Українське суспільство першої половини ХХ століття в аспекті організації та самоорганізації культурно-мистецької діяльності

УДК 316.7

Yurii Bohutskyi
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Ключові слова: мистецьке життя, інституційні засади, управління, організаційні форми, культура, освіта, виховання, міністерство культури.

Анотація. Розглянуто процес формування інституційних засад управління культурно-освітнім розвитком українського суспільства в період 1917—1953 років, виникнення Міністерства культури як прояв нового рівня мистецької діяльності в системі самоорганізації суспільного життя України.

Біографія автора.

Богуцький Юрій Петрович, академік Національної академії мистецтв України, віце-президент Національної академії мистецтв України, доктор філософії (Ph.D.), директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Література.

Болтівець С. Педагогічні ідеї та погляди І. М. Стешенка / С. Болтівець // Український педагог Іван Стешенко: навч. посібник. — К.: Київ. міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, 1994.

Вісті ВУЦВК. — No 83. — 10 травня 1921 р.

Вісті ЦК КП (б) У. —1929 р. — No 3(47).

Збірник законів і розпоряджень Робітничо-Селянського уряду Української Соціалістичної Радянської Республіки. — 1919 р. —No 3.

Збірник законів і розпоряджень Робітничо-Селянського уряду Української Соціалістичної Радянської Республіки. — 1919 р. — No 15.

Збірник законів і розпоряджень Робітничо-Селянського уряду Української Соціалістичної Радянської Республіки. — 1919 р. —No 34. — Ст. 395.

Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. — 1921 р. — No 3. — Ст. 84.

Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. — 1921 р. — No 4. — Ст. 125.

Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. — 1936 р. — No 6. — Ст. 24.

Збірник Законів України. — 1930 р.— No 19. — Ст. 183.

Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної Партії і Радянського уряду 1917—1959 рр. : Зб. документів в 2 т. — Том 1. (1917— червень 1941 рр.). — К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1960. — 881 с.

Постанова РНК і ЦК КП(б)У від 23 лютого 1936 р. «Про призначення тов. Хвилі А. А. начальником Управління мистецтв при РНК УСРР” // Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. — 1936 р. — No 10. — Ст. 48.

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР No 803 від 14 липня 1944 р. про призначення Компанійця М. П. першим заступником начальника Управління в справах мистецтв при РНК УРСР // ЦДАГО. — Ф. 2. — Оп. 7. — Спр. 992. — Арк. 96.

Промова Голови Комітету в справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР Пащина М. П. на VIII сесії Верховної Ради УРСР 1 скликання про розвиток науки і культури від 28 серпня 1946 р. // ЦДАГО. — Ф. 1. — Оп. 16. — Спр. 54.

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства Украины. — 1920 р. — No 28.

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. — 1920 р. — No 27. — Ст. 585.

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. — 1920 р. —No 87.

Скрипник М. Під клясовою ознакою // Радянська освіта. — 1933. —No 5.

Указ No 53 Президії Верховної Ради Української РСР про увільнення Компанійця М. П. від обов’язків начальника Управління в справах мистецтв при РНК УРСР // ЦДАГО. — Ф.1. — Оп.16. — Спр.17. — Арк. 8.

Указ No 54 Президії Верховної Ради Української РСР про призначення Корнійчука О. Є. начальником Управління в справах мистецтв при РНК УРСР // ЦДАГО. — Ф.1. — Оп.16. — Спр.17. —Арк. 8.

Указ Президії Верховної Ради УРСР про перетворення Управління в справах мистецтв при РНК УРСР в Комітет в справах мистецтв при РНК УРСР // ЦДАГО. — Ф.1. — Оп.16. — Спр. 24.

Указ Президії Верховної Ради УРСР про призначення Корнійчука О. Є. головою Комітету в справах мистецтв при РНК УРСР від 17 січня 1945 р.

Указ Президії Верховної ради Української РСР про увільнення Корнійчука О. Є. від обов’язків Голови Комітету в справах мистецтв при Раді Народних Комісарів УРСР від 24 січня 1946 р. // ЦДАГО. — Ф. 1. — Оп.16. — Спр. 37.

Указ Президії Верховної ради Української РСР про призначення Компанійця М. П. Головою Комітету в справах мистецтв при Раді Народних Комісарів УРСР від 24 січня 1946 р. // ЦДА-ГО. — Ф. 1. — Оп. 16. — Спр. 37. — Арк. 355.

Указ Президії Верховної Ради УРСР про звільнення Пащина М. П. від обов’язків Голови Комітету в справах мистецтв УРСР від 29 травня 1950 р. // ЦДАГО. — Ф.1. — Оп.16. — Спр.188. —Арк.153.

Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про призначення тов. Копиці Д. Д. головою Комітету в справах мистецтв Української РСР» від 29 травня 1950 р. // ЦДАВО. — Ф.1. — Оп. 16. — Спр.188.

ЦДАВО. — Ф.1. — Оп. 16. — Спр. 364. — арк. 58. // Радян-ська Україна. —1953р. — 11 квітня. — No 86.

ЦДАВО України. — Ф. 2201. — Оп.1. — Спр. 63. — Арк. 8.29. ЦДАВО України. — Ф. 2581. — Оп. 1. — Спр. 190. — Арк. 1.

ЦДАГО України. — Ф. 39. — Оп. 4. — Спр. 237. 31. ЦДАГО. — Ф. 4763. — Оп. 1. — Спр. 22. — Арк.1—8.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  25 травня 2012 року.

Том 5 № 1 (2012).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.