Державна політика в умовах нової культурної реальності

УДК 316.7

Yurii Bohutskyi
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ

Ключові слова: державна політика, принципи культурної політики, державне управління, культурні цінності, куль-турне життя.

Анотація. Проаналізовано стан державної політики в умовах нової культурної реальності в Україні та її пріо-ритети на сучасному етапі суспільної трансформації, також визначено її основні завдання, принципи і значення для розвитку сучасного суспільства, описано різні моделі політики держави у галузі культури, визначено стратегії культурного розвитку України.

Біографія автора.

Богуцький Юрій Петрович, академік Національної академії мистецтв України, віце-президент Національної академії мистецтв України, доктор філософії (Ph.D.), директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Література.

Дрожжина С. В. Культурна політика сучасної полікультурної України: соціально-філософський та правовий аспекти / С. В. Дрожжина. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 198 с.

Закович M. M. Культурологія: українська та зарубіжна культура: [навч. посіб.] / M. M. Закович. – К.: Знання, 2007. – 567 c.

Закон України “Про культуру” від 14 грудня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12852.html

Кірсанов В. Культура дозвілля як предмет культурної політики / Кірсанов В. // Вісник Книжкової палати. – 2006. – No 1. – C. 46–48.

Культурна сфера України потребує реформування // Виступ Президента України на засіданні Громадської гуманітарної ради 30 червня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua /news/21993.html.

Культура чи імітація культури?: Матеріали парламент.слухань на тему: “Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації” у Верховній Раді України, 20 квітня 2005 року / ВР України. К-т з питань культури і духовності. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 160 с.

Малімон В. Культурна безпека як мета культурної політики держави // Вісник Національної академії державно-го управління при Президентові України. – 2006. – No 4. – C. 222–228.

Мовчан П. Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації // Голос України. – 2005. – 13 травня. – C. 16–17.

Нікітін В. Культурна політика в Україні: гуманіт. безпека, мова, освіта / В. Нікітін, М. Кузьменко, О. Кузьменко; Міжнар. центр перспект. досліджень. – К.: Оптима, 2007. – 88 с.

Пащенко Є. На шляху до культурного центру // Політика і час. – 2007. – No 2. – C. 58–59.

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2012. – 256 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року No 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%DO%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року No 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається державна фінансова підтримка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF.

Шейко В. М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): [монографія] / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. – К.: Ґенеза, 2005. – 592.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  07 жовтня 2013 року.

Том 6 № 1 (2013).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.