Сучасне циркове мистецтво України в контексті міжнародного культурно-мистецького співробітництва

УДК 791.83:636.088

Yuliia Shapovalova

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Київ.

ORCID 0000-0002-5220-5687

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.94-101

Ключові слова: цирк, міжнародне співробітництво, культурна політика, принципи культурної співпраці.

Анотація. У статті розглядається міжнародне співробіт-ництво циркових установ України в дискурсі спільних тенденцій культурної політики України та країн Європейського Союзу. Ана-лізується стан законодавчої бази. Підкреслюється необхідність прийняття окремого закону про циркову діяльність, який би відпо-відав європейським стандартам, новим соціально-політичним та економічним реаліям. Розглядаються принципи діяльності циркових установ у країнах ЄС. Наводяться приклади участі українських цир-кових колективів у міжнародних заходах і проектах. Виходячи з та-кого досвіду, доводиться, що міжнародне співробітництво установ циркової галузі як частини галузі культури є важливим фактором розширення присутності культури України у світовому культурному просторі.

Біографія автора.

Шаповалова Юлія Сергіївна, аспірант, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Київ.

shalopalova@gmail.com

Література:

Access to European Union law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-ntent/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l29016 (дата звернення: 30.10.2018).

Європейська культурна конвенція. URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018 (дата звернення: 30.10.2018).

Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук та ін. [за ред. Ю. П. Богуцького]. К.: Знання, 2007.

4. Дем’янюк О. Гуманітарними засобами. ЮНЕСКО — магістраль з двостороннім рухом: [Політичні аспекти членства України в ЮНЕСКО]. Політика і час. 2001. No 11. С. 70–77.

Корнієнко В. В. Міжнародна культурна співпраця України у 2009 р.: шляхи та форми репрезентації національних культурно-мистецьких практик. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ. 2010. N 2. С. 75–79. URL: http://visnyk.com.ua/stattya/228-mizhnarodna-kulturna-spivpratsja-ukrayini-u-2009-rshljahi-taformi-reprezentatsiyi-natsionalnih-kulturno-mistetskih-praktik.html (дата звернення: 30.10.2018).

Довгострокова стратегія розвитку української культури – стратегія реформ : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2016 р. No 119-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80 (дата звернення: 30.10.2018).

Міністерство культури України. URL: http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245266929&cat_id=244970308 (дата звернення: 30.10.2018).

Міністерство культури України. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245083354 (дата звернення: 30.10.2018).

Проект Закону “Про цирки та циркову діяльність”. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48432 (дата звернення: 30.10.2018)

The situation of the circus in the EU Member States. URL: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/the_situation_of_the_circus_in_the_eu_member_states/ (дата звернення: 30.10.2018).

Безгін І. Д. Мистецтво і ринок: Нариси. Київ, 2005. 544 с.12. Про гастрольні заходи в Україні : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. N 7. Ст. 56.

Про культуру: Закон України. Чинна редакція від 02.08.2018 р. No 2778-УІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 (дата звернення: 30.10.2018).

Буренина-Петрова Ольга. Цирк в пространстве культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2015. Серия “Очерки визуальности”.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВʼЯЗКИ.