Плагіат як невід’ємна складова залучення людини до екранного простору

УДК 7.061:316.77]:347.78] (045)

Maryna Mishchenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0002-2066-8097

Ключові слова: плагіат, екран, екранний простір, екранний продукт, культура екрану.

Анотація. У статті досліджено культурологічні аспекти пла-гіату як невід’ємної складової процесу залучення людства до екранного простору.Наведено аргументи стосовно того, що технологічний прогрес та активне використання людством досягнень сучасної техніки, котрій притаманна така конструктивна особливість як екран або монітор, може мати як позитивний, так і негативний вплив та культуру та творчість.Визначено поняття плагіату у сфері культури та мистецтва, а також взаємозв’язок збільшення його масштабів, його інтенсифікації з надмірним споживанням сучасним людством екранної продукції.

Біографія автора.

Міщенко Марина Олексіївна, кандидат юридичних наук, в.о. завідувача відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
mishchenko_m@ukr.net

Література:

Екран. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 18.04.2018).

Закон України “Про авторське право і суміжні пра-ва” No 3792-XII від 23 грудня 1993 року. — URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page (дата звернення: 18.04.2018).

Зеленецкий В. С. Проблемы борьбы с “теневой наукой” в современном правоведении Украины: Моно-графия / В. С. Зеленецкий. — Харьков: Издательство “ФИНН”, 2011. — 304 с.

Інтернет-залежність — це теж хвороба. — URL: https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/5440-internet-zalezhnist (дата звернення: 18.04.2018).

Колодко А. Функції екранної культури та вплив на суспільну свідомість інформаційної продукції на українському телебаченні в період незалежності / А. Колодко // Народознавчі зошити. — No 2 (128), 2016. — С. 466–472.

Лупаренко Л. А. Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень / Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — Том 40. — No 2.

Петренко В. С. Поняття та види плагіату / В. С. Петренко // Часопис цивілістики. — Вип. 14. — С. 128–131.

Побіженко В. В., Побіженко І. А. Плагіат, як чинник зниження якості освіти / В. В. Побіженко, І. А. Побіженко // Системи обробки інформації. — 2011. — Випуск 8 (98). — С. 310–313.

Романова І. В. Явище плагіату: історія та сьогодення / І. В. Романова // Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. — No3, 2012. — С. 267–272.

Скорик А. Я. Знакова текстура екранного мистецтва / А.Я. Скорик // Культура і сучасність. Мистецтвознавство. — No 2, 2014. — С. 120–126.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 2, 1971. — С. 459.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 6, 1975. — С. 557.

Ульянова Г. О. Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ульянова Галина Олексіївна. — Одеса, 2015. — 433 с.

Чміль Г., Корабльова Н. Візуалізація реального в сучас-ному культурному просторі: Монографія / Г. Чміль, Н. Корабльова. — К.: Ін-т культурології, НАМУ, 2013. — 256 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 10 липня 2018 року.

Том 13 № 1 (2018)

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.