Методичне забезпечення вітчизняного мистецько-освітнього простору: досвід підготовки докторів мистецтва

УДК 378.22:7}(477+73)“20”

Oleksii Bezghin

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ.

ORCID ID 0000-0001-8360-9388

Olga Uspenska

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ.

ORCID ID 0000-0001-8360-9388

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.168-178

Ключові слова: вища мистецька освіта, третій творчо-освітній рівень, доктор мистецтва,  докторантура мистецтв.

Анотація. Зміни у вітчизняному освітньому законодавстві стосовно мистецької освіти та запровадження особливої форми підготовки виконавських кадрів вищої кваліфікації, яка є аналогом до ступеня доктора філософії в мистецькій галузі, зумовили актуальність теми та її практичне значення. У статті визначені завдання, які стоять перед здобувачем ступеня «доктор мистецтва», проаналізовані шляхи реалізації цих завдань на прикладах програм підготовки докторів мистецтва в університетах США та Європи. Розглянуті нові методологічні засади підготовки науково-педагогічних працівників для творчих спеціальностей мистецької сфери, запропонована, як варіант, побудова програми з докторантури мистецтва за спеціальністю «Сценічне мистецтво» в українських мистецьких закладах вищої освіти.

 Підкреслено, що введення цієї форми підготовки викладацьких кадрів вищої кваліфікації дасть можливість мистецьким закладам вищої освіти зберегти й розвинути творчий кадровий потенціал, стимулювати талановитих митців як педагогів передавати свій досвід наступним поколінням.

Це нововведення сприяє зближенню європейських та українських освітніх норм, дає змогу підвищити якість підготовки митців, має позитивну динаміку розвитку, але потребує якісного наповнення навчальних програм, вирішення методичних завдань та постійного моніторингу змісту з можливістю корекції та вдосконалення.

Біографії авторів.

Безгін Олексій Ігорович, академік Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ.

rector@knutkt.edu.ua

Успенська Ольга Юріївна, завідувачка аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ. 

uspenska@ukr.net

Література:

Безгін, О. І. (2019). Флорентійські принципи для підготовки доктора мистецтва. Культурологічна думка. № 18. С. 147–155. DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-18-2020-2.147-155

Безгін, О. І., Бернадська, А. Є., Кочарян, І. С., & Успенська, О. Ю. (2008). Проблеми мистецької освіти: Типологічні критерії та науково-методична розробка програмного забезпечення.  Київ: Інститут культурології НАМ України.  ISBN 978-966-2241-03-07

Безгін, О. І., Кузнєцова, І. В., & Успенська, О. Ю. (2019). Художня культура і мистецька освіта України: сучасні прояви та смисли. Київ: Інститут культурології НАМ України.

Безгін, О. І., & Успенська, О. Ю. (2018). Вища мистецька освіта в Україні: питання підготовки науково-педагогічних кадрів. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого.  Вип. 22. С. 7–15.

Закон про освіту. № 2145-VIII. (2017). Редакція станом на 01.01.2021. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Кабінет міністрів України. (2011). Постанова № 1341. Національна рамка кваліфікацій. Відновлено з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

Кабінет міністрів України. (2016). Постанова № 261. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

Кабінет міністрів України. (2018). Постанова № 865. Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/865-2018-%D0%BF#Text

Кабінет міністрів України. Розпорядження № 119-Р. (2016). Довгострокова стратегія розвитку української культури – стратегія реформ. Відновлено з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80

Міжнародна стандартна класифікація освіти. (2011). Відновлено з  http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002116/211619r.pdf

Назаренко, Д. (2017). Підготовка Doctor of Arts in Music. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: прагнення, виклики та перспективи». Київ: МК України.

Arizona State University: degree programs. (2020). Retrieved from https://filmdancetheatre.asu.edu/degree-programs/theatre-performance-america-phd-phd

ELIA (European League of Institutes of the Arts). (2020). Retrieved from  https://elia-artschools.org/

Salzburg II Recommendation. (2010). European Universities’ Achievements since 2005 in Implementing the Salzburg Principles. EUA.

Structure of the U.S. (2012). Education System: Research Doctorate Degrees. U.S. Department of Education. Retrieved from  http://www.ed.gov/international/usnei/edlite-index.html

TAIEX Expert Mission on European. (2020). Rules and Best Practices of Doctoral Education in Arts. Kyiv. Retrieved from https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 23 листопада 2021.

Том 21 № 1 (2022).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.