Євроінтеграційна стратегія України в дискурсі «конфлікту цивілізацій» С. Хантінгтона

УДК 008

Zlata Sapelkina

Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ.

ORCID ID 0000-0002-5051-2042

Yuriy Sapelkin

Інститут соціології Національної академії наук України, м. Київ.

ORCID ID 0000-0003-1102-4393

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-23-2023-1.157-167

Ключові слова: конфлікт цивілізацій, глобалізація, євроінтеграція, геополітика, міжцивілізаційний розлом, цінності.

Анотація. У статті обґрунтовано практичну ефективність (з позиції сучасних реалій) концепції «зіткнення цивілізацій» американського вченого С. Хантінгтона та здійснено спробу осмислити складні, неоднорідні, часто полярні за структурою та ідеологією культурно-цивілізаційні простори, між якими розташована наша країна. Конкретні дані, висвітлені в роботі, переконливо доводять, що цивілізаційний аналіз Хантінгтона виявився свого роду пророцтвом щодо країн, розташованих на «лініях розломів», оскільки останні можуть зіткнутися з серйозними проблемами щодо збереження власної цілісності як через особливості географічного розташування, так і культурно-історичного, економічного та соціально-політичного розвитку, перебуваючи в полі інтересів конкуруючих цивілізацій. Виявлено, що в умовах наростання загальної конфліктності ідея протистояння цивілізацій стала визначальним принципом глобального розвитку початку ХХІ ст. В умовах агресивної політики Кремля наголошується на важливості міжцивілізаційного діалогу та західноєвропейського співробітництва, успіх якого залежить від взаємодовіри та рівноправності. Зроблено висновок, що спочатку гібридна, а згодом і повномасштабна  війна, розв’язана російським агресором, остаточно довела безальтернативність повноцінного входження нашої держави в європейське співтовариство й необхідність подолання бар’єрів на цьому шляху. Автори наголошують на потребі створення спільних аксіологічних орієнтирів як консолідуючих факторів, здатних забезпечити національну єдність та успішну реалізацію євроінтеграційної стратегії.

Біографії авторів.

Сапєлкіна Злата Петрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри іноземних мов і суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ.

zsapelkina@gmail.com

Сапелкін Юрій Володимирович, кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України, Київ.

sapelkin.yurey@gmail.com

Література:

Воропаєва, Т. (2015). Цивілізаційний поступ українства: теоретико-емпіричні результати дослідження. Українознавчий альманах. Вип. 18. С. 62–66.

Економічний і соціальний розвиток України у 1995 році. (1996). Щорічна доповідь Президента України про внутрішню та зовнішню політику України. Київ. 387 с.

Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» від 7 лют. 2019 р. No 2680-VIII. (2019). Відновлено з https://ips.ligazakon.net/document/view/t192680?an=8&ed=2019_02_07

Звіт Українського національного комітету з вивчення країн Центральної і Південно-Східної Європи про науково-організаційну діяльність у 2015–2018 рр. (2019). Відновлено з http://history.org.ua/uk/page/ukrainskij-nacionalnij-komitet-z-vivcenna-krain-centralnoi-i-pivdenno-shidnoi-evropi

Калакура, Я. С.,  Рафальський, О. О., & Юрій, М. Ф. (2015). Українська культура: цивілізаційний вимір. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 496 с.

Кононов, И. Ф. (2018). Понятие цивилизации в научных, идеологических и повседневных дискурсивных практиках военного времени в Украине. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. Вип. 40. С. 14–28.

Кучма, Л. (2004). Украина – не Россия. М.: Время. 560 с.

Ливен, Д. (2017). Навстречу огню. Империя, война и конец царской России. М.: Политическая энциклопедия. 431 с.

Неретина, С. С., & Огурцов, А. П. (2014). Онтология процесса. Процесс и время. М.: Голос. 724 с.

Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої політики України». (1993). Відомості Верховної Ради України (ВВР), N 37. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#Text

Рафальський, О. О., & Самчук, З. Ф. (2018). Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 688 с.

Рущенко, І. П. (2016). Конфлікти в зоні АТО: зміст і методика виміру. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». Вип. 37. С. 108–114. DOI: https://doi.org/10.33245/20-05-2021-8-10

Рябчук, М. (2019). Долання амбівалентності. Дихотомія української національної ідентичності. Історичні причини та політичні наслідки. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 252 с.

Саєнко, Ю., та інші. (2018). Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства. Відп. ред. Г. Чепурко. Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз ім. Юрія Саєнка ІС НАН України. Київ; Львів: Простір-М. 295 с.

Соціологічна група «Рейтинг». Тринадцяте загальнонаціональне опитування: зовнішньополітичні орієнтації. (18–19 червня, 2022). Відновлено з https://ratinggroup.ua/research/ukraine/trinadcatyy_obschenacionalnyy_opros_vneshnepoliticheskie_orientacii_18-19_iyunya_2022.html

Тишков, В. А., & Филиппова, Е. И. (Ред.). (2016). Культурная сложность современных наций. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Политическая энциклопедия. 384 с.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (998 012). (14. 06. 1994). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012#Text

Українське суспільство. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. (2019). Київ : Ін-т соціології НАН України. С. 425–426.

Хантингтон, С. (2003). Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ». 603 с.

Чорновол, І. П. (2016). Компаративні фронтири: світовий та вітчизняний вимір: автореф. дис на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук: 07.00.01; 07.00.02. Львів. 34 с.

Якубова, Л. (2018). «Русский мир» в Україні: на краю прірви. Київ: Кліо. 384 с.

Harrison, Lawrence, & Huntington, Samuel (Eds.) (2000). Culture Matters: how values shape human progress. New York: Basic Books.

QS World University Rankings. (2019). Retrieved from https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019

Версія статті у PDF

Опубліковано: 2023.04.04.

Том 23 № 1 (2023)

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.