Національна самосвідомість у контексті мультикультурних практик в Україні

УДК 008:351.858

Tetiana Yereskova

ORCID 0000-0001-7011-9590

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.60-67

Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана, Київ.

Ключові слова: мультикультуралізм, соціальна реальність, мультикуль-турні практики, національна самосвідомість.

Анотація. У цій статті досліджуються основні тенденції зміни на-ціональної самосвідомості внаслідок глобального мультикультуралізму. Ви-значаються можливі варіанти прояву національної самосвідомості в укра-їнському соціумі в контексті мультикультурних практик. Стверджується, що національна самосвідомість може слугувати як своєрідним “викликом”для формування та розвитку мультикультурних практик членів сучасного українського суспільства, так і має на меті розвивати національні й, перш за все, суттєві, раціональні складові (врахування й паритет інтересів усіх, міжкультурна згода і співтворчість) і долати природу суто етнонаціональ-ного. Саме ці “важелі” управління етнонаціональними відносинами в середи-ні країни, забезпечують гармонійне входження особистості, спільноти, країни в глобальний міжкультурний простір.

Біографія автора.

Єрескова Тетяна Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент, Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана, Київ.

ta.ereskova@gmail.com

Література:

Ручка А. Медіа і глобальна культура: контекст сучасності. Медіа. Демократія. Культура. За ред. Н. Костенко, А. Ручки. К.: Інститут соціології НАН України, 2008. С. 133–152.

Кукатас Ч. Теоретические основы мультикультурализма. In-Liberty. Свободная среда. URL: http://www.inliberty.ru/library/study/327 (дата звернення: 12.03.2018).

Тейлор Ч. Защищая мультикультурализм. Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности. URL: http://yaroslavl.dada.ru/viewpoint/CHarl-z-Tejlor-Zaschis-chaya-mul-tikul-turalizm (дата звернення: 05.03.2018).

Черниш Н. Соціологія сьогодні: тенденції та перспективи роз-витку. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. No 4. 2017. С. 5–21.

Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики. За ред. С.Макеєва і С.Оксамитної. К.: НаУКМА, 2017. 180 с.

Куропятник А. И. Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности полиэтнических обществ. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 246 с.

Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность. Демократия, разум, нравственность. М.: Academia, 1995. С. 209–245.

Кримський С. Нова раціональність – утвердження духовності. Вісник НАНУ. 2000. No11. С. 12–23.

Линднер Г.-А. Общественное самосознание. Зомбарт В. Социология: Пер. с нем. 2-е изд., стереотип. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 30–33.

Єрескова Т. В. Аналіз розвитку національної самосвідомості залежно від стадіальної позиції соціуму. Наукове пізнання: методологія та технологія. 2005, No 1(15). С. 49–55.

Римаренко Ю., Вівчарик М., Картунов О. та ін. Етнос, нація, держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду. К.: Либідь, 2000. 238 с.

Єрескова Т. Національна гордість як один з викликів радикального модерну. Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3–4 червня 2015 р.: укладачі Г. Дерлуг’ян, А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. К.: Талком, 2015. С. 58–60.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.