталь.

Фуко, М. (1998). Забота о себе. Перевод с французского Т. Н. Титовой и О. И. Хомы под общей редакций А. Б. Мокроусова. К.: Дух и литера; М.: Релф бук.

Фуко, М. (2004). Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974 – 1975 учебном году.  Перевод с французского А. В. Шестакова. Научный редактор В. Ю. Быстров. Спб.: Наука.

Чубаров, И. (2012). Порно как искусство насилия. Философско-литературный журнал «Логос». № 6 (90). С.141–156.

Эко, У. (1998). Отсутствующая структура: введение в семиологию. Редактор М. Г. Ермакова. Перевод А. Г. Погоняйло и В. Г. Резник. Спб.: Петрополис.

Энафф, М. (2005). Маркиз де Сад: Изобретение тела либертена. Пер. с франц. Н. С. Мониной; отв. ред. Д. Я. Калугин. Спб.: ИЦ «Гуманитарная Академия».

Ярошовeць, В. І. (ред.). (2005). Тіло. Історія філософії. Словник. К.: Знання України. C. 928.

Melendez, F. (2004). Video Pornography, Visual Pleasure, and the Return of the Sublime. In: L. Williams (ed). Porn Studies (pp. 401–431). Durham, London: Duke University Press.

Patterson, Z. (2004). ‘Going On-line: Consuming Pornography in the Digital Era’. In Linda Williams (Ed.) Porn Studies, (pp.104–123), Durham, NC: Duke University Press. DOI: https://doi.org/10.1215/9780822385844-005

Rubin, G. (No date). Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality [in] Culture, Society and sexuality: A Reader, 1st Edition. Ed. by Richard Parker & Peter Aggleton, London: Routledge, P.143–178.

Williams, L. (1989). Hard Core: Power, Pleasure, and the “Frenzy of the Visible”.  University of California. Press Berkeley and Los Angeles, California. 311 p.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 10 березня 2020 року.

Том 17 № 1 (2020)

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.