Переднє слово

Yurii Bohutskyi
віце-президент Української асоціації культурологів, академік Національної академії мистецтв України, директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  24 вересня 2011 року.

Том 4 № 2 (2011).

Повний текст.

Взаємодія, взаємовідносини, взаємозбагачення світової та регіональних культур є невід’ємними чинниками формування і розвитку як планетарної культури, так і культур окремих регіонів, етносів, націй. Процес культурогенезу є характерним явищем від виникнення людського суспільства і отримуватиме, дедалі більшу динаміку в майбутньому з подальшою глобалізацією, науково-технічним розвитком людства, набуваючи нових матеріальних і духовних форм та змісту відповідно до викликів сучасності.

Становлення досліджень в галузі культури має давню вкоріненість у гуманітарній думці людства. Здавна різні аспекти культури досліджувались в корпусі становлення філософського, історичного, етнологічного, мистецтвознавчого, соціологічного, психологічного та іншого знання в результаті чого окреслилась предметна галузь нової науки – культурології. Нова наука дозволяє синтезувати різні аспекти знання про культуру та побачити єдність засад сучасних національних культур, віднайти можливості для відтворення культурного діалогу в умовах сучасних динамічних багатомірних глобалізованих соціокультурних систем.

Україні, як і багатьом країнам світу, притаманна історична полікультурність, яка є моделлю сучасного європейського суспільства. Характерною ж відмінністю українського культурного середовища є майже повна безконфліктність на етнічному, національному, релігійному чи культурному ґрунті. Взаємодія і діалог різних культур для нас є історично природними і традиційними засадами спільно-го життя.

Розуміння тенденцій сучасного культурного розвитку і практичне засвоєння механізмів міжкультурного діалогу можуть зробити історичну суспільного розвитку відмінність України ключовим ресурсом її успішного поступу в ХХІ столітті.

Запропоноване видання є результатом наукової співпраці членів Асоціації культурологів України, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, Інституту культурології Національної академії мистецтв України. У виданні презентовано результати методологічних, методичних, організаційних пошуків сучасної культурологічної спільноти, подані на ІІІ Міжнародний науковий форум “Простір гуманітарної комунікації: інституціалізація академічної спільноти”.

Видання буде корисним мистецькій та культурологічній спільноті, викладачам, студентам, аспірантам та усім, хто має зацікавлення у культурологічних дослідженнях.