Сучасні алгоритми тлумачення історії музики: епістемологічний дискурс

УДК 78.03

Olha Zavіalova

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, м. Суми
ORCID ID 0000-0002-9483-5871

Mariya Yarko

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич.
ORCID ID 0000-0003-4514-3550

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.8-16

Ключові слова: алгоритми тлумачення історії  музики, монадологічний підхід, металогіка стилю, інваріант стильової моделі.

Анотація. У статті розглядається історично складена ситуація, коли з відродженням в останній третині ХХ століття ідей Б. Асаф’єва щодо музики як звукоінтонаційного середовища та мистецтва інтонованого смислу, а також унаслідок розширення сучасного гуманітарного знання засобом тісних міждисциплінарних зв’язків музикознавча думка пережила свій активний саморозвиток, синтезуючи на ґрунті культурологічної та філософської наук предметне поле історичного та теоретичного музикознавства. Проаналізовано досягнення цього процесу, якими засвідчується докорінне оновлення понятійно-смислового змісту провідних категорій музикознавства, зокрема стосовно тлумачення історичних явищ у музиці з огляду на лише для них властивих світоглядних парадигм. Конкретизовано аналітичні алгоритми вияву епістемологічно достовірних даних про стиль епох та критерії складання їхнього узагальненого «образу» як інваріантної моделі. Запропоновано й обґрунтовано доцільність монадологічного (нелінійного) підходу до усвідомлення історії музики, що методологічно відповідає ідеї «філософії цілості».

Біографії авторів.

Зав’ялова Ольга Костянтинівна, докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, м. Суми.

cellooz@i.ua

Ярко Марія Іванівна, кандидатка мистецтвознавства, доцентка, доцентка кафедри музикознавства та фортепіано, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич.

yarko_mariya@ukr.net

Література:

Бергер, Л. Г. (1997). Эпистемология искусства. Москва: Русский мир. 432 с.

Бобровский, В. П. (1998). Тематизм как фактор музыкального мышления. В 2-х выпусках. Москва: Музыка. Выпуск 1. 268 с.

Бойченко, І. В. (1995). Нелінійна соціальна філософія: цивілізація як монада історії. Філософські студії Київського університету. Вип. 1. Київ: Київський університет. С. 61–90.

Коханик, И. Н. (2004). Современная украинская музыка на перекрёстке эпох и стилей (о соотношении художественной практики и стилей). Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 33 (Музика у просторі культури). Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського. С. 238–247.

Медушевский, В. В. (1997). О предмете и смысле истории музыки. Музично-історичні концепції у минулому і сучасному: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 1997). Львів: Сполом. С. 5–16.

Москаленко, В. Г. (1998). До визначення поняття «музичне мислення». Українське музикознавство. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського. Випуск 28. С. 48–53.

Опанасюк, О. П. (2018). Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти. Київ: Аура Букс. 431 с.

Петрушенко, В. Л. (2000). Епістемологія як філософська теорія знання. Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка». 296 с.

Чекан, Ю. І. (1997). До питання визначення предмету історії музики. Музично-історичні концепції у минулому і сучасному: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 1997). Львів: Сполом. С. 17–23.

Шип, С. В. (2004). Музыкальный язык в пространстве музыкальной культуры. Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського. Вип. 33. С. 25–37.

Ярко, М. І. (2010). Методологічні рефлексії та алгоритми постмодерної музикознавчої свідомості: архітектоніка світу музики. Епістемологія світу музики. В 2-х томах. Том 1. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 631 с.

Ярко, М. І. (2018). Психологія музичної діяльності. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. 269 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 15 липня 2022.

Том 22 № 2 (2022).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.