Філософський дискурс кіноекранної реальності

УДК 130.2

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Ключові слова: мистецтво кіно, кінописьмо, реальність, екранна реальність, віртуальна реальність.

Анотація. Аналізується філософське осмислення кіноекранної реальності як явища сучасної культури. Життя людини сьогодення просмекнуте екранами: вони інформують, виховують, розважають, нав’язують – власне формують сучасне культурне поле, перетворене на екран. Хоча сам екран не дає змістовної характеристики культури, не є її підставою, бо сам екран позбавив людину “вертикалі” трансцендентного, сакрального і метафізичного. Завдяки філософській рефлексії, “вертовському кінооку” людина наділена здатністю “бачити” світ усередині власної свідомості та досліджувати його як своєрідну модель.

Біографія автора.

Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.
gannachmil@gmail.com

Література.

Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть / Жан Бодріяр: пер. з франц. Л. Кононович. – Львів, Кальварія, 2004. – 376 с.

Витгенштейн Л. Философские работы / Л. Витгенштейн. – М., 1994.

Делёз Ж. Логика смысла / пер. с франц. – М.: “Раритет”, Екатеринбург: “Деловая книга”, 1998. – 480 с.

Делёз Жиль. Кино / Жиль Делёз. – М.: ООО “Ад Пресс”, 2013. – 560 с.

Деррида Ж. Позиции / Ж. Деррида. – К., 1996.

Корабльова В. М. Людина як віртуальний конструктор / В. М. Корабльова // Філософська думка. – 2007. – No 6. – К., 2007. – С. 25–33.

Лиотар Ж. Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодернизм? / Ж. Ф. Лиотар // На путях постмодернизма. – М., 1995.

Лумен Н. Реальность массмедиа / Никлас Лумен (пер. с нем. Ю. Антоновского). – М.: Проксис, 2005. – 256 с.

Ортега-и-Гассет. Идеи и верования / Х. Ортега-и-Гассет // Избранные труды. – М.: Изд-во “Весь мир”, 1997.

Скуратівський В. Л. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття: Генеза. Структура. Функція: У 2 ч. – К.: КМУ “Поезія”, 1997. – 224 с.

Франк С. Л. Реальность и человек / С. Л. Франк. – М.: Рес-публика, с. 396.

Фуко М. Слова и вещи / М. Фуко. – СПб., 1994.13. Эко У. Имя розы / У. Эко. – М., 1989.

Юнг К. Г. Арихетип и символ / К. Юнг. – М., 1991.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  30 вересня 2015 року.

Том 8 № 1 (2015).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.