Комунікативна дія та адаптація людини до умов соціокультурного середовища як проблема нової культурної реальності

УДК 130.2

Yurii Bohutskyi

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Ключові слова: комунікація, комунікативна дія, “Інший”.

Анотація. Розвиток нових цивілізаційних відносин, починаючи з другої половини XX ст., спричинив докорінні зміни інформаційно-комунікативних процесів, що було пов’язано з новими тенденціями цивілізаційного розвитку, і, як наслідок, – у ХХІ ст. проблема комунікації стає однією з нагальних проблем. Зміни, що відбуваються останнім часом в політичному, економічному, суспільному житті незалежної України, а також історичні виклики, що супроводжують ці зміни, актуалізують проблему комунікації як невіддільної складової людського життя. Зазначається, що процеси комунікації охоплюють величезний діапазон явищ у людському суспільстві – від звичайної розмови, щоденного вітання й до масових комунікаційних процесів, виокремлено вербальні та невербальні види комунікації, наголошується, що нагальною проблемою сьогодні є вивчення механізмів комунікативної взаємодії та адаптації людини до нових умов соціокультурного середовища. Зауважується, що дотримання позиції, спрямованої на соціальне співробітництво, дозволить створити суспільство етичної згоди, що стане запорукою ви-рішення гуманітарних проблем, особливо в умовах сучасних викликів. Комунікативна дія, спрямована на розуміння “Іншого”, знижуватиме рівень соціальної напруги і створюватиме умови формування демократичного, консолідованого суспільства.

Біографія автора.

Богуцький Юрій Петрович, академік Національної академії мистецтв України, віце-президент Національної академії мистецтв України, доктор філософії (Ph.D.), директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Література:

Апель К.-О. Трансформация философии / Карл-Отто Апель [пер. с нем. В. Куренной, В. Скуратов]. – М. : Логос, 2001. – 344 с.

Белик А. А. Культурная (социальная) антропология / Андрей Александрович Белик. – М. : РГГУ, 2009. – 613 с.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Людвиг Витгенштейн // Философские работы [сост., вступ. статья, при-меч. М. С. Козловой; пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асее-ва]. – М. : ‟Гнозис”, 1994. – Ч. 2. – С. 23–164 (1–75).

Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія : підручник / Анатолій Миколайович Єрмоленко. – К. : Лібра, 1999. – 488 с.

Лотман Ю. Проблема “обучения культуре” как типологическая характеристика / Юрий Лотман // Чему учатся люди? Статьи и заметки). – М. : Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудо-мино, 2009. – С. 18–32.

Савруцкая Е. П. Проблемы коммуникации в контексте социокультурной реальности информационного общества / Е. П. Савруцкая // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2012. – No 1(3). – С. 132–137 // [Электронный ресурс] – Режим доступа : httpwww.unn.rupagesissuesvestnik9_West_2012_1(3)16.pdf

Сепир Э. Статус лингвистики как науки / Эдвард Сепир // Языки как образ мира [пер. с англ. Н. В. Перцова]. – М. : ООО “Издательство АСТ”; СПб. : Terra Fantastica, 2003. – С. 127–138.

Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории / Юрген Хабермас [пер. с нем. Ю. С. Медведева, ред. Д. В. Скляднева]. – СПб. : Наука, 2001. – 417 с.

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Юрген Хабермас [пер. с нем. под ред. Д. В. Скляднева]. – СПб. : Наука, 2001. – 380 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  30 вересня 2015 року.

Том 8 № 1 (2015).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.