Особливості акторської освіти у вітчизняному мистецько-освітньому процесі

УДК 378.22:7}(477+73)“20”

Oleksii Bezghin

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ.

ORCID ID 0000-0001-8360-9388

Olga Uspenska

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ.

ORCID ID 0000-0001-8360-9388

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-23-2023-1.129-142

Ключові слова: мистецька освіта, кредитно-модульна система, фахові компетентності акторів, національна акторська школа.

Анотація. У статті розглядається специфіка підготовки акторів в Україні в контексті компетентнісного підходу до освіти, кодифікованого Болонським процесом та новим освітнім законодавством України. Щоб відповісти на запитання дослідження, автори аналізують компетенції акторів спеціальності «Сценічне мистецтво» на рівнях бакалавра та магістра, визначених трьома різними українськими вищими навчальними закладами. Автори визнають численні переваги компетентнісного підходу до освіти, що містить покращену прозорість і порівнюваність ступенів, а також підвищення мобільності студентів і викладачів, але також припускають, що він має свої проблеми. Для підготовки акторів компетенційний підхід створює проблему визначення основних компетенцій, що відображають специфіку підготовки акторів, зосереджених на пам’яті, голосі, рухах і мовленні, а також розмежування компетенцій на рівнях бакалавра та магістра. Дослідники знаходять незначну різницю між компетенціями бакалавра та магістра в програмах, які вони аналізують, і запитують, чи потрібно акторам, які не планують займатися викладацькою або науковою діяльністю, отримувати ступінь магістра, щоб здобути «повну вищу освіту». Тут науковці порушують важливу проблему збереження унікальних національних акторських шкіл, сформованих відомими майстрами сцени, як стрижня акторської освіти. Вони також пропонують фестивалі акторських шкіл як засіб обміну досвідом під час  підготовки акторів.

Біографії авторів.

Безгін Олексій Ігорович, академік Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри організації театральної справи ім. І. Д. Безгіна, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ.

karpenko-kary@ukr.net

Успенська Ольга Юріївна, завідувачка аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ.

uspenska@ukr.net

Література:

Безгін, І. Д. (2005). Мистецтво і ринок: Нариси. Київ: ВВП «Компас».  544 с. ISBN 966-7170-46-2

Безгін, О., & Успенська, О. (2012). Культурна політика та мистецька освіта. Київ: Інститут культурології НАМ України.

Безгін, О., Бернадська, А., Кочарян, І., & Успенська, О. (2008). Проблеми мистецької освіти: Типологічні критерії та науково-методична розробка програмного забезпечення.  Київ: Інститут культурології НАМ України.  ISBN 978-966-2241-03-07

Безгін, О., Кузнєцова, І., & Успенська, О. (2019). Художня культура і мистецька освіта України: сучасні прояви і смисли. Київ: Інститут культурології НАМ України.

Берегова, О. (2006).  Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи творчість?  Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського. 388 с.  ISBN 966-7357-41-4

Волков, С. М. (2006). Мистецька освіта в культурі України 90-х років ХХ століття.  Київ.  207 с.

Закон про освіту. № 2145-VIII. (2017). Редакція станом на 01.01.2021. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Кабінет Міністрів України. (2011). Постанова № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519).  Національна рамка кваліфікацій. Відновлено з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

Кабінет Міністрів України. (2016). Розпорядження № 119-Р. Довгострокова стратегія розвитку української культури – стратегія реформ. Відновлено з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. (No date). Офіційний сайт. Відновлено з https://knutkt.com.ua/home.html

Кузнєцова, І. (2010). Філософія сучасної культурно-мистецької освіти: цілісність світобачення через синергетичне мислення.  Філософія освіти.  № 1–2 (9).  С. 349–371.

Міжнародна стандартна класифікація освіти. (2011). Відновлено з http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619r.pdf

Міністерство культури та інформаційної політики України. (2022). Відновлено з https://mkip.gov.ua/content/mistecka-osvita.html

Міністерство освіти України. (2004). Наказ від 23.01.2004 № 48. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Відновлено з https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3126/

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. (No date). Офіційний сайт. Відновлено з https://nakkkim.edu.ua/

Про вищу освіту. Верховна Рада України. Закон № 1556-VII. (2014). Редакція станом на 12.05.220. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Про освіту. Верховна Рада України. Закон № 2145-VIII. (2017). Редакція станом на 01.01.2021. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Рожок, В. І. (2005, 4 серпеня). Мистецька освіта і Болонський процес. Урядовий кур’єр.

Рушковский, М.  (2010, 21 июня). Сцена моего театра – это целый мир.  РИА Новости Украина. Відновлено з https://rian.com.ua/analytics/20100621/78430413.html

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. (No date). Офіційний сайт. Відновлено з http://num.kharkiv.ua/share/doc

Цимбалюк, Н. М. (2013). Інтеграція культурно-мистецької освіти у європейський культурний простір: основні показники та напрями розвитку. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. № 4. Відновлено з https://core.ac.uk/download/pdf/229857686.pdf

Версія статті у PDF

Опубліковано: 2023.04.04.

Том 23 № 1 (2023)

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.